НАУ: Факультет комп’ютерних наук (ФКН)

Факультет комп’ютерних наук створений у 2004 році на базі факультету інформатики Національного авіаційного університету. Факультет у своєму складі має три випускові кафедри: комп’ютерних інформаційних технологій, прикладної інформатики, інженерії програмного забезпечення. Факультет комп’ютерних наук здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами:

 • Комп’ютерні науки – охоплює методи та засоби технологій обробки інформації та інформаційних технологій проектування;
 • Програмна інженерія — охоплює методи, засоби та технології створення і супроводження програмного забезпечення.

Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Фізичний факультет

Викладачі фізичного факультету, у відповідності з навчальними планами спеціальностей, викладають більше 75 дисциплін у кожній з 3 бакалаврських програм і більше 14 дисциплін у кожній з 4 магістерських програм.
На факультеті студенти отримують класичну фізичну і сучасну технічну підготовку. Всі спеціальності фізичного факультету здійснюють безперервну комп’ютерну підготовку студентів. У навчальному плані спеціальностей курси: «Інформатика», «Програмувальна й обчислювальна техніка», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка», «WEB» — програмування, «Операційні системи», «Системне програмування» і т.д.
Студенти направлень «Прикладна фізика», «Радіофізика й електроніка», «Комп’ютерна інженерія» отримують професійну інженерну підготовку. Навчаючись на нашому факультеті, студенти отримують навики работи з різною апаратурою:
1. Контрольно – вимірною.
2. Приймально – передаючими пристроями (використовуються в системах телевізійного віщання, пристроях зв’язку, в тому числі мобільній, антенній техніці).
3. Банківським технічним устаткуванням.
4. Апаратним забезпеченням комп’ютерних систем і мереж.
5. Пристроями сучасної побутової і спеціалізованої техніки.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Прикладної математики і менеджменту (ПММ)

Факультет Прикладної Математики та Менеджменту (ПММ) засновано у липні 1995 року. Факультет ПММ виділено із складу факультету Обчислюваної техніки у зв’язку з необхідністю збільшення числа фахівців та поширення спектру спеціальностей з напрямками «Прикладна математика» та «Інформаційні системи у менеджменті».

Напрям підготовки:

 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІНФ)
 • Системний аналіз (СА)
 • Економічна кібернетика (ЕК)

Кафедри факультету прикладної математики і менеджменту:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра інформатики
 • кафедра соціальної інформатики
 • кафедра економічної кібернетики
 • кафедра вищої математики

Механіко — математичний факультет

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук.

Механіко-математичний факультет готує бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

 1. Механіка – з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з механіки»;
 2. Математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
 3. Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
 4. Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформатики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів або спеціалістів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями:

 • Механіка – з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з механіки»
 • Математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з математики, викладач математики та інформатики»
 • Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з прикладної математики»
 • Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з інформатики, викладач математики та інформатики».

Інститут прикладного системного аналiзу НТУУ «КПІ» (ІПСА)

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ». В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»

Комп’ютерні науки

 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інформатика

 • Соціальна інформатика

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 • кафедра математичних методів системного аналізу
 • кафедра системного проектування

Фізико-технічний інститут НТУУ «КПІ» (ФТІ)

Фiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл НТУУ «КПI», засновано у 1995 роцi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна фізика

 • Прикладна фізика

Прикладна математика

 • Інформатика

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Системи технічного захисту інформації

 • Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

КАФЕДРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 • кафедра прикладної фізики
 • кафедра інформаційної безпеки
 • кафедра математичних методів захисту інформації
 • кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ