Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Фізичний факультет

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Кафедри:

 • астрофізики,
 • експериментальної фізики,
 • загальної фізики,
 • фізики металів,
 • фізики твердого тіла,
 • теоретичної фізики.

Факультет електроніки

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Факультет готує фахівців у таких галузях знань: «Інформатика та обчислювальна техніка»(Напрям підготовки — комп’ютерні науки) та «Електроніка» (Напрям підготовки– мікро- та наноелектроніка). Навчальний процес забезпечують майже п’ятдесят викладачів, в тому числі 12 професорів та 34 доценти. Серед них три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. На факультеті щорічно проводиться міжнародна наукова конференція ”Фізичні методи в екології, біології та медицині» та науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології», видається збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» Факультет електроніки, разом з іншими підрозділами, створив навчальну високопродуктивну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах.
На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.
Кафедри:
 • електроніки,
 • оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • фізичної та біомедичної електроніки,
 • радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • радіоелектронного матеріалознавства,
 • фізики напівпровідників.

Радіофізичний факультет

Радіофізичний факультет був заснований у 1952 р. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана проф. Д. Рожанському, який викладав у Харківському університеті з 1911 р. до 1921 р. (пізніше – членові-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше – академіку АН України).

Радіофізичний факультет веде підготовку бакалаврів з:прикладної фізики та електроніки (термін навчання –4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени і розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та прикладна біофізика.

КАФЕДРИ РАДІОФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • Кафедра теоретичної радіофізики
 • Кафедра квантової радіофізики
 • Кафедра прикладної електродинаміки
 • Кафедра НВЧ
 • Кафедра космічної радіофізики
 • Кафедра фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
 • Кафедра біологічної та медичної фізики

Факультет електроніки НТУУ «КПІ» (ФЕЛ)

Факультет електроніки у складі кафедр «Електронні та іонні прилади», «Діелектрики та напівпровідники» та «Промислова електроніка» був створений наказом ректора КПІ № 619 від 24.10.1962 року. З 1962 до 1974 року мав назву «Факультет радіоелектроніки» (ФРЕ), з 1974 до 1996 року — «Факультет електронної техніки» (ФЕТ), з 1996 він має сучасну назву (ФЕЛ).

Факультет готує фахiвцiв у галузях наноелектронiки, біомедичної електроніки, акустики та акустоелектронiки, телекомунiкацiйних систем та промислової електроніки, якi впевнено володiють сучасними комп’ютерними технологiями проектування, розробляють та експлуатують електроннi та акустичнi прилади, пристрої та системи широкого дiапазону призначення.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФЕЛ

Мікро- та наноелектроніка

 • Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
 • Фізична та біомедична електроніка

Електронні пристрої та системи

 • Електронні прилади та пристрої
 • Електронні системи

Радіоелектронні апарати

 • Виробництво електронних засобів

Акустотехніка

 • Акустичні засоби та системи
 • Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати
 • Відео-, аудіо- та кінотехніка

Телекомунікації

 • Телекомунікаційні системи та мережі

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНIКИ

 • кафедра мікроелектроніки
 • кафедра електронних приладів та пристроїв
 • кафедра промислової електроніки
 • кафедра фізичної та біомедичної електроніки
 • кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
 • кафедра акустики і акустоелектроніки
 • кафедра звукотехніки і реєстрації інформацiї