Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра електронних засобів телекомунікацій.
 • Кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики.
 • Кафедра електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра автоматизованих систем обробки інформації.
 • Кафедра теоретичної фізики.
 • Кафедра квантової макрофізики.
 • Кафедра радіоелектроніки.
 • Кафедра експериментальної фізики.
 • Кафедра металофізики.
 • Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки.

Освітня діяльність

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем веде навчання за наступними спеціальностями: 8.070101 “Фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070101 “Фізика та основи інформатики” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070102 “Фізика твердого тіла” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070203 “Прикладна фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070201 “Радіофізика та електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091004 “Технології та засоби телекомунікацій” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090801 “Мiкроелектронiка і напiвпровiдниковi прилади” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090804 “Фiзична та бiомедична електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр). Всі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.
Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, ВАТ “Дніпропетровський машинобудівний завод”, ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.
Системна фундаментальна підготовка разом з досвідом використання комп’ютерної техніки дозволяють випускникам факультету знаходити своє місце не тільки у сфері науки та високих технологій, а й у бізнесі та суспільно-політичній діяльності.

Факультет прикладної математики

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
 • Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра математичного моделювання.
 • Кафедра комп`ютерних технологій.

Освітня діяльність

 

Напрями підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Проводиться робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”.
Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр:
програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне забезпечення ЕОМ);
інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж);
інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах. Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників, співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.