Науково-дослідний інститут техніки і технологій НУБіПУ

Науково-дослідний інститут техніки і технологій (НДІ ТіТ) технічного ННІ НУБіП України був створений за наказом № 281 від 29.06.2001 р. з метою проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з актуальних проблем створення техніки і технологій для агропромислового комплексу та впровадження їх результатів у виробництво у тісному зв’язку з навчальним процесом; підготовки наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру НУБіП України, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, атестації наукових співробітників; організації наукових та науково-виробничих видань та ін.
Основний напрямок діяльності НДІ техніки і технологій це розробка механізованих технологій, технологічних процесів та засобів механізації для конкурентоспроможного екологічно безпечного виробництва органічної сільськогосподарської продукції та виробництва і використання біопалив
Зараз НДІ техніки і технологій здійснює розробку 13 тем у межах державних науково-технічних програм на загальну суму 5,6 млн. грн.
НДІ техніки і технологій складається із трьох науково-дослідних лабораторій:
технічних систем природокористування;
інформаційних технологій в рослинництві і тваринництві;
біоенергетики та охорони середовища;

вони координують роботу шести науково-дослідних лабораторій:
проектування машин;
проблем надійності техніки;
технології наноматеріалів;
охорони праці;
проблем сервісу техніки;
механічних властивостей конструкційних і будівельних матеріалів та елементів конструкцій,

шести навчально-науково-виробничих лабораторій:
механізації виробничих процесів у тваринництві (на базі ВН НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»);
гідроприводу сільськогосподарської техніки;
екологічної інженерії;
пофесійної підготовки студентів;
комп’ютерного проектування та широкоформатного друку;
біоенергоконверсії в АПК (подвійне підпорядкування),

та п’яти інноваційних підрозділів:
українського навчально-науково-інноваційний центру новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;
спеціалізованого конструкторського бюро;
навчально-методичного центру з охорони праці;
навчально-консультаційних курсів з нарисної геометрії та креслення, інженерної та комп’ютерної графіки;

НАУ: Факультет комп’ютерних наук (ФКН)

Факультет комп’ютерних наук створений у 2004 році на базі факультету інформатики Національного авіаційного університету. Факультет у своєму складі має три випускові кафедри: комп’ютерних інформаційних технологій, прикладної інформатики, інженерії програмного забезпечення. Факультет комп’ютерних наук здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами:

 • Комп’ютерні науки – охоплює методи та засоби технологій обробки інформації та інформаційних технологій проектування;
 • Програмна інженерія — охоплює методи, засоби та технології створення і супроводження програмного забезпечення.

Факультет радиотехнічних військ протиповітряної оборони

Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом 6.050901 Радіотехніка, спеціальністю Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил, спеціалізацією Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил), напрямом 6.051001 Метрологія та вимірювальна техніка, спеціальністю Метрологія та вимірювальна техніка, спеціалізацією Метрологічне забезпечення військ (сил).

До складу факультету входять три кафедри:
- тактики радіотехнічних військ;
- бойового застосування радіотехнічного озброєння;
- озброєння радіотехнічних військ.

За час існування на факультеті підготовлено більше 4,5 тисячі офіцерів — фахівців з радіолокації та радіоелектронної боротьби, 705 з яких стали командирами з’єднань і частин, начальниками вищих військових навчальних закладів. Серед випускників факультету більше 30 генералів, 35 докторів технічних наук, 15 лауреатів Державної премії СРСР та України.

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях та лабораторіях, де розгорнуті сучасні зразки озброєння та військової техніки. Курсанти факультету беруть активну участь у науковій роботі: кожний рік здобувають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму Радіотехніка. Ґрунтовна теоретична підготовка випускників факультету суміщається з добрими практичними навичками. Усі практичні види підготовки на старших курсах проводяться в радіотехнічних підрозділах під керівництвом кращих офіцерів-практиків.

Значна увага на факультеті приділяється спортивній роботі. За останні роки на факультеті підготовлено 9 майстрів спорту та 16 кандидатів у майстри спорту, серед яких майстер спорту з багатоборства старший викладач кафедри кандидат технічних наук Роденко С.М., начальник навчальної лабораторії кафедри капітан Борисенко О.В. Офіцери та курсанти факультету постійно захищають честь університету та Збройних Сил України на змаганнях українського та міждержавного рівня.

Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Факультет електроніки

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Факультет готує фахівців у таких галузях знань: «Інформатика та обчислювальна техніка»(Напрям підготовки — комп’ютерні науки) та «Електроніка» (Напрям підготовки– мікро- та наноелектроніка). Навчальний процес забезпечують майже п’ятдесят викладачів, в тому числі 12 професорів та 34 доценти. Серед них три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. На факультеті щорічно проводиться міжнародна наукова конференція ”Фізичні методи в екології, біології та медицині» та науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології», видається збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» Факультет електроніки, разом з іншими підрозділами, створив навчальну високопродуктивну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах.
На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.
Кафедри:
 • електроніки,
 • оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • фізичної та біомедичної електроніки,
 • радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • радіоелектронного матеріалознавства,
 • фізики напівпровідників.

Фізичний факультет

Викладачі фізичного факультету, у відповідності з навчальними планами спеціальностей, викладають більше 75 дисциплін у кожній з 3 бакалаврських програм і більше 14 дисциплін у кожній з 4 магістерських програм.
На факультеті студенти отримують класичну фізичну і сучасну технічну підготовку. Всі спеціальності фізичного факультету здійснюють безперервну комп’ютерну підготовку студентів. У навчальному плані спеціальностей курси: «Інформатика», «Програмувальна й обчислювальна техніка», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка», «WEB» — програмування, «Операційні системи», «Системне програмування» і т.д.
Студенти направлень «Прикладна фізика», «Радіофізика й електроніка», «Комп’ютерна інженерія» отримують професійну інженерну підготовку. Навчаючись на нашому факультеті, студенти отримують навики работи з різною апаратурою:
1. Контрольно – вимірною.
2. Приймально – передаючими пристроями (використовуються в системах телевізійного віщання, пристроях зв’язку, в тому числі мобільній, антенній техніці).
3. Банківським технічним устаткуванням.
4. Апаратним забезпеченням комп’ютерних систем і мереж.
5. Пристроями сучасної побутової і спеціалізованої техніки.

Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій (далі — Інститут) створено наказом Львівської політехніки від 28.05.2010 року. Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету “Львівська політехніка” – у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в).

Кафедри інституту підприємництва та перспективних технологій:

 • Кафедра гуманітарної підготовки
 • Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу
 • Кафедра інформаційних систем та технологій
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра фундаментальної підготовки
 • Кафедра фінансів
 • Кафедра обліку та аудиту

Факультет Літакобудування

Факультет Літакобудування був заснований в 1930 році.     даний час на факультеті навчаються близько 1200 студентів з восьми спеціальностей:
 • Динаміка і міцність машин
 • Літаки і вертольоти
 • Обслуговування повітряних суден
 • Технологія виробництва літальних апаратів
 • Автомобільний транспорт
 • Екологія, охорона навколишнього середовища та природокористування
 • Експертиза товарів та послуг
 • Інформаційні технології проектування

Факультет комп’ютерних наук

Факультет комп’ютерних наук був заснований 7 серпня 2001р. силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. У наступні роки факультет розширив напрями підготовки фахівців, значно збільшив свою матеріально-технічну базу, нарощував темпи проведення науково-дослідних робіт. У 2007 році на базі факультету був створений Центр інформаційних технологій.

Специфіка підготовки фахівців за спеціальностями полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані з комп’ютерним управлінням сучасними інформаційними системами, моделюванням процесів і управлінням у атомно-ядерних, радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп’ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами.

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів з напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». Підготовка спеціалістів і магістрів ведеться зі спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи управління та автоматики», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем».

На факультеті працюють 5 кафедр.

 • Кафедра електроніки та управляючих систем
 • Кафедра моделювання систем і технологій
 • Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки
 • Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення
 • Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ” (ВІТІ)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, створений у 2001 році на базі Київського військового інституту управління і зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України „КПІ”, готує висококваліфікованих фахівців у галузі телекомунікацій та інформатизації.

Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за схемою “ксант — курсант“.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

 • Комп’ютерні науки
 • Телекомунікації
 • Системи технічного захисту інформації

Структурні підрозділи інституту:

 • факультет телекомунікаційних систем та мереж
 • факультет інформаційних технологій в системах управління
 • факультет засобів військового зв’язку
 • факультет військової підготовки