Навчально-науковийінститут енергетики і автоматики НУБіПУ

Навчально-науковийінститут енергетики і автоматики, як структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України, створений для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики і автоматики на базі сучасних стандартів освіти, розроблених відповідно до вимог світових освітніх програм, для забезпечення державного та недержавного секторів економіки. Наукова та інноваційна концепція діяльності інституту полягає у створенні новітніх електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх широкого впровадження у народне господарство.

Факультет компьютерной инженерии и управления (ХНУРЕ ФЕТ)

1.Направление подготовки:
0915 Компьютерная инженерия
Специальности:
8.091501 Компьютерные системи и сети (КСС)
8.091502 Системное программирование (СП)
8.091503 Специализированные компьютерные системы (СКС)
2.Направление подготовки:
0914 Компьютеризированные системы, автоматика и управление
Специальность:
8.091401 Системы управления и автоматики (СУА),
8.091402 Гибкие компьютерные системи и робототехника (ГКСР)
3.Направление подготовки:
1601 Информационная безопасность
Специальность:
8.160101 Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки (ЗИОД)

На факультете — 154 сотрудника, 113 преподавателей (кандидатов наук – 63; докторов наук – 12; доцентов – 36; профессоров – 17), колличество студентов — 1375;
Выпускникам факультета присваиваются степени образовательно-квалификационного уровня – бакалавр (срок обучения – 4 года, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД); специалист (срок обучения – 1 год, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД); магистр (срок обучения – 1 год, КСС, СКС, СП, СУА, ГКСР, ЗИОД).
По специальности КСС занятия проводятся по дневной и заочной формам обучения, а по остальным специальностям только по дневной форме.

В состав факультета входят такие кафедры, как:
1.Кафедра Автоматизации проектирования вычислительной техники
тел.70-21-326, e-mail: krivyulya@kture.kharkov.ua

2.Кафедра Безопасность информационных технологий
тел.70-21-425, e-mail: gorbenko@kture.kharkov.ua

3.Кафедра Электронных вычислительных машин
тел.70-21-354, e-mail: evm@kture.kharkov.ua


4.Кафедра философии
тел.70-21-465, e-mail: philos@kture.kharkov.ua

Приладобудівний факультет НТУУ «КПІ» (ПБФ)

Приладобудівний факультет НТУУ “КПІ” засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ. Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: вимiрювального обладнання бортових комплексiв, дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням мiкропроцесорної та комп’ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерної графiки. Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ПБФ:
Напрям «Приладобудування«:

  • Прилади і системи точної механіки
  • Інформаційні технології в приладобудуванні
  • Прилади та системи екологічного моніторингу
  • Прилади та системи орієнтації і навігації
  • Прилади та системи неруйнівного контролю
  • Технології приладобудування
  • Медичні прилади і системи

Напрям «Оптотехніка»:

  • Оптико-електронне приладобудування
  • Фотоніка та оптоінформатика