Факультет прикладної математики та інформатики

Факультет прикладної математики та інформатики розпочинає відлік своєї історії від 1956-1957 навчального року.

Кафедри:

 • дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
 • інформаційних систем,
 • математичного моделювання соціально-економічних процесів,
 • обчислювальної математики,
 • прикладної математики,
 • програмування,
 • теорії оптимальних процесів.

Лабораторії:

 • міжфакультетська лабораторія ПЕОМ,
 • інформаційних технологій,
 • комп’ютерного моделювання,
 • системного аналізу.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Прикладної математики і менеджменту (ПММ)

Факультет Прикладної Математики та Менеджменту (ПММ) засновано у липні 1995 року. Факультет ПММ виділено із складу факультету Обчислюваної техніки у зв’язку з необхідністю збільшення числа фахівців та поширення спектру спеціальностей з напрямками «Прикладна математика» та «Інформаційні системи у менеджменті».

Напрям підготовки:

 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІНФ)
 • Системний аналіз (СА)
 • Економічна кібернетика (ЕК)

Кафедри факультету прикладної математики і менеджменту:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра інформатики
 • кафедра соціальної інформатики
 • кафедра економічної кібернетики
 • кафедра вищої математики

Факультет Системи управління літальних апаратів

Офіційно факультет Систем управління літальних апаратів був заснований 23 березня 1977 року.  Але, основа його була закладена значно раніше рамках створеного в ХАІ ще в 1959 р. нового факультету обладнання та управління літальних апаратів звідкритим назвою радіотехнічний. Бурхливий розвиток авіаційної і особливо космічної техніки зажадав постійного збільшення спеціалізацій та кількості фахівців. На початок 1977 р. на факультеті вже було 14 кафедр з величезним обсягом науково-дослідних робіт і більше 3000 студентів. Тоді й було прийнято рішення про розділення радіотехнічного факультету на факультет систем управління літальних апаратів та радіотехнічних систем літальних апаратів.
З 1998 року факультет очолює доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії навігації і управління рухом, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Кулік Анатолій Степанович.
 • Авіоніка / Системи управління літальними апаратами і комплексами
 • Аеронавігація / Аеронавігаційні системи
 • Системна інженерія / Комп’ютеризовані системи управління і автоматика
 • Комп’ютерні науки / Інформаційні управляючі системи та технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології / Інформаційні вимірювальні системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація / Метрологія та вимірювальна техніка
 • Прикладна математика / Прикладна математика  / Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Інформатика / Соціальна інформатика
 • Автоматика та управління / Комп’ютерно-інтегрованим технологічніпроцеси і виробництва
 • Якість, стандартизація та сертифікація

Факультет прикладної математики

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
 • Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра математичного моделювання.
 • Кафедра комп`ютерних технологій.

Освітня діяльність

 

Напрями підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Проводиться робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”.
Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр:
програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне забезпечення ЕОМ);
інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж);
інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах. Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників, співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.

Механіко — математичний факультет

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук.

Механіко-математичний факультет готує бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

 1. Механіка – з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з механіки»;
 2. Математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
 3. Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
 4. Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформатики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів або спеціалістів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями:

 • Механіка – з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з механіки»
 • Математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з математики, викладач математики та інформатики»
 • Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з прикладної математики»
 • Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з інформатики, викладач математики та інформатики».

Фізико-технічний інститут НТУУ «КПІ» (ФТІ)

Фiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл НТУУ «КПI», засновано у 1995 роцi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна фізика

 • Прикладна фізика

Прикладна математика

 • Інформатика

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Системи технічного захисту інформації

 • Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

КАФЕДРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 • кафедра прикладної фізики
 • кафедра інформаційної безпеки
 • кафедра математичних методів захисту інформації
 • кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ» (ФПМ)

Факультет засновано в 1990 р.з метою підготовки фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального ХХІ століття.

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та застосування комп’ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих комп’ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в комп’ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФПМ

Прикладна математика

 • Прикладна математика

Комп’ютерна інженерія

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

Програмна інженерія

 • Програмне забезпечення автоматизованих систем

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра спецiалiзованих комп’ютерних систем
 • кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) утворено в листопаді 2001 р. на базі факультету прикладної математики для об’єднання у межах одного структурного підрозділу кафедр.

Напрями підготовки:

 • Інженерне матеріалознавство (МЗ)
 • Міжнародна інформація (МІ)
 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІФ)
 • Прикладна фізика (ПФ)

Кафедри інституту прикладної математики та фундаментальних наук:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра міжнародна інформація
 • кафедра вищої математики
 • кафедра обчислювальної математики та програмування
 • кафедра загальної фізики
 • кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики
 • кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки