Факультет інженерії та комп’ютерних технологій ТДАТУ

Факультет інженерії та комп’ютерних технологій створено у вересні 2007 року на базі факультету “Переробка та зберігання продукції сільського господарства”, який був заснований у серпні 2003 року. Факультет є вагомою складовою частиною Таврійського державного агротехнологічного університету. Діяльність факультету спрямована на підготовку фахівців:
l інженерів-механіків з обладнання переробних і харчових виробництв, які підготовлені для професійної діяльності в галузі модернізації, розробки та виготовлення нових зразків технологічного обладнання плодоовочевих, харчових та зернопереробних виробництв, управління виробництвом. Випускники можуть працювати на первинних посадах: в промислових і непромислових, харчових та машинобудівних підприємствах головним конструктором, головним інженером, начальником виробничих підрозділів.
l інженерів комп’ютерних систем, які досконало володіють науками комп’ютерного напрямку і можуть складати техніко-економічне обгрунтування та технічне завдання, створювати рекламний продукт з використанням методів сучасного дизайну, проводити комп’ютерне проектування промислової продукції, технологічних процесів. Випускники можуть працювати на посадах: інженер-програміст, інженер-конструктор комп’ютерних систем, системний адміністратор конструкторського бюро, адміністратор мереж, інженер відділу комп’ютерізації операцій, інформаційно-аналітичного, обчислювального центру, провайдерської установи або підприємства.

Викладачами факультету особливу увагу звернено на професійно-орієнтовані дисципліни, тобто такі, знання, вміння та навички з яких покладено в основу майбутньої практичної діяльності випускника.

Викладачі факультету приділяють велику увагу практичній підготовці студентів. Факультет організовує і проводить виробничі практики студентів. Особлива увага на факультеті приділяється старшокурсникам – майбутнім випускникам. Головний напрям роботи з цією категорією – вдосконалення їх професійної підготовки та майбутнє працевлаштування. Основна кількість студентів факультету має конкретні замовлення від майбутніх роботодавців, що підтверджується відповідними угодами. Випускники факультету мають змогу продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі, а також захищати кандидатські дисертації в спеціалізованих радах, які функціонують в університеті.

Факультет проводить активну профорієнтаційну роботу. Викладачі факультету беруть участь у проведенні днів відкритих дверей, які проходять в університеті двічі на рік.

Починаючи з 2006-2007 рр. на факультеті проводяться заходи щодо реалізації положень Болонського процесу, впровадження кредитно-модульної системи організації учбового процесу. На факультеті розроблені посібники з грифом МОН України, методичні рекомендації щодо виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, методичні вказівки по оформленню методичних матеріалів. Для забезпечення самостійної роботи студентів створені електронні версії навчально-методичних матеріалів дисциплін.

НАУ: Факультет комп’ютерних систем

Факультет комп’ютерних систем НАУ здійснює підготовку бакалаврів за напрямами:

 • Комп’ютерна інженерія;
 • Видавничо-поліграфічна справа;

Спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Системне програмування;
 • Технологія електронних мультимедійних видань.

До складу факультету комп’ютерних систем входять три випускові кафедри:

 •     комп’ютерних систем та мереж
 •     комп’ютеризованих систем управління
 •     комп’ютерних мультимедійних технологій

Институт компьютерных систем

Институт компьютерных систем был создан приказом ректора ОНПУ от 23 мая 2000г. как учебно-научное объединение учреждений разных форм собственности.

Институт включает факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ) ОНПУ, известный с момента основания в 1964 г. по 1969 г. как факультет автоматики и промышленной электроники (ФАПЭ), а также учебные заведения І и ІІ уровней аккредитации, которые ведут подготовку специалистов соответствующего профиля.

Главная цель института — создание гибкой системы подготовки специалистов всех уровней по направлениям: «Компьютерная инженерия», «Компьютерные науки» «Программная инженерия» и «Компьютеризированные системы, автоматика и управление».

В состав института входят такие подразделения:

 • Факультет автоматики и вычислительной техники
 • Одесский технический колледж
 • Херсонский технический колледж
 • Одесский колледж метрологии, стандартизации и сертификации
 • Одесский колледж «Сервер»

Главными задачами института являются:

 • Организация и координация учебной и методической работы в области подготовки специалистов по специальностям: «Информационные управляющие системы и технологии», «Компьютерные системы и сети», «Программное обеспечение автоматизированных систем», «Системы автоматики и управление»
 • Переподготовка инженерно-технических и педагогических кадров предприятий и вузов в области компьютерных наук и компьютерной инженерии.
 • Организация, проведение и координация научно-исследовательских работ по разработке и внедрению интеллектуальных информационных, управляющих и моделирующих систем по заказу государственных или коммерческих структур и предприятий.
 • Организация методических учебных и исследовательских работ в области компьютерных наук, компьютерной инженерии, автоматики и электроники.

В состав факультета автоматики и вычислительной техники входят следующие кафедры:

 • Компьютерные интеллектуальные системы и сети (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Копытчук Николай Борисович)
 • Системное программное обеспечение (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Крисилов Виктор Анатольевич)
 • Компьютерные системы (заведующий кафедрой акад., д.т.н., проф. Малахов Валерий Павлович)
 • Информационные системы (заведующая кафедрой д.т.н., проф. Антощук Светлана Георгиевна)
 • Компьютеризованные системы управления (заведующий кафедрой д.т.н., проф. Положаенко Сергей Анатольевич)
 • Физика (заведующий кафедрой к.т.н., доц. Анисимов Владимир Александрович)

В институте проходит обучение около 1500 студентов, в том числе 100 из зарубежных стран.

Коллектив института насчитывает 150 человек. Из них 95 — профессорско-преподавательский состав. В институте работает 14 профессоров, докторов наук, и 55 кандидатов наук, доцентов.

Только за последние годы выполнено 20 научно-исследовательских проектов теоретического и практического направления с последующим внедрением на ведущих предприятиях Украины.

По результатам проведенных научно-исследовательских работ издано 8 монографий и больше 200 научных статей, как в Украине, так и за рубежом. Результаты работ экспонировались на международных выставках Франции, Германии, Австрии.

За последние три года под научным руководством сотрудников защищены 18 кандидатских и 5 докторских диссертаций.