Факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики (ФКІТА)

Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики был создан на основе двух факультетов: «Вычислительной техники» и «Автоматизированных систем управления».

Кафедры факультета :

 •     автоматики и телекоммуникаций
 •     горная электротехника и автоматика им.Р.М. Лейбова
 •     электронной техники
 •     кафедра «Высшая математика» им.В.В. Пака

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління (ФАКСУ)

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління входить до складу Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету.

До складу ФАКСУ входять кафедри: автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; комп’ютерних систем управління; інтеграції навчання з виробництвом

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)

  Інститут здійснює підготовку за 7 спеціальностями:
– напрям «Електромеханіка» – електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханічне обладнання енергоємних виробництв, електричні машини та апарати, електричні системи і комплекси транспортних засобів;
– напрям «Електротехніка і електротехнології» – електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент;
– напрям «Системна інженерія» – системи управління і автоматики.
Робота колективу ІЕЕСУ націлена на вирішення таких задач:
– методичне, організаційне, наукове, інформаційне і матеріальне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
– формування професорсько-викладацького складу шляхом підготовки докторів і кандидатів технічних наук через аспірантуру і докторантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
– виконання науково-дослідних робіт у галузі електромеханіки, електротехніки, енергоресурсозбереження, комп’ютеризованих систем управління і автоматики;
– організація і забезпечення високого рівня науково-дослідної роботи студентів;
– підсилення зв’язків і співробітництва з вищими навчальними закладами, підприємствами, науково-дослідними і проектними установами України і зарубіжжя.

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Структура факультету:

 • Кафедра автоматики та управління в технічних системах створена у складі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту у вересні 1971 року, і тоді вона мала назву кафедри автоматики і телемеханіки.
 •   Кафедра автоматизації та комп’ютеризованих технологій створена у складі Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту у 1978 році як кафедра теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки.
 •  Кафедра програмного забезпечення обчислювальної техніки створена в 1971 році. Очолює кафедру – д.т.н., професор Анатолій Васильович Панiшев.
 • Кафедра інформатики та комп’юторного моделювання
 • Кафедра радіотехніки та телекомунікації.
 •  Кафедра вищої математики створена у 1970 році.
 • Кафедра візичного виховання була створена у 1980 році.

Институт компьютерных систем

Институт компьютерных систем был создан приказом ректора ОНПУ от 23 мая 2000г. как учебно-научное объединение учреждений разных форм собственности.

Институт включает факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ) ОНПУ, известный с момента основания в 1964 г. по 1969 г. как факультет автоматики и промышленной электроники (ФАПЭ), а также учебные заведения І и ІІ уровней аккредитации, которые ведут подготовку специалистов соответствующего профиля.

Главная цель института — создание гибкой системы подготовки специалистов всех уровней по направлениям: «Компьютерная инженерия», «Компьютерные науки» «Программная инженерия» и «Компьютеризированные системы, автоматика и управление».

В состав института входят такие подразделения:

 • Факультет автоматики и вычислительной техники
 • Одесский технический колледж
 • Херсонский технический колледж
 • Одесский колледж метрологии, стандартизации и сертификации
 • Одесский колледж «Сервер»

Главными задачами института являются:

 • Организация и координация учебной и методической работы в области подготовки специалистов по специальностям: «Информационные управляющие системы и технологии», «Компьютерные системы и сети», «Программное обеспечение автоматизированных систем», «Системы автоматики и управление»
 • Переподготовка инженерно-технических и педагогических кадров предприятий и вузов в области компьютерных наук и компьютерной инженерии.
 • Организация, проведение и координация научно-исследовательских работ по разработке и внедрению интеллектуальных информационных, управляющих и моделирующих систем по заказу государственных или коммерческих структур и предприятий.
 • Организация методических учебных и исследовательских работ в области компьютерных наук, компьютерной инженерии, автоматики и электроники.

В состав факультета автоматики и вычислительной техники входят следующие кафедры:

 • Компьютерные интеллектуальные системы и сети (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Копытчук Николай Борисович)
 • Системное программное обеспечение (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Крисилов Виктор Анатольевич)
 • Компьютерные системы (заведующий кафедрой акад., д.т.н., проф. Малахов Валерий Павлович)
 • Информационные системы (заведующая кафедрой д.т.н., проф. Антощук Светлана Георгиевна)
 • Компьютеризованные системы управления (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Положаенко Сергей Анатольевич)
 • Физика (заведующий кафедрой к.т.н., доц. Анисимов Владимир Александрович)

В институте проходит обучение около 1500 студентов, в том числе 100 из зарубежных стран.

Коллектив института насчитывает 150 человек. Из них 95 — профессорско-преподавательский состав. В институте работает 14 профессоров, докторов наук, и 55 кандидатов наук, доцентов.

Только за последние годы выполнено 20 научно-исследовательских проектов теоретического и практического направления с последующим внедрением на ведущих предприятиях Украины.

По результатам проведенных научно-исследовательских работ издано 8 монографий и больше 200 научных статей, как в Украине, так и за рубежом. Результаты работ экспонировались на международных выставках Франции, Германии, Австрии.

За последние три года под научным руководством сотрудников защищены 18 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Факультет технологічного обладнання і систем управління (ТОСУ)

Кафедри:Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра інформатики
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра інженерної механіки
Кафедра техногенної безпеки
Кафедра політології та соціології

 

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, в транспорті, в цехах промислових підприємств, в підприємницьких офісах, у військових частинах, в медичних закладах, в супермаркетах, на стадіонах.

Тому завжди існує потреба в спеціалістах, які вміють працювати там, де електронні системи досліджують, проектують, виготовляють, монтують, налагоджують, експлуатують, ремонтують, продають, рекламують.

Оскільки сучасна електроніка здебільшого комп’ютерна, фахівцям зі спеціальності «Електронні системи» надається ґрунтовна комп’ютерна підготовка. Вони вивчають 12 дисциплін щодо внутрішньої будови комп’ютерів, їх програмування та користування ними. Загальний обсяг цих дисциплін перевищує 1000 аудиторних годин.

Готують фахівців другого, третього і четвертого рівнів акредитації зі спеціальності «Електронні системи» на кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну – Киів, вул. Немировича-Данченка 2, корпус 1, поверх 1:

– бакалаврів напряму “Електронні пристрої та системи” (шифр 6.050802);

– спеціалістів спеціальності “Електронні системи” (шифр 7.05080202);

– магістрів спеціальності “Електронні системи” (шифр 8.05080202).

Форма навчання – тільки денна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Приймаються абітурієнти, які мають позитивний результат з тестування по предметах:

– українська мова та література;

– фізика;

– по одному з двох предметів на вибір: математика або хімія.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр».

Термін навчання бакалаврів становить чотири роки, спеціалістів і магістрів один рік.

Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (ФФЕЛТ)

Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки входить до складу Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (IнАЕКСУ)

 •  Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки (ЛОТ)
 •  Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА)
 •  Кафедра загальної фізики та фотоніки (ЗФФ)

Факультет Автоматики и приборостроения (ФАП)

Декан – профессор ГАПОН Анатолий Иванович
web-сайт: http://www.apeshnik.org.ua/; e-mail: gapon@kpi.khttpov.ua
Приемная комиссия: электротехнический корпус, К. 210, тел. 707-62-66Декан – профессор ГАПОН Анатолий Иванович
web-сайт: http://www.apeshnik.org.ua/; e-mail: gapon@kpi.khttpov.ua
Приемная комиссия: электротехнический корпус, К. 210, тел. 707-62-66

 

Направление подготовки 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты»
Специальность «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

Подготовку проводит кафедра «Автоматика и управление в технических системах». Телефон: (057) 70-76-101, 707-68-42. Кафедра находится в учебном корпусе «Электрокорпус», комната 51.
Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины КАЧАНОВ Петр Алексеевич.

Образовательно- квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
на уровне бакалавра: бакалавр радиоэлектронных аппаратов;
на уровне специалиста: инженер-электроник;
на уровне магистра: инженер-электроник – исследователь.

Основные специальные учебные дисциплины: » Основы микроэлектроники», » Программные средства биомедицинских систем», «Датчики и исполнительные элементы», » Основы конструирования электронных аппаратов», «Теория сигналов и систем», «Цифровая обработка биомедицинских сигналов», «Компьютерная графика», » Основы построения и применения биотехнических и медицинских электронных аппаратов», » Основы анатомии и физиологии», «Микропроцессорные средства в биомедицинских аппаратах», «Медицинские устройства на основе больших интегральных схем», «Приборы биомедицинской диагностики».

Возможности трудоустройства. Наши выпускники работают на таких предприятиях города Харькова: Приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко; НИИ радиотехнических измерений; НПО «Метрология»; НТК «Монокристалл»; НПФ «Диагностические системы» и вторых НИИ, КБ. На предприятиях, связанных с разработкой и производством электронной техники, систем управления и медицинских приборов. Выпускники нашей кафедры – это специалисты-разработчики широкого профиля, которые подготовлены к работе по направлениям:
- медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура на базе современных электронных, микроэлектронных и микропроцессорных элементов и комплектов отечественного и заграничного выполнения;
- системы медикокомпьютерной диагностики и анализа на основе микропроцессоров и микро-эвм.

Компьютерные и информационные технологии (КИТ)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
бакалавр: бакалавр компьютерной инженерии;
специалист: инженер системный аналитик;
магистр: инженер системный аналитик – исследователь.

Основные направления деятельности специалиста:
- проектирование ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проектирование средств вычислительной техники и систем управления;
- определение правил эксплуатации, оптимальных режимов и экономических аспектов эксплуатации ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проведение расчетов, связанных с рабочими характеристиками ЭВМ, комплексов, систем и сетей с целью выбора оптимальной структуры и режимов;
- контроль и диагностика средств компьютерной техники, защита информации;
- разработка, наладка и эксплуатация программного обеспечения в разных операционных системах и средах;
- создание программного обеспечения локальных, региональных и международных вычислительных сетей;
- выполнение исследований в разных областях, где применяются компьютеры.

Для приобретения студентами привычек практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современную компьютерную технику, которая обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится на руководящих предприятиях г. Харькова и Украины.

Основные специальные учебные дисциплины: Программирование; Компьютерная электроника и схемотехника; Архитектура компьютеров; Компьютерное моделирование; Системное программирование; Проектирование Web – сайтов; Архитектура глобальных сетей; Компьютерная графика; Компьютерные системы и сети; Основы вычислительного интеллекта; Проектирование баз данных; Микропроцессорные систем и их программирование; Микроконтролеры; Системы автоматизированного проектирования; Защита информации, Тестирование компьютерных систем и сетей; Компьютеризация специализированных сред.