Факультет прикладної механіки та матеріалознавства

Факультет прикладної механіки і матеріалознавства був створений в 1920 році. На факультеті ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за 6 напрямами підготовки:

 • інженерна механіка,
 • машинобудування,
 • зварювання,
 • ливарне виробництво,
 • інженерне матеріалознавство,
 • технологія виробів легкої промисловості.

Перелік кафедр:

 • кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу,
 • кафедра процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів,
 • кафедра промислового і художнього лиття,
 • кафедра обробки металів тиском і зварювання,
 • кафедра матеріалознавства,
 • кафедра машинознавства,
 • кафедра графічного і компьютерного моделювання.

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ» (ММІ)

Механіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний факультет) був організований в 1898 році як складова частина КПІ і називався механічним відділенням.

Інститут готує фахiвцiв машинобудівного комплексу, які здатнi створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi комп’ютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якостi, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та комп’ютерного синтезу.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна механіка

 • Динаміка і міцність машин

Інженерна механіка

 • Технологія машинобудування
 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Обладнання для обробки металів тиском
 • Обробка матеріалів за спецтехнологіями
 • Гідравлічні і пневматичні машини

Машинобудування
Специфічні категорії

 • Інтелектуальна власність

КАФЕДРИ МЕХАНIКО-МАШИНОБУДIВНОГО IНСТИТУТУ

 • кафедра динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв
 • кафедра інтегрованих технологій машинобудування
 • кафедра технології машинобудування
 • кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
 • кафедра конструювання верстатів i машин
 • кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
 • кафедра прикладної механіки
 • кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)

Розвиток механіки у Львові, який розпочався з моменту заснування у 1844 р. Технічної академії, призвів до створення у 1874 р. в ній школи будови машин. У 1880 р. школу перейменували на відділ будови машин, а в 1920 р. — на механічний відділ (факультет).

Напрями підготовки інституту:

Прикладна механіка (МП)

 • Робототехнічні системи та комплекси

Інженерна механіка (ІМ)

 • Технологія машинобудування
 • Машини і технологія пакування

Машинобудування (МБ)

 • Колісні і гусеничні транспортні засоби
 • Обладнання електронної промисловості
 • Обладнання переробних і харчових виробництв
 • Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Автомобільний транспорт (АТ)

 • Автомобілі та автомобільне господарство

Зварювання (ЗВ)

 • Технологія та устаткування зварювання
 • Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Транспортні технології (ТТ)

 • Організація і регулювання дорожнього руху
 • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Кафедри інституту інженерної механіки та транспорту:

 • Кафедра «Автомобілебудування»
 • Кафедра «Деталі машин»
 • Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій»
 • Кафедра «Механіки та автоматизації машинобудування»
 • Кафедра «Електронне машинобудування»
 • Кафедра «Технологія машинобудування»
 • Кафедра «Транспортні технології «
 • Кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки»

Механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики, математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційний-обчислювальний центр.

Спеціальності: математика, статистика, актуарна та фінансова математика, теоретична та прикладна механіка.

Спеціалізації: математичний і функціональний аналіз, алгебра і математична логіка, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, методи математичного моделювання, актурна (страхова) і фінансова математика, математична економіка і економетрика, теоретична і прикладна механіка, механіка суцільних середовищ.