Інститут високих технологій КНУ

Інститут високих технологій створено 1 липня 2009 р.

Кафедри: нанофізики конденсованих середовищ; супрамолекулярної хімії і біохімії; молекулярної біології, біотехнології і біофізики; математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій.

Підрозділи: відділ автоматизації наукових досліджень; відділ «технології матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Прикладних розробок та впроваджень».

Спеціальність: високі технології (магістратура).

Механіко-математичний факультет

Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році.

Кафедри:

 • кафедра алгебри та логіки,
 • кафедра геометрії та топології,
 • кафедра диференціальних рівнянь,
 • кафедра математичної економіки і економетрії,
 • кафедра математичного і функціонального аналізу,
 • кафедра математичного моделювання,
 • кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей,
 • кафедра теоретичної та прикладної статистики,
 • кафедра механікикафедра вищої математики.

Напрями, спеціальності та спеціалізації.
Факультет готує:

 • бакалаврів;
 • спеціалістів;
 • магістрів

З напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:
    математика:

 • диференціальні рівняння;
 • алгебра і теорія чисел;
 • геометрія і топологія;
 • математичний аналіз та функціональний аналіз;
 • математичне моделювання;
 • математична економіка та економетрія;
 • теорія функцій;
 • теорія ймовірностей

    статистика:

 • фінансова та актуарна математика;
 • математична економіка та економетрія;
 • прикладна статистика

    механіка:

 • теорія пружності, пластичності і міцності;
 • фізико-хімічна механіка матеріалів;
 • біомеханіка.

кандидатів фізико-математичних наук;
докторів фізико-математичних наук
зі спеціальностей:

 1. математичний аналіз;
 2. диференціальні рівняння;
 3. математична фізика;
 4. геометрія і топологія;
 5. теорія ймовірностей і математична статистика;
 6. алгебра і теорія чисел;
 7. механіка деформованого твердого тіла.

На кожній із спеціальностей забезпечується фундаментальна підготовка з математичних дисциплін; комп’ютерна підготовка; підготовка з психолого-педагогічних дисциплін; підготовка із соціально-економічних дисциплін, а також з математичної економіки, фінансової математики, актуарної математики.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Механіко — математичний факультет

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук.

Механіко-математичний факультет готує бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

 1. Механіка – з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з механіки»;
 2. Математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
 3. Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
 4. Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформатики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів або спеціалістів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями:

 • Механіка – з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з механіки»
 • Математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з математики, викладач математики та інформатики»
 • Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з прикладної математики»
 • Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з інформатики, викладач математики та інформатики».

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ» (ФМФ)

Потужна наукова база, кадровий потенціал дали можливість в 1996 році створити фізико-математичний факультет.

Факультет веде підготовку спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики — від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів, математичного та комп’ютерного моделювання, підготовк у спеціалістів з аналізу та прогнозуванню економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних та фінансових структур.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФМФ

Фізика

 • Фізика

Математика

 • Математика

КАФЕДРИ ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей
 • кафедра диференціальних рiвнянь
 • кафедра математичної фiзики
 • кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла
 • кафедра загальної та експериментальної фiзики
 • кафедра загальної та теоретичної фiзики
 • кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки

Факультет мехатроніки транспортних засобів

Кафедри:

 • Фізики
 • Механіки автотранспортних засобів
 • Автомобільної електроніки
 • Інформатики
 • Прикладної математики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Транспортних систем

Кафедри:

 • Транспортних систем і логістики
 • Організація та безпеки дорожнього рух
 • Транспортних технологій
 • Філософії і політології
 • Українознавства
 • Іноземних мов
 • Вищої математики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Наукова діяльність: На факультеті створені наукові школи під керівництвом докторів технічних наук В. К. Долі і Є. В. Нагорного. Ведеться плідна наукова робота за наступними напрямками:

Наукові напрямки:

 • пасажирські перевезення у містах;
 • організація дорожнього руху в містах;
 • логістика;
 • організація вантажних перевезень;
 • розробка методів оптимального управління транспортними об’єктами;
 • наукові дослідження в галузі диференціальних рівнянь і теорії ймовірностей і математичної статистики та ін.

Студенти беруть участь у наукових дослідженнях бюджетних та господарсько — договірним темами кафедр, в наукових конференціях, республіканських і міських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, є авторами та співавторами наукових статей.

Факультет общенаучной подготовки

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності  конструкцій.