Факультет інженерії та комп’ютерних технологій ТДАТУ

Факультет інженерії та комп’ютерних технологій створено у вересні 2007 року на базі факультету “Переробка та зберігання продукції сільського господарства”, який був заснований у серпні 2003 року. Факультет є вагомою складовою частиною Таврійського державного агротехнологічного університету. Діяльність факультету спрямована на підготовку фахівців:
l інженерів-механіків з обладнання переробних і харчових виробництв, які підготовлені для професійної діяльності в галузі модернізації, розробки та виготовлення нових зразків технологічного обладнання плодоовочевих, харчових та зернопереробних виробництв, управління виробництвом. Випускники можуть працювати на первинних посадах: в промислових і непромислових, харчових та машинобудівних підприємствах головним конструктором, головним інженером, начальником виробничих підрозділів.
l інженерів комп’ютерних систем, які досконало володіють науками комп’ютерного напрямку і можуть складати техніко-економічне обгрунтування та технічне завдання, створювати рекламний продукт з використанням методів сучасного дизайну, проводити комп’ютерне проектування промислової продукції, технологічних процесів. Випускники можуть працювати на посадах: інженер-програміст, інженер-конструктор комп’ютерних систем, системний адміністратор конструкторського бюро, адміністратор мереж, інженер відділу комп’ютерізації операцій, інформаційно-аналітичного, обчислювального центру, провайдерської установи або підприємства.

Викладачами факультету особливу увагу звернено на професійно-орієнтовані дисципліни, тобто такі, знання, вміння та навички з яких покладено в основу майбутньої практичної діяльності випускника.

Викладачі факультету приділяють велику увагу практичній підготовці студентів. Факультет організовує і проводить виробничі практики студентів. Особлива увага на факультеті приділяється старшокурсникам – майбутнім випускникам. Головний напрям роботи з цією категорією – вдосконалення їх професійної підготовки та майбутнє працевлаштування. Основна кількість студентів факультету має конкретні замовлення від майбутніх роботодавців, що підтверджується відповідними угодами. Випускники факультету мають змогу продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі, а також захищати кандидатські дисертації в спеціалізованих радах, які функціонують в університеті.

Факультет проводить активну профорієнтаційну роботу. Викладачі факультету беруть участь у проведенні днів відкритих дверей, які проходять в університеті двічі на рік.

Починаючи з 2006-2007 рр. на факультеті проводяться заходи щодо реалізації положень Болонського процесу, впровадження кредитно-модульної системи організації учбового процесу. На факультеті розроблені посібники з грифом МОН України, методичні рекомендації щодо виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, методичні вказівки по оформленню методичних матеріалів. Для забезпечення самостійної роботи студентів створені електронні версії навчально-методичних матеріалів дисциплін.

Факультет інженерної механіки та машинобудування (ФІММ)

Факультет инженерной механики и машиностроения берет свое начало с момента организации Донецкого горного техникума (ВТУЗа) в 1921 году.  Он начал подготовку инженеров двух специальностей:  горного инженера по эксплуатации и горного инженера-механика. С 1931 года на факультете велась подготовка горных инженеров-электромехаников по механизации горных работ и горных инженеров-электромехаников по горному машиностроению, а с 1933 года эти специальности были объединены в одну – горных инженер электромеханик. К этому моменту факультет обладал следующими лабораториями: насосов; вентиляторов и компрессоров; горных машин; электромашин; горной электротехники и электровозов

Кафедры:

 •     горные машины
 •     горнозаводской транспорт и логистика
 •     энергомеханических систем
 •     машины и аппараты химических производств
 •     механическое оборудование заводов черной металлургии
 •     технология машиностроения
 •     металлорежущие станки и инструменты
 •     сопротивление материалов
 •     основы проектирования машин
 •     начертательной геометрии и инженерной графики
 •     теоретическая механика

Факультет инженерной механики и машиностроения

Кафедры:

Машинобудівний факультет (МФ)

Машинобудівний факультет входить до складу машинобудівного інституту:з кафедрами:

 • кафедра технології авіадвигунобудування;
 • кафедра технології машинобудування;
 • кафедра металорізальних верстатів та інструментів;
 • кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів;
 • кафедра обробки металів тиском;
 • кафедра вищої математики;
 • кафедра фізичного виховання.