Механічний факультет

У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську (тодішньому Станіславі) був утворений механічний факультет. До складу факультету увійшли кафедри: нафтового обладнання, технології машинобудування, вищої математики і механіки, деталей машин та теорії механізмів і машин, металознавства і конструкційних матеріалів, креслення.
Першим деканом факультету була Яблочкова І.П., канд. техн. наук, доцент кафедри вищої математики і механіки (1964 – 1967 р.р.). Під її керівництвом та при участі молодих випускників Львівської політехніки Сичова Ю.С. і Концура І.Ф. – нині уже професора і доцента, відбулося становлення базової кафедри факультету – нафтогазового обладнання.
Пізніше механічний факультет очолювали:
Решетняк Ю.С. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства (1967–1970 р.р).
Лісняк С.С. — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії (1970 – 1972 р.р.).
Сєдов В.А. — канд. техн. наук, доцент кафедри нафтового обладнання (1972 – 1976 р.р.).
Козак Ф.В. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри теплотехніки (1976 – 1980 р.р.), сьогодні професор, перший проректор.
Петрина Ю.Д. — канд.техн.наук, доцент, завідувач кафедри деталей машин, (1980 – 1987 р.р.), сьогодні професор, доктор технічних наук, декан механіко-технологічного факультету.
Галущак М.О. — канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики (1987 – 1990 р.р.), сьогодні професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри, проректор з навчально-методичної роботи.
Сичов Ю.С. -. професор кафедри нафтового обладнання, (1990 — 1999 р.р.).
Малько Б.Д. — завідувач кафедри механіки машин, професор, доктор технічних наук (1999 — 2006 р.р.).
Із листопада 2006 р. факультет очолив професор кафедри нафтогазового обладнання Романишин Л.І.

Механічний факультет об’єднує 4 кафедри, із яких дві – нафтогазового обладнання та нафтогазового технологічного транспорту – випускні і дві загальнотехнічні: механіки машин, та теоретичної механіки. Факультет проводить підготовку бакалаврів та спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями: “Обладнання нафтових і газових промислів” і “Автомобілі та автомобільне господарство”. Щорічний набір на денну форму навчання складає біля 100 студентів. За час існування факультету підготовлено більше 6000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій галузі України і за кордоном.
Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують 12 докторів наук, професорів, 39 доцентів, кандидатів технічних наук, 17 асистентів. Ними підготовлено і видано 18 підручників і посібників, 34 монографії, опубліковано біля 1000 наукових праць, отримано більше 400 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, прийнята участь у міжнародних конференціях в Польщі, Канаді, Єгипті, Росії.
На кафедрах факультету відкриті аспірантури за 5 спеціальностями, захищено 15 докторських і біля 40 кандидатських дисертацій. Функціонують 2 наукові навчально-виробничі лабораторії, бази практик на підприємствах.

Кафедри:

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Факультет авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» (ФАКС)

ФАКС, один із наймолодших факультетів НТУУ «КПІ», створено для вирішення потреб України, як суверенної авіаційної та космічної держави згідно рішення Ради університету в травні 1993 року.

Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами (спеціальності “Літаки і вертольоти” та “Системи керування літальними апаратами і комплексами”) готує фахівців з розробки, проектування, дослідження та експлуатації систем керування рухомими об’єктами, конструювання та виробництва ракетно-космічної та авіаційної техніки.
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень (спеціальність “Інформаційно-вимірювальні системи”) готує ІТ-спеціалістів з програмування, комп’ютерної техніки та інформаційних вимірювальних технологій для розробки і експлуатації комп’ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об’єктів.
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (спеціальність “Метрологія та вимірювальна техніка”) готує фахівців для виконання робіт в сфері експериментальної інформатики (вимірювання, контроль, діагностика, випробування).

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФАКС

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Метрологія та вимірювальна техніка

Авіа- та ракетобудування

 • Літаки і вертольоти

Авіоніка

 • Системи керування літальними апаратами і комплексами

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ АВIАЦIЙНИХ I КОСМIЧНИХ СИСТЕМ

 • кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
 • кафедра автоматизації експериментальних дослiджень
 • кафедра інформацiйно-вимiрювальної техніки
 • кафедра теоретичної механіки

Інститут математики, економіки і механіки

ІМЕМ було створено 5 травня 1994 р. на базі механіко-математичного факультету ОНУ. В ІМЕМ працюють 24 доктори наук (17 доктори фіз.-мат. наук), 3 доктора економічних наук, 4 доктора психологічних наук) та понад 110 кандидатів наук, доцентів. Навчається в ІМЕМ близько 1500 українських студентів та понад 100 іноземних студентів.

В ІМЕМ ведеться підготовка фахівців за наступними спеціальностями:

Математика (бакалавр, спеціаліст, магістр), денна та заочна форма навчання. Спеціалізація

o   математика
o   математична економіка

Прикладна математика (бакалавр, спеціаліст, магістр), денна та заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст. Спеціалізація:

 • o   інформатика
 • o   економічна кібернетика
 • o   комп’ютерна графіка
 • o   математичне моделювання

Код напряму підготовки «Механіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,

Спеціальность «Теоретична та Прикладна Механіка«, денна форма навчання.

Спеціалізації:

 • o   проектування та розробка комп’ютерних програм;
 • o   математичне та комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ;
 • o   комп’ютерна візуалізація механічних рухів тіл та середовищ;
 • o   наукові дослідження у інженерних галузях.

Комп‘ютерні системи і мережі (бакалавр, спеціаліст), денна і заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст. Спеціалізація

o   інформаційні технології
o   криптологія
o   комп’ютерна графіка

Навчальний процес в ІМЕМ здійснюється 16 кафедрами, а саме:
кафедра математичного аналізу;
кафедра диференціальних рівнянь;
кафедра комп‘ютерної алгебри та дискретної математики;
кафедра геометрії і топології;
кафедра вищої математики;
кафедра теоретичної механіки;
кафедра методів математичної фізики;
кафедра оптимального керування і економічної кібернетики;
кафедра обчислювальної математики;
кафедра математичного забезпечення комп‘ютерних систем;
кафедра економічної теорії та історії економічної думки;
кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин;
кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів;
кафедра загальної психології та психології розвитку особистості;
кафедра соціальної і прикладної психології;
кафедра диференціальної і спеціальної психології.

Механіко-технологічний факультет

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теоретичної і прикладної механіки

З часу заснування кафедра теоретичної і прикладної механіки забезпечує фундаментальну інженерну підготовку майбутніх механіків − студентів напряму «Інженерна механіка» спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Технологія та устаткування зварювання», «Автомобільний транспорт». Окрім цього, викладаються 2 дисципліни студентам спеціальностей «Електричні системи та мережі» і «Електронні пристрої та системи».

У теперішній час на кафедрі викладається 8 дисциплін – «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Технічна механіка», «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка», «Обчислювальна механіка» для студентів денної і заочної форми навчання 1-3 курсів, а також «Основи оптимізації» та «Механіка руйнування» для магістрів. Деякий час на кафедрі викладалася дисципліна «Напруження і деформації при зварюванні», яку зараз передано на кафедру зварювання.

Працівники кафедри активно працюють над методичним забезпеченням усіх дисциплін, яке постійно оновлюється у відповідності з новими тенденціями розвитку науки і техніки. Кафедра однією з перших почала впроваджувати використання ЕОМ у навчальному процесі. Зараз викладачі продовжують активно впроваджувати методи навчання з використанням обчислювальної техніки і новітніх ліцензійних програм та технологій: MathCAD, ANSYS, APM WinMachine, Matlab.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки за традицією підтримує тісні зв’язки з Механіко-машинобудівним інститутом НТУУ «КПІ», а також з Інститутом проблем міцності МОНУ ім. Г.С.Писаренка, де викладачі кафедри беруть участь у проведенні наукових семінарів, та з іншими навчальними і науково-дослідницькими установами України.

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри з часу її утворення є науково-дослідницька діяльність. Кафедра успішно виконувала госпрозрахункові науково-дослідні роботи за договорами з підприємствами: Львівський арматурний завод, МВТУ ім. Баумана, Підприємство п/с Г-4213 «Пневмопривод», Інститут механіки металополімерних систем АН БРСР, КПІ, кафедра опору матеріалів, завод «Пневматика», ЛМО ім. К.Маркса,  Житомирський завод хімічних волокон,  ВО «Київторгмаш», ЦНДІ ім. акад. О.М.Крилова, завод «Ніжинсільмаш», Прилуцький завод будівельних машин, Дніпропетровський комбайновий завод, а також із ВНИИМСВ, Чернігівською фабрикою музичних інструментів, Чернігівським молочним заводом та іншими.

Згідно з планами наукових досліджень викладачі кафедри проводять наукові дослідження з проблем динаміки і оптимізації структурно-неоднорідних конструкцій, які працюють при нестаціонарних навантаженнях. Розроблено ефективну методику розрахунків елементів конструкцій з композиційних матеріалів при нестаціонарних силових, кінематичних і теплових збудженнях, а також відповідне програмне забезпечення. У теперішній час виконується розробка методів глобальної оптимізації композитних конструкцій з урахуванням демпфірування коливань та методів багатокритеріальної оптимізації. Результати досліджень складуть новий напрям у проектуванні конструкцій з максимальним демпфіруванням, що є важливим для створення ефективних конструкцій, які працюють при динамічних навантаженнях.

Кафедра зварювального виробництва

Кафедра на сьогодні випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Технологія та устаткування зварювання”. Крім цього на кафедрі постійно діють курси підготовки електрогазозварників. Кафедра забезпечує професійну, фундаментальну і фахову підготовку, а також, виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів спеціальності, планування навчального процесу та ін.

На сьогодні основними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри є:

 1. Розробка технологічних процесів обробки та паяння металів в тліючому розряді:

 • дослідження впливу іонної обробки на стан металевих поверхонь та змочування їх припоями
 • розробка технології паяння металевих матеріалів у плазмі тліючого розряду.
 • розробка технології паяння в тліючому розряді виробів з протяжними наскрізними каналами.

2. Дослідження впливу технологічних факторів на міцність з’єднань діелектриків отриманих зварюванням в електростатичному полі:

 • дослідження впливу параметрів режиму зварювання на міцність з’єднання
 • дослідження впливу температури, матеріалу та стану поверхні катоду на напругу перекриття збірки та міцність з’єднань, що зварюється
 • дослідження впливу виду технологічної схеми зварювання послідовності виконання технологічних операцій при зварюванні та параметрів режиму зварювання

3. Розробка засобів активації поверхонь при зварюванні в твердій фазі різнорідних матеріалів:

 • дослідження сублімаційних процесів в стику при зварюванні в твердій фазі різнорідних матеріалів
 • дослідження впливу конденсату міді на якість зварних з?єднань міді з тугоплавкими металами
 • розробка засобів локалізації пластичної деформації в стику при зварюванні міді з тугоплавкими металами
 • дослідження зварюваності Аl та його сплавів через рідкі евтектичні шари
 • дослідження механізму взаємодії евтектичного прошарку з поверхнями, що зварюються

4. Розробка технології отримання тонких евтектичних прошарків системи алюміній-кремній:

 • дослідження впливу попередньої підготовки алюмінію та режимів електрохімічного зварювання на глибину евтектичних прошарків в алюмінії
 • слідження утворення евтектичних прошарків в алюмінієвих фольгах
 • дослідження здатності до зварювання алюмінію з евтектичними прошар-ками з різнорідними металами

5. Дослідження впливу геометричних параметрів на напружений стан метало-скло-кремнієвих вузлів датчиків неелектричних величин:

 • розробка методики визначення напруженого стану метало-скло-кремнієвих вузлів датчиків неелектричних величин;
 • проведення числового експерименту, обробка та аналіз результатів. Виявлення впливу геометрії конструкції на технологічну міцність вузлів датчиків;
 • експериментальні дослідження впливу геометрії конструкції на напружений стан.

Кафедра основ конструювання машин

Кафедра основ конструювання машин Чернігівського державного технологічного університету існує з 1988 року. Мета викладання дисциплін – розвиток інженерного мислення з вивчення, освоєння і вдосконалення сучасних підходів, методів, правил, норм розрахунку і конструювання (проектування) деталей та вузлів машин загального призначення. У результаті навчання студенти знають основні положення теорії деталей машин, вміють виконувати необхідні розрахунки і конструктивні розробки, пов’язані з проектуванням машин, механізмів і їхніх деталей, отримують навички загальних основ інженерних розрахунків і конструювання із застосуванням ПК.

Колектив кафедри основ конструювання машин ЧДТУ веде активну науково-дослідну роботу, вже багато років тісно співпрацює з кафедрою опору матеріалів, динаміки і міцності машин Національного технічного університету України «КПІ», Інститутом механіки метало-полімерних систем Національної академії наук Білорусі (м. Гомель) та багатьма машинобудівними підприємствами України, Росії і Білорусі, у тому числі обласними (Ніжинсільмаш, Прилукбудмаш). Результати робіт впроваджені у виробництво на ряді машинобудівних підприємств України, Росії і Білорусі.

Студенти брали активну участь у госпдоговірних темах як лаборанти, виконували креслення автоматичних прес-форм для литва під тиском полімерних деталей машин на термопласт-автоматах. Однією з форм студентської науки є участь у щорічній науково-технічній конференції та всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри.

Важливою складовою наукової та освітньої діяльності кафедри основ конструювання машин Чернігівського державного технологічного університету є міжнародне співробітництво.

Кафедра машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості
Кафедра готує фахівців машинобудівного комплексу, які здатні впроваджувати передові технологічні процеси та створювати сучасне обладнання галузі.

Кафедра машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості Чернігівського державного технологічного університету підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами України (Київ, Хмельницький, Херсон), Росії (Санкт-Петербург, Москва, Твер), Білорусі (Вітебськ) та однією із провідних зарубіжних фірм Німеччини – «Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der OerliconTextile GmbH & Co.KG», Remscheid.

Кафедра є єдиною в Україні, що готує спеціалістів для виробничо-технологічної, організційно-керівної, проектно-конструкторської, науково-дослідної діяльності в галузі розробки, створення, експлуатації машин й апаратів виробництв хімічних волокон, текстильної промисловості, побутового обслуговування.

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів

Навчаючись за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», студенти отримують ґрунтовні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробки технологічних процесів механічної обробки і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основу підготовки фахівців становить вивчення процесів металообробки, високоточних інтегрованих технологій машинобудування, комп’ютерного проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів.

За напрямком «Автомобільний транспорт» кафедра інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів ЧДТУ готує фахівців з організації та управління транспортними процесами, процесами виготовлення, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Серед професійно орієнтованих предметів слід відзначити наступні: автомобілі, автомобільні двигуни, особливості технічного обслуговування та ремонту автомобілів з електронними системами керування, технічна експлуатація автомобілів, основи САПР автомобілів і двигунів, перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ.

Кафедрою виконуються наукові розробки за двома напрямами: розробка теоретичних основ робочих процесів шліфування зі схрещеними осями інструменту та деталі, ведуться дослідження з механізації й автоматизації сільськогосподарських робіт.

Кафедра співпрацює інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів ЧДТУ з Національним технічним університетом України «КПІ», Харківським національним політехнічним університетом «ХПІ», Національним транспортним університетом, Донецькою академією автомобільного транспорту, Донецьким національним технічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та іншими.

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Найкращі з них продовжують навчання в аспірантурі за трьома спеціальностями і докторантурі. Щороку кафедра випускає майже 30 інженерів-механіків широкого профілю. Випускники працюють на посадах директорів заводів і підприємств, головних інженерів, начальників служб, начальників цехів, відділів та дільниць, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-дослідників, інженерів-організаторів виробництва.

Кафедра технології машинобудування

Основними напрямами науково-дослідних робіт викладачів кафедри технології машинобудування Чернігівського державного технологічного університету є: забезпечення якості та продуктивності механоскладальних робіт; оптимізація зв’язків та моделювання виробничих процесів; автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів; підвищення якості механічної обробки на прецизійних верстатах на основі адаптивного керування точністю. За участю викладачів укладено договори про співпрацю та спільну науково-педагогічну діяльність з Гомельським державним технічним університетом ім. П.О.Сухого (Білорусь) та фірмою «Barmag Zweigniederlassung der Saurer GmbH Co. RG», (Remscheid, Німеччина) та інш.

Працівники кафедри технології машинобудування ЧДТУ є авторами багатьох навчальних посібників та монографій: «Технологічний потенціал механоскладального виробництва: основи формування, збагачення, керування»; «Автоматизація виготовлення пружин кручення і розтягування»; «Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів», «Технології механоскладального виробництва».

Випускники спеціальності обіймають керівні посади в різних галузях господарства.

Факультет мехатроніки транспортних засобів

Кафедри:

 • Фізики
 • Механіки автотранспортних засобів
 • Автомобільної електроніки
 • Інформатики
 • Прикладної математики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики, математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційний-обчислювальний центр.

Спеціальності: математика, статистика, актуарна та фінансова математика, теоретична та прикладна механіка.

Спеціалізації: математичний і функціональний аналіз, алгебра і математична логіка, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, методи математичного моделювання, актурна (страхова) і фінансова математика, математична економіка і економетрика, теоретична і прикладна механіка, механіка суцільних середовищ.