Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Фізичний факультет

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Кафедри:

 • астрофізики,
 • експериментальної фізики,
 • загальної фізики,
 • фізики металів,
 • фізики твердого тіла,
 • теоретичної фізики.

НАУ: Аерокосмічний Інститут

В аерокосмічному інститутi готують фахiвцiв з виробництва, експлуатацiї та ремонту лiтакiв i авiацiйних двигунiв. Iнститут готує фахiвцiв усiх освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв для роботи в областi виробництва, технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден i авiадвигунiв, газотурбiнних установок i компресорних станцiй, автоматизацiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй, енергетичного менеджменту, якостi, стандартизацiї та сертифiкацiї.

В iнститутi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за напрямом “Авiацiя та космонавтика” англiйською мовою з можливістю стажування в Лiонськiй полiтехнiчнiй школi (Францiя) та Дрезденському технiчному унiверситетi (Нiмеччина).

На пiдприємствах компанiї “Укртрансгаз”, заводах “Авiант”, цивiльної авiацiї № 410 та АНТК «Антонов» працюють фiлiї кафедр, де студентам передають свiй досвiд i знання провiднi спецiалiсти. Тут студенти проходять виробничi практики, захищають дипломнi проекти, а пiсля закiнчення унiверситету їм гарантується працевлаштування.

Фізико-технічний факультет

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра проектування і конструкцій літальних апаратів.
 • Кафедра двигунобудування.
 • Кафедра енергетики.
 • Кафедра систем автоматизованого управління.
 • Кафедра радіоелектронної автоматики.
 • Кафедра робототехнічних систем.
 • Кафедра технології виробництва літальних апаратів.
 • Кафедра технічної механіки.
 • Кафедра безпеки життєдіяльності.
 • Кафедра іноземних мов для технічних та природознавчих специальностей.

Освітня діяльність

Фізико-технічний факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за такими напрямами:

 • Авіа та ракетобудування.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Електротехніка та електротехнології.
 • Авіоніка.
 • Радіотехніка.
 • Приладобудування.
 • Системи технічного захисту інформації.
 • Інженерне матеріалознавство.
 • Інженерна механіка.
 • Прикладна механіка.

Студенти факультету, які отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки, можуть продовжити освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальностями:

 • Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Нетрадиційні джерела енергії.
 • Автоматика і управління в технічних системах.
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.
 • Прилади та системи неруйнівного контролю.
 • Системи технічного захисту інформації.
 • Прикладне матеріалознавство.
 • Металорізальні верстати та системи.
 • Робототехнічні системи та комплекси.

Кращі випускники факультету, які отримали диплом за кваліфікаційним рівнем бакалавр, мають змогу продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальностями:

 • Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Нетрадиційні джерела енергії.
 • Автоматика і управління в технічних системах.
 • Прилади та системи неруйнівного контролю.
 • Прикладне матеріалознавство.
 • Металорізальні верстати та системи.
 • Робототехнічні системи та комплекси.

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра електронних засобів телекомунікацій.
 • Кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики.
 • Кафедра електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра автоматизованих систем обробки інформації.
 • Кафедра теоретичної фізики.
 • Кафедра квантової макрофізики.
 • Кафедра радіоелектроніки.
 • Кафедра експериментальної фізики.
 • Кафедра металофізики.
 • Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки.

Освітня діяльність

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем веде навчання за наступними спеціальностями: 8.070101 “Фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070101 “Фізика та основи інформатики” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070102 “Фізика твердого тіла” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070203 “Прикладна фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070201 “Радіофізика та електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091004 “Технології та засоби телекомунікацій” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090801 “Мiкроелектронiка і напiвпровiдниковi прилади” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090804 “Фiзична та бiомедична електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр). Всі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.
Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, ВАТ “Дніпропетровський машинобудівний завод”, ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.
Системна фундаментальна підготовка разом з досвідом використання комп’ютерної техніки дозволяють випускникам факультету знаходити своє місце не тільки у сфері науки та високих технологій, а й у бізнесі та суспільно-політичній діяльності.

НАУ: Інститут аерокосмічних систем управління

Інститут аерокосмічних систем управління

Iнститут започатковано в далекому 1952 роцi.

Iнститут готує фахiвцiв усiх освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв для роботи в областi виробництва, технiчної експлуатацiї та ремонту обладнання повiтряних суден, електронної побутової апаратури, бiотехнiчних та медичних апаратiв i систем, радiоелектронних пристроїв, систем та комплексiв, апаратури радiозв’язку, радiомовлення i телебачення, електротехнiчних систем електроспоживання, свiтлотехнiки i джерел свiтла, систем автоматики i управлiння, комп’ютерно-iнтегрованих технологiчних процесiв i виробництв та iнтелектуальної власностi.

В iнститутi працює висококвалiфiкований колектив викладачiв, серед яких 45 докторiв наук, професорiв та 106 кандидатiв наук, доцентiв. У навчальному процесi широко використовуються сучаснi iнформацiйнi технологiї. Iнститут має радiополiгон, обладнаний рiзноманiтною технiкою i приладами, де студенти оволодiвають практичними навичками роботи з радiоелектронним обладнанням, засобами аеронавiгацiї, радiозв’язку та телекомунiкацiї.

Iнститут пiдтримує тiснi зв’язки з науково-виробничими та промисловими пiдприємствами: АНТК “Антонов”, ДАХК “Артем”, НВО “Арсенал”, НВО “Електронмаш”, конструкторськими бюро iм. А. Туполєва та М. Берiєва, Нацiональним космiчним агентством, заводом iм. Петровського, низкою iнститутiв НАН України.

Інститут аерокосмічних систем управління має у своєму складі сім кафедр:

· Електротехніки і світлотехніки, завідувач –д.т.н., професор Васильєв Всеволод Вікторович

· Загальної фізики, завідувач – д.ф-м.н., професор Поліщук Аркадій Петрович

· Систем управління літальних апаратів, завідувач – д.т.н., професор Азарсков Валерій Миколайович

· Авіаційних компютерно-інтегрованих комплексів, завідувач – д.т.н., професор Синєглазов Віктор Михайлович

· Біокібернетики та аерокосмічної медицини, завідувач – д.т.н., професор Кузовик Вячеслав Данилович

· Електродинаміки, завідувач – д.т.н., професор Сібрук Леонід Вікторович

· Радіоелектроніки, завідувач – д.т.н., професор Яновський Фелікс Йосипович

Інститут аерокосмічних систем управління здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

У галузі знань 0502 “Автоматика та управління”

- 6.050201 “Системна інженерія”

- 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології “

У галузі знань 0507 “ Електротехніка та електромеханіка”

- 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”

У галузі знань 0508 “Електроніка”

- 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”

- 6.050802 “Електронні пристрої та системи”

У галузі знань 0509 “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок”

- 6.050902 “Радіоелектронні апарати”

 

НАУ: Механіко-енергетичний факультет (МЕФ)

Механіко-енергетичний факультет (МЕФ) є структурним підрозділом Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету і здійснює підготовку фахівців з сучасних технологій проектування, виробництва, технологічного обслуговування, ремонту та сертифікації газотурбінних установок, компресорів та автоматизованих систем управління авіаційним та трубопровідним транспортом, нафтогазової та електроенергетичної галузей.

До складу механіко-енергетичного факультету входять 5 кафедр:

авіаційних двигунів (АД) »
автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ) »
машинознавства (МАШ)»
механіки (МЕХ) »
теоретичної фізики (ТФ) »

Кафедри механіко-енергетичного факультету є випусковими за спеціальностями:
8.090522 «Газотурбінні установки та компресорні станції»;
8.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті»;
7.000008 «Енергетичний менеджмент»;
7.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ» (ФМФ)

Потужна наукова база, кадровий потенціал дали можливість в 1996 році створити фізико-математичний факультет.

Факультет веде підготовку спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики — від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів, математичного та комп’ютерного моделювання, підготовк у спеціалістів з аналізу та прогнозуванню економічної діяльності суб’єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних та фінансових структур.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФМФ

Фізика

 • Фізика

Математика

 • Математика

КАФЕДРИ ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей
 • кафедра диференціальних рiвнянь
 • кафедра математичної фiзики
 • кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла
 • кафедра загальної та експериментальної фiзики
 • кафедра загальної та теоретичної фiзики
 • кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки

Електротехнічний факультет (ЕТФ)

Електротехнічний факультет входить до складу  Фізико — технічного інституту Запорізького національного технічного університету

Спеціальності

 •      Електромеханічні системи автоматизації та електропривід
 •      Електричні машини та апарати
 •      Електричні машини
 •      Електричні апарати
 •      Електротехнічні системи електроспоживання

Кафедри електротехнічного факультету:

 •     кафедра електропостачання промислових підприємств
 •     кафедра електричних машин;
 •     кафедра електричних апаратів;
 •     кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок;
 •     кафедра теоретичної та загальної електротехніки;
 •     кафедра фізики.

Інженерно — фізичний факультет (ІФФ)

Інженерно — фізичний факультет входить до складу  Фізико — технічного інституту Запорізького національного технічного університету

Спеціальності

 •     Прикладне матеріалознавство
 •     Обладнання ливарного виробництва
 •     Ливарне виробництво чорних і кольорових металів
 •     Технологія та   устаткування зварювання
 •     Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій