Факультета радиоэлектроники (РЭ)

Декан факультета: Ветров Игорь Леонидович, ауд.А-405, тел. 435-028
Заместители декана: Мельников Анатолий Викторович, ауд. А-406, тел. 435-018
Методисты факультета: Иванченко Юлия Витальевна (ДО). Гуменюк Валентина Ильинична (ЗО), ауд. А-406
Телефон: 435-018
E-mail факультета: re@sevgtu.sebastopol.ua

Кафедры факультета радиоэлектроники:

 • Кафедра радиотехники и телекоммуникаций (РТ)
 • Кафедра физики (Ф)
 • Кафедра электронной техники (ЭЛТ)

Радiотехнiчний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, які розробляють, створюють, досліджують та експлуатують пристрої та системи передавання, приймання, обробки інформації, в тому числі радіо і мультимедійні мережі та інформаційно-комп’ютерні системи.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на РТФ

Радіотехніка

 • Радіотехніка
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні апарати

 • Виробництво електронних засобів
 • Біотехнічні та медичні апарати і системи
 • Електронна побутова апаратура

КАФЕДРИ РАДIОТЕХНIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра теоретичних основ радіотехніки
 • кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
 • кафедра радіотехнічних пристроїв і систем
 • кафедра радіоконструювання і виробництва радіоелектронної апаратури

Радіотехнічний факультет ХНУРЕ (РФ)

Радіотехнічний факультет ХНУРЕ готує фахівців за наступними напрямамии підготовки:

1.  Радиотехника
Специальности:

 • Радиотехника (РТ)
 • Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы (РУСК)
 • Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения (АРТ)

2.   Информационная безопасность
Специальность:

 • Системы защиты от несанкционированного доступа (СЗНД)

Выпускникам факультета присваиваются степени образовательно-квалификационного уровня – бакалавр (срок обучения – 4 года, РТ, РУСК, АРТ, СЗНД); специалист (срок обучения – 1 год, РТ, РУСК, АРТ, СЗНД); магистр (срок обучения – 1 год, РТ, РУСК, АРТ).
По специальности РТ занятия проводятся по дневной и заочной формам обучения, а по остальным специальностям только по дневной.

В состав факультета входят такие кафедры, как:

 • 1.  Кафедра основ радиотехники
 • 2.  Кафедра радиоэлектронных устройств
 • 3.  Кафедра радиоэлектронных систем
 • 4.  Кафедра иностранных языков


Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіоприладобудівний факультет) входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

Кафедри:

 •     кафедра радіотехніки та телекомунікації;
 •     кафедра мікро- та наноелектроніки;
 •     кафедра інформаційних технологій електронних засобів;
 •     кафедра захисту інформації;
 •     кафедра прикладної математики.

Факультет радіотехніки та телекомунікацій (ФРТТК)

Факультет радіотехніки та телекомунікацій входить до складу Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування (IнРТЗП).

Факультет радіотехніки та телекомунікацій забезпечує підготовку спеціалістів за трьома спеціальностями та однією спеціалізацією. На радіофакультеті навчають не тільки способам створення радіотехнічної та телекомунікаційної апаратури, а й фундаментальним принципам її побудови та експлуатації. Спеціаліст, який знає принципи, здатний до самостійної освіти та розвитку. Він налаштований на вивчення суміжних професій, зразків нової техніки, тобто крокує в ногу з науково-технічним прогресом.

У структуру ФРТТК входять три кафедри: радіотехніки, яка є випускною для бакалаврського напряму та спеціальності інженерії «радіотехніка«; телекомунікаційних систем і телебачення, яка є випускною для бакалаврського напряму «телекомунікації» та спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

Факультет утворений 2005 року і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра спеціаліста та магістра в галузях знань:
— системні науки та кібернетика;
— інформатика та обчислювальна техніка;
— радіотехніка, радіоелектронні апарати та звязок;
— автоматика та управління;

Кафедри: «Комп‘ютерні та інформаційні системи«, «Електронні апарати«, «Вища математика та інформатика», «Інформаційно-управляючих систем».
Студентів — близько 800, форма навчанняденна.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Інформатика, компютерна інженерія, радіоелектронні апарати, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформатика; комп‘ютерні системи та мережі; виробництво електронних засобів (спеціалізація — електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації); біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Структура факультету:

 • Кафедра автоматики та управління в технічних системах створена у складі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту у вересні 1971 року, і тоді вона мала назву кафедри автоматики і телемеханіки.
 •   Кафедра автоматизації та комп’ютеризованих технологій створена у складі Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту у 1978 році як кафедра теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки.
 •  Кафедра програмного забезпечення обчислювальної техніки створена в 1971 році. Очолює кафедру – д.т.н., професор Анатолій Васильович Панiшев.
 • Кафедра інформатики та комп’юторного моделювання
 • Кафедра радіотехніки та телекомунікації.
 •  Кафедра вищої математики створена у 1970 році.
 • Кафедра візичного виховання була створена у 1980 році.

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций проводит обучение в следующих направлениях:
6.050901 – Радиотехника
6.050902 — Радиоэлектронные аппараты
6.050101 – Компьютерные науки
6.170102 – Системы технической защиты информации

1 Кафедра радиотехнических систем
Бакалавр Радиотехника 6.050901
Специалист Радиотехника
Магистр Радиотехника
Специалист Радиоэлектронные устройства системы и комплексы
Магистр Радиоэлектронные устройства системы и комплексы

2 Кафедра радиотехнических устройств
Бакалавр Радиотехника 6.050901
Специалист Радиотехника
Магистр Радиотехника
Специалист Апаратура радиосвязи, телевидения и радиовещания
Магистр Апаратура радиосвязи, телевидения и радиовещания

3 Кафедра электронных средств и информационно-компьютерных технологий
Бакалавр Радиоэлектронные аппараты 6.050902
Специалист Производство электронных средств
Магистр Производство электронных средств
Специалист Электронная бытовая апаратура
Магистр Электронная бытовая аппаратура

4 Кафедра информационных технологий проектирования в электронике и телекоммуникациях
Бакалавр Компьютерные науки 6.050101
Специалист Информационные технологии проектирования
Магистр Информационные технологии проектирования

5 Кафедра информационной безопасности
Бакалавр Системы технической защиты информации 6.170102
Специалист Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки
Магистр Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки
Выпускники института работают в:
• фирмах по производству, обслуживанию, продаже и сертификации радиоэлектронной и вычислительной аппаратуры;
• таможенных службах;
• налоговых инспекциях;
• банках;
• научно-исследовательских институтах;
• метрологических службах;
• СБУ, МВД;
• центрах электронной диагностики автомобильной, судовой и авиа космической техники;
• радиовещательных, телевизионных центрах и центах радиосвязи;
• службах управления воздушным и морским движением;
• службах информационной безопасности банков, таможен, других государственных организаций;
• отделах защиты коммерческой тайны юридических лиц;
• отделах поддержки электронного документооборота бизнес-структур и др.

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА СПЕЦИАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Донецького Національного Технічного Університету (ДонНТУ)

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету є наступником однієї із найстаріших кафедр університету – кафедри військової підготовки, створеної у 1928 році. Факультет створено наказом 1999 році. На той час він мав назву “Факультет спеціальної підготовки” і включав до свого складу дві кафедри: кафедру військової підготовки та кафедру безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.  З 01 вересня 2009 року структура університету була реорганізована: радіотехнічний факультет перейменовано у факультет радіотехніки та спеціальної підготовки.

Кафедри:

 • радіотехніки та захисту інформації
 • безпеки життєдіяльності і цивільної оборони
 • військової підготовки

Факультет технологічного обладнання і систем управління (ТОСУ)

Кафедри:Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра інформатики
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра інженерної механіки
Кафедра техногенної безпеки
Кафедра політології та соціології

 

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, в транспорті, в цехах промислових підприємств, в підприємницьких офісах, у військових частинах, в медичних закладах, в супермаркетах, на стадіонах.

Тому завжди існує потреба в спеціалістах, які вміють працювати там, де електронні системи досліджують, проектують, виготовляють, монтують, налагоджують, експлуатують, ремонтують, продають, рекламують.

Оскільки сучасна електроніка здебільшого комп’ютерна, фахівцям зі спеціальності «Електронні системи» надається ґрунтовна комп’ютерна підготовка. Вони вивчають 12 дисциплін щодо внутрішньої будови комп’ютерів, їх програмування та користування ними. Загальний обсяг цих дисциплін перевищує 1000 аудиторних годин.

Готують фахівців другого, третього і четвертого рівнів акредитації зі спеціальності «Електронні системи» на кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну – Киів, вул. Немировича-Данченка 2, корпус 1, поверх 1:

– бакалаврів напряму “Електронні пристрої та системи” (шифр 6.050802);

– спеціалістів спеціальності “Електронні системи” (шифр 7.05080202);

– магістрів спеціальності “Електронні системи” (шифр 8.05080202).

Форма навчання – тільки денна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Приймаються абітурієнти, які мають позитивний результат з тестування по предметах:

– українська мова та література;

– фізика;

– по одному з двох предметів на вибір: математика або хімія.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр».

Термін навчання бакалаврів становить чотири роки, спеціалістів і магістрів один рік.