Механіко-технологічний факультет ТДАТУ

Механіко-технологічний факультет став основною базою для створення вищого навчального закладу Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГ). Зараз механіко-технологічний факультет — основна складова частина Таврійського державного агротехнологічного факультету.

Від дня заснування факультет успішно готує інженерів-механіків, які працюють у промисловості, сільському господарстві та інших галузях народного господарства. Щорічний прийом на перший курс складає понад 230 чоловік. Зараз на факультеті навчається більше 1000 студентів. У 1997 році на факультеті відкрито магістратуру, де на даний час навчається 89 магістрів. За роки свого існування факультет підготував більше 15 тисяч спеціалістів.

Механічний факультет

У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську (тодішньому Станіславі) був утворений механічний факультет. До складу факультету увійшли кафедри: нафтового обладнання, технології машинобудування, вищої математики і механіки, деталей машин та теорії механізмів і машин, металознавства і конструкційних матеріалів, креслення.
Першим деканом факультету була Яблочкова І.П., канд. техн. наук, доцент кафедри вищої математики і механіки (1964 – 1967 р.р.). Під її керівництвом та при участі молодих випускників Львівської політехніки Сичова Ю.С. і Концура І.Ф. – нині уже професора і доцента, відбулося становлення базової кафедри факультету – нафтогазового обладнання.
Пізніше механічний факультет очолювали:
Решетняк Ю.С. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства (1967–1970 р.р).
Лісняк С.С. — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії (1970 – 1972 р.р.).
Сєдов В.А. — канд. техн. наук, доцент кафедри нафтового обладнання (1972 – 1976 р.р.).
Козак Ф.В. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри теплотехніки (1976 – 1980 р.р.), сьогодні професор, перший проректор.
Петрина Ю.Д. — канд.техн.наук, доцент, завідувач кафедри деталей машин, (1980 – 1987 р.р.), сьогодні професор, доктор технічних наук, декан механіко-технологічного факультету.
Галущак М.О. — канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики (1987 – 1990 р.р.), сьогодні професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри, проректор з навчально-методичної роботи.
Сичов Ю.С. -. професор кафедри нафтового обладнання, (1990 — 1999 р.р.).
Малько Б.Д. — завідувач кафедри механіки машин, професор, доктор технічних наук (1999 — 2006 р.р.).
Із листопада 2006 р. факультет очолив професор кафедри нафтогазового обладнання Романишин Л.І.

Механічний факультет об’єднує 4 кафедри, із яких дві – нафтогазового обладнання та нафтогазового технологічного транспорту – випускні і дві загальнотехнічні: механіки машин, та теоретичної механіки. Факультет проводить підготовку бакалаврів та спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями: “Обладнання нафтових і газових промислів” і “Автомобілі та автомобільне господарство”. Щорічний набір на денну форму навчання складає біля 100 студентів. За час існування факультету підготовлено більше 6000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій галузі України і за кордоном.
Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують 12 докторів наук, професорів, 39 доцентів, кандидатів технічних наук, 17 асистентів. Ними підготовлено і видано 18 підручників і посібників, 34 монографії, опубліковано біля 1000 наукових праць, отримано більше 400 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, прийнята участь у міжнародних конференціях в Польщі, Канаді, Єгипті, Росії.
На кафедрах факультету відкриті аспірантури за 5 спеціальностями, захищено 15 докторських і біля 40 кандидатських дисертацій. Функціонують 2 наукові навчально-виробничі лабораторії, бази практик на підприємствах.

Кафедри:

Факультет систем рейкових комунікацій

Факультет систем рейкових комунікацій створений наказом ректора університету 25 червня 2007. До його складу увійшли кафедри: «Залізничний транспорт», «Гідрогазодинаміка», «Двигуни внутрішнього згорання», «Метрологія» і «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті». На кафедрах інституту ведеться навчання за напрямами:

 • «Залізничний транспорт»,
 •  «Інженерна механіка»,
 •  «Механіка»,
 • «Машинобудування»,
 •  «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»,
 •  «Транспортні технології»

та сім’ю спеціальностями:

 • «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту »,
 • « Організація перевезень та управління на залізничному транспорті »,
 • « Двигуни внутрішнього згорання »,
 • « Гідравлічні і пневматичні машини »,
 • « Метрологія та вимірювальна техніка »,
 • « Гідроаеродинаміка »і« Якість, стандартизація та сертифікація ».

НАУ: Аерокосмічний Інститут

В аерокосмічному інститутi готують фахiвцiв з виробництва, експлуатацiї та ремонту лiтакiв i авiацiйних двигунiв. Iнститут готує фахiвцiв усiх освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв для роботи в областi виробництва, технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден i авiадвигунiв, газотурбiнних установок i компресорних станцiй, автоматизацiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй, енергетичного менеджменту, якостi, стандартизацiї та сертифiкацiї.

В iнститутi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за напрямом “Авiацiя та космонавтика” англiйською мовою з можливістю стажування в Лiонськiй полiтехнiчнiй школi (Францiя) та Дрезденському технiчному унiверситетi (Нiмеччина).

На пiдприємствах компанiї “Укртрансгаз”, заводах “Авiант”, цивiльної авiацiї № 410 та АНТК «Антонов» працюють фiлiї кафедр, де студентам передають свiй досвiд i знання провiднi спецiалiсти. Тут студенти проходять виробничi практики, захищають дипломнi проекти, а пiсля закiнчення унiверситету їм гарантується працевлаштування.

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

НАУ: Механіко-енергетичний факультет (МЕФ)

Механіко-енергетичний факультет (МЕФ) є структурним підрозділом Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету і здійснює підготовку фахівців з сучасних технологій проектування, виробництва, технологічного обслуговування, ремонту та сертифікації газотурбінних установок, компресорів та автоматизованих систем управління авіаційним та трубопровідним транспортом, нафтогазової та електроенергетичної галузей.

До складу механіко-енергетичного факультету входять 5 кафедр:

авіаційних двигунів (АД) »
автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ) »
машинознавства (МАШ)»
механіки (МЕХ) »
теоретичної фізики (ТФ) »

Кафедри механіко-енергетичного факультету є випусковими за спеціальностями:
8.090522 «Газотурбінні установки та компресорні станції»;
8.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті»;
7.000008 «Енергетичний менеджмент»;
7.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Механіко — математичний факультет

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук.

Механіко-математичний факультет готує бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

 1. Механіка – з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з механіки»;
 2. Математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
 3. Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
 4. Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформатики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів або спеціалістів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями:

 • Механіка – з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з механіки»
 • Математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з математики, викладач математики та інформатики»
 • Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з прикладної математики»
 • Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з інформатики, викладач математики та інформатики».