Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

Факультет утворений 2005 року і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра спеціаліста та магістра в галузях знань:
— системні науки та кібернетика;
— інформатика та обчислювальна техніка;
— радіотехніка, радіоелектронні апарати та звязок;
— автоматика та управління;

Кафедри: «Комп‘ютерні та інформаційні системи«, «Електронні апарати«, «Вища математика та інформатика», «Інформаційно-управляючих систем».
Студентів — близько 800, форма навчанняденна.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Інформатика, компютерна інженерія, радіоелектронні апарати, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформатика; комп‘ютерні системи та мережі; виробництво електронних засобів (спеціалізація — електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації); біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций

Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций проводит обучение в следующих направлениях:
6.050901 – Радиотехника
6.050902 — Радиоэлектронные аппараты
6.050101 – Компьютерные науки
6.170102 – Системы технической защиты информации

1 Кафедра радиотехнических систем
Бакалавр Радиотехника 6.050901
Специалист Радиотехника
Магистр Радиотехника
Специалист Радиоэлектронные устройства системы и комплексы
Магистр Радиоэлектронные устройства системы и комплексы

2 Кафедра радиотехнических устройств
Бакалавр Радиотехника 6.050901
Специалист Радиотехника
Магистр Радиотехника
Специалист Апаратура радиосвязи, телевидения и радиовещания
Магистр Апаратура радиосвязи, телевидения и радиовещания

3 Кафедра электронных средств и информационно-компьютерных технологий
Бакалавр Радиоэлектронные аппараты 6.050902
Специалист Производство электронных средств
Магистр Производство электронных средств
Специалист Электронная бытовая апаратура
Магистр Электронная бытовая аппаратура

4 Кафедра информационных технологий проектирования в электронике и телекоммуникациях
Бакалавр Компьютерные науки 6.050101
Специалист Информационные технологии проектирования
Магистр Информационные технологии проектирования

5 Кафедра информационной безопасности
Бакалавр Системы технической защиты информации 6.170102
Специалист Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки
Магистр Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки
Выпускники института работают в:
• фирмах по производству, обслуживанию, продаже и сертификации радиоэлектронной и вычислительной аппаратуры;
• таможенных службах;
• налоговых инспекциях;
• банках;
• научно-исследовательских институтах;
• метрологических службах;
• СБУ, МВД;
• центрах электронной диагностики автомобильной, судовой и авиа космической техники;
• радиовещательных, телевизионных центрах и центах радиосвязи;
• службах управления воздушным и морским движением;
• службах информационной безопасности банков, таможен, других государственных организаций;
• отделах защиты коммерческой тайны юридических лиц;
• отделах поддержки электронного документооборота бизнес-структур и др.

Факультет технологічного обладнання і систем управління (ТОСУ)

Кафедри:Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра інформатики
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра інженерної механіки
Кафедра техногенної безпеки
Кафедра політології та соціології

 

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, в транспорті, в цехах промислових підприємств, в підприємницьких офісах, у військових частинах, в медичних закладах, в супермаркетах, на стадіонах.

Тому завжди існує потреба в спеціалістах, які вміють працювати там, де електронні системи досліджують, проектують, виготовляють, монтують, налагоджують, експлуатують, ремонтують, продають, рекламують.

Оскільки сучасна електроніка здебільшого комп’ютерна, фахівцям зі спеціальності «Електронні системи» надається ґрунтовна комп’ютерна підготовка. Вони вивчають 12 дисциплін щодо внутрішньої будови комп’ютерів, їх програмування та користування ними. Загальний обсяг цих дисциплін перевищує 1000 аудиторних годин.

Готують фахівців другого, третього і четвертого рівнів акредитації зі спеціальності «Електронні системи» на кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну – Киів, вул. Немировича-Данченка 2, корпус 1, поверх 1:

– бакалаврів напряму “Електронні пристрої та системи” (шифр 6.050802);

– спеціалістів спеціальності “Електронні системи” (шифр 7.05080202);

– магістрів спеціальності “Електронні системи” (шифр 8.05080202).

Форма навчання – тільки денна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Приймаються абітурієнти, які мають позитивний результат з тестування по предметах:

– українська мова та література;

– фізика;

– по одному з двох предметів на вибір: математика або хімія.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр».

Термін навчання бакалаврів становить чотири роки, спеціалістів і магістрів один рік.

Компьютерные и информационные технологии (КИТ)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
бакалавр: бакалавр компьютерной инженерии;
специалист: инженер системный аналитик;
магистр: инженер системный аналитик – исследователь.

Основные направления деятельности специалиста:
- проектирование ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проектирование средств вычислительной техники и систем управления;
- определение правил эксплуатации, оптимальных режимов и экономических аспектов эксплуатации ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проведение расчетов, связанных с рабочими характеристиками ЭВМ, комплексов, систем и сетей с целью выбора оптимальной структуры и режимов;
- контроль и диагностика средств компьютерной техники, защита информации;
- разработка, наладка и эксплуатация программного обеспечения в разных операционных системах и средах;
- создание программного обеспечения локальных, региональных и международных вычислительных сетей;
- выполнение исследований в разных областях, где применяются компьютеры.

Для приобретения студентами привычек практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современную компьютерную технику, которая обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится на руководящих предприятиях г. Харькова и Украины.

Основные специальные учебные дисциплины: Программирование; Компьютерная электроника и схемотехника; Архитектура компьютеров; Компьютерное моделирование; Системное программирование; Проектирование Web – сайтов; Архитектура глобальных сетей; Компьютерная графика; Компьютерные системы и сети; Основы вычислительного интеллекта; Проектирование баз данных; Микропроцессорные систем и их программирование; Микроконтролеры; Системы автоматизированного проектирования; Защита информации, Тестирование компьютерных систем и сетей; Компьютеризация специализированных сред.