Факультет компьютерной инженерии и управления (ХНУРЕ ФЕТ)

1.Направление подготовки:
0915 Компьютерная инженерия
Специальности:
8.091501 Компьютерные системи и сети (КСС)
8.091502 Системное программирование (СП)
8.091503 Специализированные компьютерные системы (СКС)
2.Направление подготовки:
0914 Компьютеризированные системы, автоматика и управление
Специальность:
8.091401 Системы управления и автоматики (СУА),
8.091402 Гибкие компьютерные системи и робототехника (ГКСР)
3.Направление подготовки:
1601 Информационная безопасность
Специальность:
8.160101 Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки (ЗИОД)

На факультете — 154 сотрудника, 113 преподавателей (кандидатов наук – 63; докторов наук – 12; доцентов – 36; профессоров – 17), колличество студентов — 1375;
Выпускникам факультета присваиваются степени образовательно-квалификационного уровня – бакалавр (срок обучения – 4 года, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД); специалист (срок обучения – 1 год, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД); магистр (срок обучения – 1 год, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД).
По специальности КСС занятия проводятся по дневной и заочной формам обучения, а по остальным специальностям только по дневной форме.

В состав факультета входят такие кафедры, как:
1.Кафедра Автоматизации проектирования вычислительной техники
тел.70-21-326, e-mail: krivyulya@kture.kharkov.ua

2.Кафедра Безопасность информационных технологий
тел.70-21-425, e-mail: gorbenko@kture.kharkov.ua

3.Кафедра Электронных вычислительных машин
тел.70-21-354, e-mail: evm@kture.kharkov.ua


4.Кафедра философии
тел.70-21-465, e-mail: philos@kture.kharkov.ua

Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ

Інститут інформаційно-діагностичних систем, як навчальний підрозділ Національного авіаційного університету створено в 2000 р з метою проведення наукових досліджень і підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій та систем захисту інформації.

Навчальний процес в інституті базується на інформаційних технологіях, сучасних методах навчання та результатах наукових досягнень. При підготовці фахівців використовуються прогресивні технології, зокрема, LabView, LabCAD, Electronics WorkBench тощо. Навчальна підготовка студентів проходить на комп’ютеризованих системах з використанням мультимедійних та мережевих технологій, сучасному лабораторному обладнанні. Наприклад, діагностичних системах, сучасному обладнанні CISCO, системах захисту інформації та об’єктів, системах відеоспотереження та іншому.

Кафедри інституту проводять підготовку спеціалістів із інформаційно-вимірювальних технологій, систем технічної діагностики і неруйнівного контролю, сучасної енергетики, фізичних властивостей матеріалів, комп’ютерного моделювання фізичних процесів, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, систем технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою та прикладної математики.

Факультет комп’ютерних систем і мереж (ФКСМ)

Факультет комп’ютерних систем і мереж входить до складу Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (IнIТКI).

 •     Кафедра обчислювальної техніки (ОТ)
 •     Кафедра захисту інформації (ЗІ)
 •     Кафедра іноземних мов (ІМ)

Факультет Інформаційної безпеки

Призначення факультету

Факультет інформаційної безпеки є провідним науково-навчальним підрозділом навчально-наукового інституту захисту інформації і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, денною/заочною формами навчання.

Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр

Напрями підготовки:

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

Спеціальності:

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010102 Безпека дежравних інформаційних ресурсів

8.17010201 Системи технійчного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010301 Управління інформаційною безпекою

 

Напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Відповідає спеціальностям: 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 8.17010102 «Безпека державних інформаційних ресурсів».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони комунікаційних систем, захищені комп’ютерні системи та засоби обробки, зберігання та передачі інформації; служби захисту інформації; системи обробки, зберігання та передачі інформації певних рівнів конфіденційності, методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки систем електронного документообігу.

 

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації»

Відповідає спеціальності: 8.17010201 «Системи захисту інформації, автоматизація її обробки».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони інформаційних ресурсів і баз даних обмеженого доступу. Методи, засоби та системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

 

Напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою»

Відповідає спеціальності: 8.17010301 «Управління інформаційною безпекою».

Узагальнений об’єкт діяльності: системи управління інформаційною безпекою. Організаційно-правове забезпечення, організація та експлуатація систем та засобів захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Кваліфікація

 • Випускники факультету здатні виконувати зазначену професійну роботу і можуть займати первинні посади:
 • фахівець із аналітико-теоретичних досліджень у галузі захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із проектування та розробки захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із експлуатації, модернізації та ремонту інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор доступу інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор системи електронного документообігу;
 • асистент кафедри вищого навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник науково-дослідного підрозділу (установи).
 • Термін навчання: бакалавр – 4 роки,
 • спеціаліст –  1,5 роки,
 • магістр – 2 роки.

 

6

2 січня 2002 року в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій утворено факультет інформаційної безпеки на виконання загальнодержавних програм розвитку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та захисту державних інформаційних ресурсів, відповідно до Указу Президента України №1193/2001 від 6 грудня 2001 року „Про заходи з удосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”.

Створення факультету з повним комплектом спеціальностей з освітнього напряму Інформаційна безпека зумовило стрімким розвитком галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Головною метою науково-освітньої діяльності факультету Інформаційної безпеки визначено підготовку висококваліфікованих фахівців з освітнім рівнем спеціалістів, магістрів та підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців з інформаційної безпеки відповідно до міжнародних стандартів щодо якості підготовки фахівців.

Підготовлені фахівці з інформаційної безпеки в подальшому залучатимуться до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління Державного комітету зв’язку та інформатизації України, в інших міністерствах та відомствах, силових структурах, державних комітетах де використовуються сучасні інформаційні технології, в сфері підприємницької та банківської діяльності.

7

Привабливість одержання освіти на факультеті інформаційної безпеки:

 • можливість одержання після закінчення навчання цікавої роботи, яка пов’язана з перспективністю галузі інформаційної безпеки, яка дуже динамічно розвивається як в усьому світі, так і в Україні;
 • безперервно змінювана змістовна частина програми та навчальні курси спеціалізації, що орієнтовані на інтереси галузі інформаційної безпеки.

Незважаючи на те, що підготовка спеціалістів з інформаційної безпеки в ведеться в багатьох вищих навчальних закладах України, як державних, так і комерційних, навчання на факультеті гарантує високу якість підготовки, а особливо глибоке оволодіння профілюючими дисциплінами з вибраного напрямку або спеціальності.

Гарантією цього є:

 • можливість одержати поглиблену підготовку та написати дипломну роботу за найбільш перспективними на даний час спеціалізаціями;
 • вивчення основних предметів з використанням можливостей Навчального комп’ютерного центру та Лабораторного комплексу інженерно-технічного захисту інформації, ділових ігор, робота в малих групах, виконання курсових робіт та проектів, тісно пов’язаними з конкретними завданням забезпечення як захисту інформації, так і інформаційної безпеки у цілому;
 • широкі можливості ознайомлення з останніми досягненнями у вибраній спеціальностями, завдяки великому різноманіттю профільних курсів, що читаються провідними спеціалістами;
 • глибоке оволодіння комп’ютерними інформаційними технологіями (починаючи з першого семестру навчання) та широке використання комп’ютерної техніки при вивченні усіх основних предметів, виконання курсових робіт та проектів і дипломного проектування;
 • спеціально розроблена програма поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість участі у міжнародних проектах підготовки спеціалістів;
 • високий престиж Університету та його широкі контакти з провідними органами, закладами, установами та підприємствами дозволяють надати студентам можливість проходження виробничої та переддипломної практики та високі шанси на працевлаштування;
 • високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу, їх активна наукова робота надає можливість студентам, які відмінно вчаться, продовжити освіту в очній та заочній аспірантурі.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі: щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, переможці яких отримують можливість опублікувати свої праці в університетському науковому збірнику. Кращі студенти факультету успішно беруть участь у національних та міжнародних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА СПЕЦИАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Донецького Національного Технічного Університету (ДонНТУ)

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету є наступником однієї із найстаріших кафедр університету – кафедри військової підготовки, створеної у 1928 році. Факультет створено наказом 1999 році. На той час він мав назву “Факультет спеціальної підготовки” і включав до свого складу дві кафедри: кафедру військової підготовки та кафедру безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.  З 01 вересня 2009 року структура університету була реорганізована: радіотехнічний факультет перейменовано у факультет радіотехніки та спеціальної підготовки.

Кафедри:

 • радіотехніки та захисту інформації
 • безпеки життєдіяльності і цивільної оборони
 • військової підготовки

Компьютерные и информационные технологии (КИТ)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
бакалавр: бакалавр компьютерной инженерии;
специалист: инженер системный аналитик;
магистр: инженер системный аналитик – исследователь.

Основные направления деятельности специалиста:
- проектирование ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проектирование средств вычислительной техники и систем управления;
- определение правил эксплуатации, оптимальных режимов и экономических аспектов эксплуатации ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проведение расчетов, связанных с рабочими характеристиками ЭВМ, комплексов, систем и сетей с целью выбора оптимальной структуры и режимов;
- контроль и диагностика средств компьютерной техники, защита информации;
- разработка, наладка и эксплуатация программного обеспечения в разных операционных системах и средах;
- создание программного обеспечения локальных, региональных и международных вычислительных сетей;
- выполнение исследований в разных областях, где применяются компьютеры.

Для приобретения студентами привычек практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современную компьютерную технику, которая обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится на руководящих предприятиях г. Харькова и Украины.

Основные специальные учебные дисциплины: Программирование; Компьютерная электроника и схемотехника; Архитектура компьютеров; Компьютерное моделирование; Системное программирование; Проектирование Web – сайтов; Архитектура глобальных сетей; Компьютерная графика; Компьютерные системы и сети; Основы вычислительного интеллекта; Проектирование баз данных; Микропроцессорные систем и их программирование; Микроконтролеры; Системы автоматизированного проектирования; Защита информации, Тестирование компьютерных систем и сетей; Компьютеризация специализированных сред.

Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено в 1930 році. В навчанні на радіотехнічному факультеті велика увага приділяється проектуванню та розробці сучасних пристроїв і систем радіомовлення та телебачення, наземного та супутникового цифрового радіозв’язку, антенних систем, систем мобільного зв’язку, радіонавігації (GPS), запису та відтворенню сигналів, цифровому обробленню сигналів та зображень, розробці систем захисту інформації, медичних радіоелектронних систем, системам автоматичного проектування, методам та засобам створення мультимедіа. Багато уваги приділяється розробці, впровадженню та використанню сучасної побутової техніки,  методам біомедичних досліджень, технічним засобам діагностики та лікування. Невіддільною складовою частиною підготовки є сучасні комп’ютерні технології. Студенти отримують ґрунтовні знання у сфері інформаційних технологій, мов програмування, систем управління базами даних, а також автоматизованих систем управління та проектування. Це надає можливість студентам легко оволодівати новими програмними продуктами, ефективно використовувати комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.

Навчальний корпус радіотехнічного факультету повністю (у всіх аудиторіях) має WI-FI покриття з вільним доступом до Інтернет.