Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

Інститут комп’ютерних технологій, ав­томатики та метрології (ІКТА) заснований у 2001 році на базі факультету автоматики.

Напрями підготовки:

 • Комп’ютерна інженерія
 • Системна інженерія
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Приладобудування
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Системи технічного захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою

Кафедри інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

 • Захист інформації
 • Безпека інформаційних технологій
 • Електронні обчислювальні машини
 • Комп’ютеризовані системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Інформаційно-вимірювальні технологіїї
 • Прилади точної механіки
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

Факультет комп’ютерних наук (ФКН) ЧНУ ім. Федьковича

Інженерно-технічний факультет Чернівецького національного унівеситету базується на кафедрах:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж
 • Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
 • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Фізико-технічний інститут НТУУ «КПІ» (ФТІ)

Фiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл НТУУ «КПI», засновано у 1995 роцi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна фізика

 • Прикладна фізика

Прикладна математика

 • Інформатика

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Системи технічного захисту інформації

 • Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

КАФЕДРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 • кафедра прикладної фізики
 • кафедра інформаційної безпеки
 • кафедра математичних методів захисту інформації
 • кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» (ІСЗЗІ)

Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» є структурним підрозділом Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Інститут створено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року на базі спеціального факультету СБ України ВІТІ НТУУ «КПІ».

 • Кафедра „Застосування засобів криптографічного та технічного захисту інформації”. Головним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців у галузі криптографічного та технічного захисту інформації. Кафедра є випусковою за напрямом підготовки “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”.
 • Кафедра „Управління та тактико-спеціальної підготовки». Головним її завданням є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців у галузі бойового застосування сучасних і перспективних засобів та вузлів урядового зв’язку.
 • Кафедра „Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем». Головним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців у галузі засобів та комплексів спеціальних телекомунікаційних систем. Кафедра є випусковою за напрямом підготовки “Телекомунікації”.
 • Каффедра „Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних телекомунікаційних систем”. Головним завданням її є здійснення освітньої діяльності з навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, а також природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін щодо вивчення теоретичних основ експлуатації та ремонту засобів спеціальних телекомунікаційних систем. «Системи та комплекси військового зв’язку».
 • Кафедра „Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних систем та технологій”. Головним завданням спеціальної кафедри є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців у галузі математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем. Кафедра є випусковою за напрямом підготовки „Комп’ютерні науки”.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

 • Комп’ютерні науки
 • Телекомунікації
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіоприладобудівний факультет) входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

Кафедри:

 •     кафедра радіотехніки та телекомунікації;
 •     кафедра мікро- та наноелектроніки;
 •     кафедра інформаційних технологій електронних засобів;
 •     кафедра захисту інформації;
 •     кафедра прикладної математики.

Факультет Інформаційної безпеки

Призначення факультету

Факультет інформаційної безпеки є провідним науково-навчальним підрозділом навчально-наукового інституту захисту інформації і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, денною/заочною формами навчання.

Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр

Напрями підготовки:

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

Спеціальності:

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010102 Безпека дежравних інформаційних ресурсів

8.17010201 Системи технійчного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010301 Управління інформаційною безпекою

 

Напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Відповідає спеціальностям: 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 8.17010102 «Безпека державних інформаційних ресурсів».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони комунікаційних систем, захищені комп’ютерні системи та засоби обробки, зберігання та передачі інформації; служби захисту інформації; системи обробки, зберігання та передачі інформації певних рівнів конфіденційності, методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки систем електронного документообігу.

 

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації»

Відповідає спеціальності: 8.17010201 «Системи захисту інформації, автоматизація її обробки».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони інформаційних ресурсів і баз даних обмеженого доступу. Методи, засоби та системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

 

Напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою»

Відповідає спеціальності: 8.17010301 «Управління інформаційною безпекою».

Узагальнений об’єкт діяльності: системи управління інформаційною безпекою. Організаційно-правове забезпечення, організація та експлуатація систем та засобів захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Кваліфікація

 • Випускники факультету здатні виконувати зазначену професійну роботу і можуть займати первинні посади:
 • фахівець із аналітико-теоретичних досліджень у галузі захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із проектування та розробки захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із експлуатації, модернізації та ремонту інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор доступу інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор системи електронного документообігу;
 • асистент кафедри вищого навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник науково-дослідного підрозділу (установи).
 • Термін навчання: бакалавр – 4 роки,
 • спеціаліст –  1,5 роки,
 • магістр – 2 роки.

 

6

2 січня 2002 року в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій утворено факультет інформаційної безпеки на виконання загальнодержавних програм розвитку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та захисту державних інформаційних ресурсів, відповідно до Указу Президента України №1193/2001 від 6 грудня 2001 року „Про заходи з удосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”.

Створення факультету з повним комплектом спеціальностей з освітнього напряму Інформаційна безпека зумовило стрімким розвитком галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Головною метою науково-освітньої діяльності факультету Інформаційної безпеки визначено підготовку висококваліфікованих фахівців з освітнім рівнем спеціалістів, магістрів та підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців з інформаційної безпеки відповідно до міжнародних стандартів щодо якості підготовки фахівців.

Підготовлені фахівці з інформаційної безпеки в подальшому залучатимуться до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління Державного комітету зв’язку та інформатизації України, в інших міністерствах та відомствах, силових структурах, державних комітетах де використовуються сучасні інформаційні технології, в сфері підприємницької та банківської діяльності.

7

Привабливість одержання освіти на факультеті інформаційної безпеки:

 • можливість одержання після закінчення навчання цікавої роботи, яка пов’язана з перспективністю галузі інформаційної безпеки, яка дуже динамічно розвивається як в усьому світі, так і в Україні;
 • безперервно змінювана змістовна частина програми та навчальні курси спеціалізації, що орієнтовані на інтереси галузі інформаційної безпеки.

Незважаючи на те, що підготовка спеціалістів з інформаційної безпеки в ведеться в багатьох вищих навчальних закладах України, як державних, так і комерційних, навчання на факультеті гарантує високу якість підготовки, а особливо глибоке оволодіння профілюючими дисциплінами з вибраного напрямку або спеціальності.

Гарантією цього є:

 • можливість одержати поглиблену підготовку та написати дипломну роботу за найбільш перспективними на даний час спеціалізаціями;
 • вивчення основних предметів з використанням можливостей Навчального комп’ютерного центру та Лабораторного комплексу інженерно-технічного захисту інформації, ділових ігор, робота в малих групах, виконання курсових робіт та проектів, тісно пов’язаними з конкретними завданням забезпечення як захисту інформації, так і інформаційної безпеки у цілому;
 • широкі можливості ознайомлення з останніми досягненнями у вибраній спеціальностями, завдяки великому різноманіттю профільних курсів, що читаються провідними спеціалістами;
 • глибоке оволодіння комп’ютерними інформаційними технологіями (починаючи з першого семестру навчання) та широке використання комп’ютерної техніки при вивченні усіх основних предметів, виконання курсових робіт та проектів і дипломного проектування;
 • спеціально розроблена програма поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість участі у міжнародних проектах підготовки спеціалістів;
 • високий престиж Університету та його широкі контакти з провідними органами, закладами, установами та підприємствами дозволяють надати студентам можливість проходження виробничої та переддипломної практики та високі шанси на працевлаштування;
 • високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу, їх активна наукова робота надає можливість студентам, які відмінно вчаться, продовжити освіту в очній та заочній аспірантурі.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі: щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, переможці яких отримують можливість опублікувати свої праці в університетському науковому збірнику. Кращі студенти факультету успішно беруть участь у національних та міжнародних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено в 1930 році. В навчанні на радіотехнічному факультеті велика увага приділяється проектуванню та розробці сучасних пристроїв і систем радіомовлення та телебачення, наземного та супутникового цифрового радіозв’язку, антенних систем, систем мобільного зв’язку, радіонавігації (GPS), запису та відтворенню сигналів, цифровому обробленню сигналів та зображень, розробці систем захисту інформації, медичних радіоелектронних систем, системам автоматичного проектування, методам та засобам створення мультимедіа. Багато уваги приділяється розробці, впровадженню та використанню сучасної побутової техніки,  методам біомедичних досліджень, технічним засобам діагностики та лікування. Невіддільною складовою частиною підготовки є сучасні комп’ютерні технології. Студенти отримують ґрунтовні знання у сфері інформаційних технологій, мов програмування, систем управління базами даних, а також автоматизованих систем управління та проектування. Це надає можливість студентам легко оволодівати новими програмними продуктами, ефективно використовувати комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.

Навчальний корпус радіотехнічного факультету повністю (у всіх аудиторіях) має WI-FI покриття з вільним доступом до Інтернет.