Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Фізичний факультет

Cайт фізичного факультету http://phys.onu.edu.ua/

Кафедри фізичного факультета

 • Кафедра астрономії
 • Кафедра загальной та хімічной фізики
 • Кафедра астрономії
 • Кафедра загальной та хімічной фізики
 • Кафедра Теоретичной фізики
 • Кафедра Теплофізики
 • Кафедра Теплофізики
 • Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки
 • Кафедра Експериментальної фізики

Фізичний факультет готує:

 • бакалаврів,
 • спеціалістів,
 • магістрів

за двома спеціальностями:

 • фізика,
 • астрономія

на семи відділеннях:

 • менеджменту науки та наукоємких технологій;
 • комп’ютерної фізики;
 • медичної фізики діагностичного та лікувального устаткування;
 • науково-виробничому;
 • педагогічному;
 • фізики зір і космології;
 • космічних геоінформаційних технологій.

Факультет здійснює підготовку за шести спеціалізаціями на наступних кафедрах:

 • Фізика напівпровідників і діелектриків – на кафедрі експериментальної фізики;
 • Хімічна фізика – на кафедрі загальної і хімічної фізики;
 • Теплофізика дисперсних систем і фізика низькотемпературної плазми – на кафедрі теплофізики;
 • Фізики твердого тіла і твердотільної електроніки – на кафедрі твердого тіла і твердотільної електроніки (ФТТ і ТЕ);
 • Теоретичної фізики – на кафедрі теоретичної фізики;
 • Астрофізики – на кафедрі астрономії.

На всіх кафедрах ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Працює дві спеціалізовані Ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей:

 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.05 – оптика і лазерна фізика;
 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
 • 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика;
 • 01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння і вибуху;
 • 04.03.02 – астрофізика і радіоастрономія.

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕТ)

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки організовано в 2001 році на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів, створених відповідно у 1952 та 1964 рр.
Цьому передувала їх спільна праця по підготовці фахівців для прискореного розвитку приладобудівної промисловості країни і, особливо Західних областей України, в післявоєнний період, хоча витоки створення електронних та радіотехнічних спеціальностей сягають 30х-50х років ХХ століття. Тут працювали відомі вчені-професори С. Фризе, Я. Грошковскі, О. Харкевич, К. Карандеєв, Ю. Величко та інші, які заклали підвалини теорії генерування і стабілізації електромагнітних коливань, теорії інформації, теорії кіл та практики прикладних досліджень по створенню пристроїв радіотехніки, телемеханіки та електронної техніки. На базі створеного у 1952р. радіотехнічного факультету відкривалися нові спеціальності, відокремлювалися окремі кафедри і факультети.
Внаслідок структурних змін у Львівській політехніці у 2001р. пройшло об’єднання кафедр електронних і інформаційних технологій та створення інституту на засадах спорідненості і інтегрованості навчальних планів підготовці фахівців в галузях знань, науки і техніки, які займаються вивченням та широким застосуванням електричних сигналів для обміну інформацією між людьми та технічними засобами і системами різноманітного призначення.
Стан розвитку галузей електроніки, радіо та зв’язку характеризує стан суспільства і його швидкий перехід від індустріального до інформаційного. Завдяки сучасним мікроелектронним технологіям радіоелектронні пристрої та системи здатні формувати та пересилати інформацію на великі віддалі з максимально можливою швидкістю та достовірністю, керування складними інформаційними процесами з в исокою надійністю,обробляти великі масиви даних і інше.
Сучасна радіоелектроніка є базою розвитку нових телекомунікаційних систем і мереж, цифрового телебачення, радіомовлення, радіолокації і радіонавігації, мультимедійних засобів, інформаційно-вимірювальної техніки, пристроїв та систем автоматики і контролю, медичної техніки і інших галузей науки і техніки,повязаних з отриманням, пересиланням, відображенням, реєстрацією та використанням інформації.
В інституті ведеться підготовка фахівців за такими напрямами:

«Телекомунікації», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Мікро- та наноелектроніка», « Електронні пристрої та системи», «Оптотехніка».

В інституті існують наступні напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації:

Радіотехніка:

Радіотехніка
*Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем

Радіоелектронні пристрої,системитакомплекси
*Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації
*Медичні радіоелектронні системи і пристрої

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
*Радіоелектронні та комп’ютерні засоби створення мультимедіа
*Кабельне телебачення

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби
*Технічні засоби бізнес-технологій та банківських систем
*Апарати та засоби мікроелектронних інфокомунікаційних систем

*Біотехнічні та медичні апарати і системи

Телекомунікації:

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікаційні системи і мережі

Мікро- та наноелектроніка:

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади
*Моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки
*Напівпровідникові перетворювачі

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедичні електронні системи діагностики, реабілітації і життєзабезпечення
*Матеріали функціональної та біомедичної електроніки

Електронні пристрої та системи:

Електронні прилади та пристрої
*Електронні системи спеціального захисту
*Електронні прилади

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедична електроніки

Оптотехніка:
*Лазерна та оптоелектронна техніка