Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті на контрактній основі здійснюється підготовка фахівців для народного господарства України за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за відповідними напрямами професійної підготовки:
Програмна інженерія,
спеціальність — Програмне забезпечення автоматизованих систем;
Комп’ютерна інженерія,
спеціальність — Комп’ютерні системи та мережі;
Електротехніка та електротехнології,
спеціальність — Електротехнічні системи електроспоживання;
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,
спеціальність — Метрологія та вимірювальна техніка;
Радіотехніка,
спеціальність — Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
Оптотехніка,
Лазерна та оптоелектронна техніка;
Обслуговування повітряних суден,
спеціальність — Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.

Студенти факультету мають можливість користуватись науковим, культурним, спортивним, соціальним надбанням університету, що накопичене за довгі роки його існування.

Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Фізичний факультет

Викладачі фізичного факультету, у відповідності з навчальними планами спеціальностей, викладають більше 75 дисциплін у кожній з 3 бакалаврських програм і більше 14 дисциплін у кожній з 4 магістерських програм.
На факультеті студенти отримують класичну фізичну і сучасну технічну підготовку. Всі спеціальності фізичного факультету здійснюють безперервну комп’ютерну підготовку студентів. У навчальному плані спеціальностей курси: «Інформатика», «Програмувальна й обчислювальна техніка», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка», «WEB» — програмування, «Операційні системи», «Системне програмування» і т.д.
Студенти направлень «Прикладна фізика», «Радіофізика й електроніка», «Комп’ютерна інженерія» отримують професійну інженерну підготовку. Навчаючись на нашому факультеті, студенти отримують навики работи з різною апаратурою:
1. Контрольно – вимірною.
2. Приймально – передаючими пристроями (використовуються в системах телевізійного віщання, пристроях зв’язку, в тому числі мобільній, антенній техніці).
3. Банківським технічним устаткуванням.
4. Апаратним забезпеченням комп’ютерних систем і мереж.
5. Пристроями сучасної побутової і спеціалізованої техніки.

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

Інститут комп’ютерних технологій, ав­томатики та метрології (ІКТА) заснований у 2001 році на базі факультету автоматики.

Напрями підготовки:

 • Комп’ютерна інженерія
 • Системна інженерія
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Приладобудування
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Системи технічного захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою

Кафедри інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

 • Захист інформації
 • Безпека інформаційних технологій
 • Електронні обчислювальні машини
 • Комп’ютеризовані системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Інформаційно-вимірювальні технологіїї
 • Прилади точної механіки
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

НАУ: Факультет комп’ютерних систем

Факультет комп’ютерних систем НАУ здійснює підготовку бакалаврів за напрямами:

 • Комп’ютерна інженерія;
 • Видавничо-поліграфічна справа;

Спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Системне програмування;
 • Технологія електронних мультимедійних видань.

До складу факультету комп’ютерних систем входять три випускові кафедри:

 •     комп’ютерних систем та мереж
 •     комп’ютеризованих систем управління
 •     комп’ютерних мультимедійних технологій

Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ» (ФПМ)

Факультет засновано в 1990 р.з метою підготовки фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального ХХІ століття.

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та застосування комп’ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих комп’ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в комп’ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФПМ

Прикладна математика

 • Прикладна математика

Комп’ютерна інженерія

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Системне програмування
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

Програмна інженерія

 • Програмне забезпечення автоматизованих систем

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра спецiалiзованих комп’ютерних систем
 • кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Факультет інформатики та обчислюваної техніки НТУУ «КПІ» (ФІОТ)

Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих факультетів у 1985 році були об’єднані у факультет з нинішньою назвою — «Інформатика та обчислювальна техніка» (ФІОТ).

Факультет готує квалiфiкованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп’ютерних i комп’ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп’ютернi й комп’ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об’єктiв.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФІОТ

Комп’ютерні науки

 • Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерна інженерія

 • Комп’ютерні системи та мережі

Програмна інженерія
Системна інженерія

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

 • кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
 • кафедра обчислювальної технiки
 • кафедра технiчної кiбернетики
 • кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння

Факультет комп’ютерних систем і мереж (ФКСМ)

Факультет комп’ютерних систем і мереж входить до складу Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (IнIТКI).

 •     Кафедра обчислювальної техніки (ОТ)
 •     Кафедра захисту інформації (ЗІ)
 •     Кафедра іноземних мов (ІМ)

Факультет кібернетики Херсонського національного технічного університету

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) – один з найкращих вищих навчальних закладів півдня України, історія якого бере свій початок з 1957 року. Це — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації: сертифікат про акредитацію серія РД-IV № 222350 від 10.02.2010 з терміном дії до 1 липня 2015 року; ліцензія серія АВ № 529678 від 19.08.2010р.

Ректор: Бардачов Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 254 на базі Херсонського індустріального інституту 24 березня 1997 року засновано Херсонський державний технічний університет. На підставі Указу Президента України № 1403/2004 від 15.11.2004 Херсонському державному технічному університету надано статус національного.

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРНЕТИКИ

Стрімкий розвиток науки і техніки, автоматизація виробничих процесів, інформатизація суспільства, розвиток високих технологій, електроніки потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів.

Саме таких фахівців, здатних розробити життєво важливі для держави технології, створити інформаційні мережі та системи, що відповідають світовим стандартам, і готує факультет кібернетики Херсонського національного технічного університету.

Незважаючи на свою молодість, факультет кібернетики є одним з найбільш численних структурних підрозділів ХНТУ. За десять років свого існування факультет перетворився на потужний навчальний, науково-методичний, адміністративний підрозділ університету, який успішно реалізує програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, пошукачів, аспірантів і докторантів для України, СНД, інших країн. Факультет координує навчально-методичну, науково-дослідну, виховну роботу 14 кафедр, причому 9 з них очолюють доктори наук, професори. До складу факультету входять кафедри інформаційних технологій, технічної кібернетики, економічної кібернетики, фізичної та біомедичної електроніки, енергетики та електротехніки, дизайну, державного управління, педагогіки та психології, вищої математики, загальної та прикладної фізики, інформатики та комп’ютерних технологій, іноземних мов, прикладної математики та математичного моделювання, політології і права, філософії і соціології.
Навчальний процес на факультеті забезпечують понад 180 кваліфікованих викладачів. Серед них 18 докторів наук, понад 70 кандидатів наук, 59 старших викладачів, 30 асистентів . Головним джерелом підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті є аспірантура і докторантура. Щорічний прийом в аспірантуру по факультету складає від 20 до 40 осіб. Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 051306 – Інформаційні технології, 051307 – Автоматизація процесів керування, очолює завідувач кафедри інформаційних технологій ХНТУ, д.т.н., проф. Ходаков В.Є. Таким чином, прийти на факультет можна абітурієнтом, а згодом стати доктором наук.
Факультет кібернетики – сучасний науково-освітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю не лише південного регіону, але й усієї України та інших країн. Професійна підготовка фахівців здійснюється 7 випускаючими кафедрами за 10 напрямами: дизайн, економічна кібернетика, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, системна інженерія, автоматизація та комп’ютерно — інтегровані технології, електроніка та електротехнології, електромеханіка, мікро- та наноелектроніка, державне управління.

Всі спеціальності факультету є досить популярними, престижними у наш час і мають широкі можливості для перспективного росту.
Поєднання науково-методичної та організаційної основи з динамічною системою навчання забезпечують належний рівень професійних знань випускників всіх спеціальностей. Вже стало традицією проведення щорічної студентської конференції для студентів факультету кібернетики „Молодь України в світі сучасних технологій”. Невід’ємною складовою навчального процесу на факультеті є заохочення студентів до розробки власних програмних продуктів та винаходів з реєстрацією авторського права на твір та патентів на винаходи та корисні моделі. Понад 20 студентів факультету кібернетики отримали деклараційні патенти на винаходи та корисні моделі протягом останнього року.
Інтерес студентів факультету до наукової діяльності проявляється в участі у прикладних, фундаментальних науково – дослідних розробках, у виконанні наукових дипломів. Вагомих результатів було досягнуто студентами факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей.
Сьогодення поставило спеціальності факультету кібернетики ХНТУ у ряд передових та перспективних, а факультету випала доля посісти чільне місце у майбутньому університету.

Спеціальності факультету кібернетики:

020207 Дизайн
030502 Економічна кібернетика
050102 Комп’ютерні системи та мережі
050103 Програмне забезпечення автоматизованих систем
050201 Системи управління і автоматики
050202 Автоматизоване управління технологічними процесами
050701 Нетрадиційні джерела енергії
050801 Фізична та біомедична електроніка
150101 Державна служба

020207 Дизайн. Кафедра дизайну ХНТУ готує фахівців спеціальності «Дизайн» за спеціалізаціями: «Дизайн одягу і текстилю», «Дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій», «Графічний дизайн» та «Дизайн інтер’єру та обладнання».

Студенти, які навчаються за спеціалізацією графічний дизайн, отримують знання з: системи візуальної ідентифікації (товарні знаки та торгові марки, системи фірмового стилю та корпоративного дизайну, комплексні системи айдентики); типографіка та плакат (мистецтво плаката та дизайн друкованих видань, журнальної та газетної періодики, книг, альбомів, каталогів та т. ін.); пакування та етикетка; середовищні об’єкти інформації та реклами; комп’ютерні технології у дизайні (включно WEB-дизайн, 3D-графіка та комп’ютерна анімація).

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «дизайн одягу і текстилю», отримують знання з: конструювання одягу, комп’ютерного моделювання одягу, виготовлення авторських тканин, текстильного матеріалознавства, макетування одягу, історії моди та костюму, декорування одягу та аксесуарів, проектування художніх систем одягу (комплект, гарнітур, колекція), архітектоніки костюму, стилістики костюму, виготовлення гобеленів, батиків, колажів. Крім цього студенти приймають участь у міжнародних конкурсах художників-модельєрів, де представляють колекції одягу та аксесуарів, а також розроблені авторські текстильні панно. Сфера діяльності випускників: дизайнер одягу, стиліст, дизайнер текстилю.

Студенти, які навчаються за спеціалізацією «дизайн інтерактивних засобів візуальних комунікацій», отримують знання зі: спеціалізованих програм 2D графіки (Adobe Photoshop — растрова графіка, Adobe Illustrator, Corel — векторна графіка, Adobe InDesign — верстка), 3D графіки та комп’ютерної анімації (3D Studio Max, Cinema 4D), моделювання, текстурування, створення освітлення та спецефектів, створення анімації, персонажів, розробки сценарію анімації, моделювання та оснащення персонажів, візуалізації та постобробки анімації, Motion-дизайну (створення, постобробки анімації та відео за допомогою спеціалізованих пакетів Adobe After Effects та Adobe Premier Pro, робота зі спец ефектами, відеомонтаж, відеокомпонування, публікація), WЕВ-дизайну (розробка та публікація Internet-сайтів, формування контенту та навігації, використання flash-анімації).

Студенти, які навчаються за спеціалізацією дизайн інтер’єру та обладнання отримують знання з: проектування інтер’єрів (стилістика інтер’єрів, світлова архітектура, робота з малими формами, дизайн середовища), проектування меблів (ергономіка, конструювання меблів, стилістичні особливості меблів, робота в матеріалі), декорування (оформлення інтер’єрів декоративними елементами, текстильний дизайн, фітодизайн, розпис стін та виробів); малих архітектурних форм (кераміка, скульптура, пластика); оформлення зовнішньої реклами (вітрини, оформлення вхідної групи магазинів); комп’ютерних технологій у дизайні (включно WEB-дизайн, 3D-графіка та комп’ютерна анімація).

Викладачі кафедри — ведучі Дизайнери та художники Херсонщини. У викладацькому складі кафедри — Народний художник України, професор Чуприна Володимир Григорович.
Ліцензування та акредитація спеціальності «Дизайн» дозволяє вести професійну підготовку бакалаврів з мистецтв (4 роки навчання) та спеціалістів-дизайнерів (5 років навчання). Викладацький склад має великий досвід викладацької та наукової діяльності, досвід у реальній дизайн-практиці, що разом у комплексі дозволяє вести навчальний процес на високому рівні та формувати свою навчально-методичну базу спеціальності.
Навчальні аудиторії кафедри дизайну компактно розміщені на другому поверсі учбового корпусу №6 ХНТУ по вулиці Миру, 40, включно оздоблені студії рисунку, живопису, комп’ютерний клас, макетні майстерні, лекційні аудиторії, спеціалізований бібліотечний пункт та великий виставковий зал. На першому поверсі корпусу працює затишне кафе. Корпус зручно знаходиться поблизу зупинок міського транспорту та має пункт державної охорони.

Практичні заняття проходять у групах по 8-12 студентів, що забезпечує найбільш оптимальний режим індивідуальної роботи викладачів зі студентською аудиторією. Навчальна робота спеціальності органічно доповнена активною виставковою діяльністю. Звітні виставки студентських робіт та різноманітні огляди-конкурси стають традиційними, привертаючи увагу спеціалістів, регіональних ЗМІ, художників, дизайнерів, мешканців міста. Ці заходи заохочують студентів до більш повної творчої самореалізації, надають нові змісти професійного спілкування викладачів, студентів, представників національних творчих Спілок.

030502 Економічна кібернетика, з професійною орієнтацією: Економічна кібернетика. Фахівець професійного напряму підготовки 030502 — «Економічна кібернетика» (галузь знань 0305 — «Економіка і підприємництво») підготовлений для економічної, науково-дослідної і викладацької роботи в економічній сфері, може бути задіяний в економічних відділах підприємств і об’єднань виробничої і невиробничої сфери діяльності в різних галузях, незалежно від форм власності і організаційної структури, страхових компаніях, банках, економічних відділах адміністрації, брокерських конторах, науково-дослідних і навчальних установах, центрах моніторингу і лабораторіях економічних проблем. При цьому фахівець може розробляти і використовувати інформаційні системи з застосуванням сучасних інформаційних технологій для різних видів діяльності. Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів по спеціальності «Економічна кібернетика» здійснює кафедра економічної кібернетика, яку очолює д.т.н., професор Соколова Н.А.

050102 Комп’ютерні системи та мережі.

050103 Програмне забезпечення автоматизованих систем. На кафедрі інформаційних технологій факультету кібернетики Херсонського національного технічного університету, в рамках галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка», за сучасними напрямами підготовки 050102 ”Комп’ютерна інженерія” (з професійною орієнтацією „Комп’ютерні системи та мережі”) та 050103 „Програмна інженерія” (з професійною орієнтацією „Програмне забезпечення автоматизованих систем”) здійснюється підготовка фахівців за держзамовленням, на контрактній основі та за рахунок пільгових кредитів по денній та заочній (дистанційній) формам навчання та в екстернатурі таких освітньо-кваліфікаційних рівнів (у відповідності з отриманою державною ліцензією):

 • бакалавр (4 роки навчання);
 • спеціаліст (1 рік навчання після отримання диплому бакалавра);
 • магістр (1 рік навчання після отримання диплому спеціаліста).

Після закінчення магістратури, можна продовжити освітню підготовку в аспірантурі на протязі 3 років за очною формою навчання та 4 років за заочною формою навчання, а надалі – в докторантурі.

Кафедра має спеціалізовану Вчену раду з захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Випускники кафедри: володіють знаннями в сфері сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, теорії та практики застосування комп’ютерних інформаційних технологій у різних сферах науки, промисловості, банківської справи, комерційної діяльності; мають широкий науковий і культурний кругозір; уміють працювати в колективі, виступати організаторами та проводити виховну діяльність на рівні керівників підрозділів; працюють фахівцями на провідних підприємствах України, країн СНД, США, Ізраїлю, Німеччини, Канади, Пакистану, Непалу, тощо. У 2009 році відбудеться чотирнадцятий випуск студентів.

Для проведення навчальних занять кафедра використовує: дев’ять дисплейних класів, які обладнано сучасною комп’ютерною технікою; п’ять спеціалізованих лабораторій.

У дружньому та згуртованому викладацькому колективі кафедри працюють: 6 професорів, докторів наук; 23 доценти, кандидати наук; 13 старших викладачів; 11 асистентів.
Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і методичний рівень, створюють нові підручники та навчальні посібники, публікують наукові роботи у провідних журналах і збірниках України та зарубіжжя, виступають із доповідями на конференціях та семінарах.

050201 Системи управління і автоматики. Упевнено почуває себе випускник у питаннях проектування, експлуатації, виробництва, дослідження приладів автоматики і телемеханіки, інформаційної техніки, систем автоматичного управління і передачі даних, створення і ремонту промислових і побутових систем зв’язку і телебачення, систем відображення інформації, системотехніки. Має високу математичну підготовку та навички використання математичних методів і досягнень інформатики в управлінні. Підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів по спеціальності «Системи управління і автоматики» здійснює кафедра технічної кібернетики, яку очолює к.т.н., доцент Бражник О.М.

050202 Автоматизоване управління технологічними процесами. Випускник в своїй діяльності орієнтований на локальні технічні способи автоматизації виробничих процесів і промислових організацій, методи проектування систем автоматизації, принципи побудови алгоритмів управління і їх реалізацію. Знає та уміло використовує методи теоретичного і експериментального дослідження виробничих процесів і принципи побудови систем автоматичного контролю і управління. Підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів по спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» здійснює кафедра технічної кібернетики, яку очолює к.т.н., доцент Бражник О.М.

050701 Нетрадиційні джерела енергії. Випускник спеціальності „Нетрадиційні джерела енергії” може працювати в різних галузях як традиційної, так і нетрадиційної енергетики, а також дослідником, менеджером в енергетичній галузі. Підготовку бакалаврів та спеціалістів даної спеціальності здійснює кафедра енергетики та електротехніки, яку очолює к.т.н., с.н.с. Шутов С.В.

050801 Фізична та біомедична електроніка. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) напряму мікро- та наноелектроніка зі спеціальності „Фізична та біомедична електроніка”, які спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикоментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики. Очолює кафедру д.х.н., проф. Новіков О.О.

8.15010002 «Державна служба». Кафедра державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ 2010 року ліцензувала нову спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» для забезпечення потреб Херсонської області та інших регіонів України в підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Магістранти, які навчаються в магістратурі державної служби, мають можливість отримати теоретичний і практичний досвід у такій сфері знань, як державне управління, державна служба, державна політика в соціогуманітарній сфері, ділова іноземна мова, економіка, фінанси, стратегічний менеджмент, правове забезпечення державного управління, основи інформаційних технологій, психологія управління, методологія системного аналізу та наукових досліджень.

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування є провідними науковцями в галузі знань з державного управління. Серед них є доктори та кандидати наук з державного управління, досвідчені фахівці-практики, які мають значний досвід управлінської та викладацької діяльності.

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, що проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі телекомунікацій, а також наукову та науково-методичну діяльність.

Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був створений 20 грудня 2005 року на базі факультету телекомунікацій та факультету інформаційних технологій, заснованих 1 вересня 1990 року, та почав свою діяльність 1 січня 2006 року. З 1 грудня 2006 року Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був перейменований в Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ. Інститут є найбільшим профілюючим підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, в ньому навчається більше половини студентів ДУІКТ.

В інституті готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами:Напрями підготовки

0924 — «Телекомунікації» за спеціальностями:
Телекомунікаційні системи та мережі»
Інформаційні мережі зв`язку»

0907 — «Радіотехніка» за спеціальностями:
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
за спеціалізацією — Керування радіочастотним ресурсом»

Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення»
за спеціалізаціями: 

Радіомовлення та телебачення»
Системи зв`язку з рухомими об`єктами»

0915 — «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю:
«Комп’ютерні системи та мережі»

Факультет Телекомунікацій входить до складу Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ.

Пiдготовка фахiвцiв на факультеті здійснюється у наступних напрямках:
- побудова та технічна експлуатація інтегральної цифрової системи зв’язку України;
- проектування та обслуговування цифрових систем передачі на базі мультиплексних технологій;
- структура та принцип функціонування мережі Інтернет;
- освоєння технологій SDH, XDSL, DWDM, Frame Relay, IP, ATM;
- вдосконалення технологій, методів дослідження та вимірювання параметрів волоконно-оптичних ліній зв’язку;
- побудова та технічна експлуатація сучасних систем мобільного і бездротового зв`язку та цифрового телебачення;
- освоєння методів організації радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту.