Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Факультет електроніки

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Факультет готує фахівців у таких галузях знань: «Інформатика та обчислювальна техніка»(Напрям підготовки — комп’ютерні науки) та «Електроніка» (Напрям підготовки– мікро- та наноелектроніка). Навчальний процес забезпечують майже п’ятдесят викладачів, в тому числі 12 професорів та 34 доценти. Серед них три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. На факультеті щорічно проводиться міжнародна наукова конференція ”Фізичні методи в екології, біології та медицині» та науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології», видається збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» Факультет електроніки, разом з іншими підрозділами, створив навчальну високопродуктивну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах.
На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.
Кафедри:
 • електроніки,
 • оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • фізичної та біомедичної електроніки,
 • радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • радіоелектронного матеріалознавства,
 • фізики напівпровідників.

Факультет наноелектроніки та нанотехнологій

Факультет наноелектроніки та нанотехнологій заснований в 2010 році на базі трьох кафедр «Автонікі і управління на транспорті», «Мікро-та наноелектроніки» і «Обладнання електронної промисловості».

Факультет веде підготовку за 3 напрямами:

 • «Машинобудування»,
 • «Мікро-та наноелектроніка»,
 •  «Транспортні технології (за видами)»;

Спеціальності підготовки:

 • «Мікро-та наноелектроніка»,
 •  «Обладнання електронної промисловості»,
 • «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті ».

Факультет електроніки НТУУ «КПІ» (ФЕЛ)

Факультет електроніки у складі кафедр «Електронні та іонні прилади», «Діелектрики та напівпровідники» та «Промислова електроніка» був створений наказом ректора КПІ № 619 від 24.10.1962 року. З 1962 до 1974 року мав назву «Факультет радіоелектроніки» (ФРЕ), з 1974 до 1996 року — «Факультет електронної техніки» (ФЕТ), з 1996 він має сучасну назву (ФЕЛ).

Факультет готує фахiвцiв у галузях наноелектронiки, біомедичної електроніки, акустики та акустоелектронiки, телекомунiкацiйних систем та промислової електроніки, якi впевнено володiють сучасними комп’ютерними технологiями проектування, розробляють та експлуатують електроннi та акустичнi прилади, пристрої та системи широкого дiапазону призначення.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФЕЛ

Мікро- та наноелектроніка

 • Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
 • Фізична та біомедична електроніка

Електронні пристрої та системи

 • Електронні прилади та пристрої
 • Електронні системи

Радіоелектронні апарати

 • Виробництво електронних засобів

Акустотехніка

 • Акустичні засоби та системи
 • Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати
 • Відео-, аудіо- та кінотехніка

Телекомунікації

 • Телекомунікаційні системи та мережі

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНIКИ

 • кафедра мікроелектроніки
 • кафедра електронних приладів та пристроїв
 • кафедра промислової електроніки
 • кафедра фізичної та біомедичної електроніки
 • кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
 • кафедра акустики і акустоелектроніки
 • кафедра звукотехніки і реєстрації інформацiї

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіоприладобудівний факультет) входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

Кафедри:

 •     кафедра радіотехніки та телекомунікації;
 •     кафедра мікро- та наноелектроніки;
 •     кафедра інформаційних технологій електронних засобів;
 •     кафедра захисту інформації;
 •     кафедра прикладної математики.

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕТ)

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки організовано в 2001 році на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів, створених відповідно у 1952 та 1964 рр.
Цьому передувала їх спільна праця по підготовці фахівців для прискореного розвитку приладобудівної промисловості країни і, особливо Західних областей України, в післявоєнний період, хоча витоки створення електронних та радіотехнічних спеціальностей сягають 30х-50х років ХХ століття. Тут працювали відомі вчені-професори С. Фризе, Я. Грошковскі, О. Харкевич, К. Карандеєв, Ю. Величко та інші, які заклали підвалини теорії генерування і стабілізації електромагнітних коливань, теорії інформації, теорії кіл та практики прикладних досліджень по створенню пристроїв радіотехніки, телемеханіки та електронної техніки. На базі створеного у 1952р. радіотехнічного факультету відкривалися нові спеціальності, відокремлювалися окремі кафедри і факультети.
Внаслідок структурних змін у Львівській політехніці у 2001р. пройшло об’єднання кафедр електронних і інформаційних технологій та створення інституту на засадах спорідненості і інтегрованості навчальних планів підготовці фахівців в галузях знань, науки і техніки, які займаються вивченням та широким застосуванням електричних сигналів для обміну інформацією між людьми та технічними засобами і системами різноманітного призначення.
Стан розвитку галузей електроніки, радіо та зв’язку характеризує стан суспільства і його швидкий перехід від індустріального до інформаційного. Завдяки сучасним мікроелектронним технологіям радіоелектронні пристрої та системи здатні формувати та пересилати інформацію на великі віддалі з максимально можливою швидкістю та достовірністю, керування складними інформаційними процесами з в исокою надійністю,обробляти великі масиви даних і інше.
Сучасна радіоелектроніка є базою розвитку нових телекомунікаційних систем і мереж, цифрового телебачення, радіомовлення, радіолокації і радіонавігації, мультимедійних засобів, інформаційно-вимірювальної техніки, пристроїв та систем автоматики і контролю, медичної техніки і інших галузей науки і техніки,повязаних з отриманням, пересиланням, відображенням, реєстрацією та використанням інформації.
В інституті ведеться підготовка фахівців за такими напрямами:

«Телекомунікації», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Мікро- та наноелектроніка», « Електронні пристрої та системи», «Оптотехніка».

В інституті існують наступні напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації:

Радіотехніка:

Радіотехніка
*Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем

Радіоелектронні пристрої,системитакомплекси
*Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації
*Медичні радіоелектронні системи і пристрої

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
*Радіоелектронні та комп’ютерні засоби створення мультимедіа
*Кабельне телебачення

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби
*Технічні засоби бізнес-технологій та банківських систем
*Апарати та засоби мікроелектронних інфокомунікаційних систем

*Біотехнічні та медичні апарати і системи

Телекомунікації:

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікаційні системи і мережі

Мікро- та наноелектроніка:

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади
*Моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки
*Напівпровідникові перетворювачі

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедичні електронні системи діагностики, реабілітації і життєзабезпечення
*Матеріали функціональної та біомедичної електроніки

Електронні пристрої та системи:

Електронні прилади та пристрої
*Електронні системи спеціального захисту
*Електронні прилади

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедична електроніки

Оптотехніка:
*Лазерна та оптоелектронна техніка