Факультет біології, екології та біотехнології (ФБЕБТ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету:

 •     Кафедра біохімії та біотехнології
 •     Кафедра ботаніки і охорони природи
 •     Кафедра ґрунтознавства
 •     Кафедра екології та біомоніторингу
 •     Кафедра землевпорядкування та кадастру
 •     Кафедра зоології та гідробіології
 •     Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій

Інститут екологічної безпеки НАУ

Інститут екологічної безпеки створений у 2010 році на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) Національного авіаційного університету у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою.

Інститут має у своєму складі шість кафедр:

 •     кафедра аерокосмічної геодезії
 •     кафедра безпеки життєдіяльності
 •     кафедра біотехнології
 •     кафедра екології
 •     кафедра землевпорядних технологій
 •     кафедра хімії і хімічної технології

Інститут екологічної безпеки здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

 1. Природничі науки, спеціальності:
  Екологія
  Охорона навколишнього середовища
  Збалансоване природокористування
 2. Хімічна технологія та інженерія, спеціальності:
  Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
  Хімічна технологія високомолекулярних сполук»
 3. Біотехнологія, спеціальності:
  Біотехнологія біологічно активних речовин
  Екобіотехнологія
 4.  Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності:
  Землевпорядкування і кадастр
  Геоінформаційні системи і технології

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин.

Напрями підготовки, спеціальності

 • Хімічна технологія
 • Хімічна інженерія
 • Харчова технологія та інженерія
 • Фармація
 • Екологія
 • Біотехнологія

Структура інституту хімії та хімічних технологій:

 • Кафедра “Органічної хімії”
 • Кафедра “Хімічної технології силікатів”
 • Кафедра “Хімії і технології неорганічних речовин”
 • Кафедра “Технології органічних продуктів”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки нафти та газу”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки пластмас”
 • Кафедра “Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології”
 • Кафедра “Хімічної інженерії”
 • Кафедра “Техногенно-екологічної безпеки”
 • Кафедрa “Аналітичної хімії”
 • Кафедра “Фізичної та колоїдної хімії”
 • Кафедра «Загальної хімії»

Фізико — енергетичний факультет

Фізико-енергетичний факультет був створений 12 липня 2001 року спільним наказом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.

Фізико-енергетичний факультет готує фахівців в області традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за напрямом підготовки «Прикладна фізика». Навчання ведеться за спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела енергії та теплофізика».

На факультеті працюють три випускаючі кафедри:

 • Кафедра інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах. Напрямками діяльності цієї кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем.
 • Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Її діяльність спрямована на вивчення фізичних основ енергоперетворення, розробку та розвиток комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистого транспорту.
 • Кафедра теплофізики та молекулярної фізики. Діяльність кафедри пов’язана з вивченням теплофізичних і молекулярних основ перетворення традиційних і поновлювальних видів енергії.

Інженерно-хiмiчний факультет НТУУ «КПІ» (ІХФ)

Факультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй проектування, дослiдження та експлуатації технологiчних процесів, керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища. Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автоматизованого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ІХФ:

Напрям екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

Напрям хімічна технологія

 • Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини

Напрям машинобудування

 • Обладнання лісового комплексу
 • Обладнання хімічних виробництв і під­приємств будівельних матеріалів

Напрям інженерна механіка

 • Машини і технологія пакування

Напрям автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизоване управління технологічними процесами

Кафедри IХФ:

 1. кафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування
 2. кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв
 3. кафедра машин i апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв
 4. кафедра екології та технології рослинних полімерів

Інститут енергетики та екології

КАФЕДРИ IНСТИТУТУ

 • Кафедра інженерної теплофізики;
 • Кафедра тепло- та масообміну;
 • Кафедра хімії, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;
 • Кафедра технічної термодинаміки;
 • Кафедра електротехніки та електронних пристроїв;
 • Кафедра економіки промисловості, підприємництва та менеджменту;
 • Кафедра графіки;

СПЕЦІАЛЬНОСТІ І НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища;
 • Теплоенергетика;
 • Теплофізика;
 • Газонафтопроводи та газонафтосховища;
 • Електротехніка та електротехнології:
 • Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;

Загалом випускники-екологи працюють на підприємствах, проектних, науково-дослідних організаціях та в місцевих, регіональних організаціях управління за такими первинними посадами:

 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер із впровадження нової техніки і технології;
 • Інженер з боротьби із аварійними розливами речовин на суші і на морі;
 • Інженер з розрахунків та режимів;
 • Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства;
 • Інженер–проектант;
 • Інженер–дослідник;
 • Молодший науковий співробітник;
 • Старший лаборант;
 • Інженер–лаборант центральної заводської лабораторії;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Викладач середнього спеціального закладу.

Спеціальність 070801 “ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника буття як здоров’я людини – дуже важливі, але далеко не всі проблеми освітнього напряму “ЕКОЛОГІЯ”. Все більше загострення екологічних проблем людства, занепокоєння майбутньою долею всієї цивілізації на Землі зумовлює все більшу актуальність та зростання обсягів підготовки спеціалістів цього напряму. Вперше в СРСР така підготовка була започаткована у Московському хіміко-технологічному інституті ім.Д.І.Мендєлєєва. Навчальний план спеціальності “Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища”, розроблений в “мендєлєєвці”, накопичений там досвід були використані в ОДАХ, коли 1989 року наша академія вперше здійснила набір студентів для навчання за цією спеціальністю. З часом, вже у системі вищої освіти України, спеціальності дали назву “Прикладна екологія”. Сьогодні студенти-екологи навчаються за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” та за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090511 «ТЕПЛОФІЗИКА»

Підготовка теплофізиків почалась у 1963 р. як спеціалістів, в яких тоді виникла гостра потреба для розвитку космічної, авіаційної, військово-промислової, хіміко-технологічної, агропромислової та інших галузей народного господарства, теплових та атомних електростанцій. Задовольняли ці потреби тільки три вищих навчальних заклади СРСР– в Одесі, Москві та Ленінграді. У Ленінграді теплофізики в більшій мірі спеціалізувались у проблемах теплообміну в радіоелектронній апаратурі та її проектування, в Одесі та Москві – в дослідженнях теплофізичних властивостей речовин та новітніх теплоенергетичних процесів і апаратів. Саме в ті роки інженери – теплофізики здобули заслужену популярність як висококваліфіковані спеціалісти широкого профілю, програмісти інженерних задач на електронних обчислювальних машинах і грамотні експериментатори, мало місце інтенсивне міжнародне співробітництво по лінії науково – освітнього відділу ООН – ЮНЕСКО. За роки “перестройки” об’єми науково-дослідних, проектних задач, задач модернізації підприємств суттєво зменшились, відповідно зменшився попит на молодих спеціалістів. Сьогодні розробка новітніх технологій, систем технологічного, екологічного та технічного контролю, баз даних із теплофізичних властивостей нових речовин та систем комп’ютеризованого проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів знову потребує підготовки фахівців популярної спеціальності «Теплофізика». Така підготовка організована сьогодні уже і у Києві, і у Харкові, і у Дніпропетровську, і традиційно продовжується в ОДАХ. В ОДАХ вона проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090504 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Підготовка інженерів з нетрадиційних джерел енергії в ОДАХ почалась у 1996 р. як спеціалістів, в яких виникла гостра потреба для пошуку та проектування нових нетрадиційних джерел енергії, що мають замінити існуючі котельні, теплові та атомні станції. В період 1972-1978 р. світова економіка переживала енергетичну кризу, вихід з якої передові держави світу знайшли в розробці технологій та нового обладнання для ефективного виробництва електричної та теплової енергії без спалювання енергоносіїв. Перш за все, це — використання енергії сонячного випромінювання (солярні системи), енергії, накопиченої в рослинах (біогаз), енергії вітру (вітрові електростанції), малих гідроелектростанцій, енергії термальних вод, води морів, річок, грунту (теплові насоси) та багатьох інших джерел. Накопичений у цьому напрямі досвід, особливо Технологічного інституту в Данії, ліг в основу підготовки фахівців нового типу. Оскільки енергетична галузь все більше загострює екологічні та економічні проблеми всієї земної цивілізації, зростає і необхідність підготовки інженерів з нетрадиційних технологій виробництва енергії в різних галузях економіки – від сільського господарства, комунальних служб малих і великих міст до гігантів металургійної, хімічної, космічної, харчової та інших галузей. Велика кількість таких проблем характерна як м. Одесі, так і Одеському регіону, де вже впроваджено, наприклад, солярні системи опалення приміщень, кондиціювання повітря в санаторіях, кінотеатрах, житлових будинках. В Одеській Державній Академії Холоду підготовка інженерів-теплоенергетиків проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090510 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

Підготовка інженерів-теплоенергетиків в ОДАХ почалась у 1990 р. як спеціалістів, в яких тоді виникла гостра потреба для розвитку всіх галузей народного господарства, що використовують енергію в різних видах і у відносно великій кількості. В період 1972-1978 рр. світова економіка переживала енергетичну кризу, вихід з якої передові держави світу знайшли в розвитку технологій більш ефективного виробництва електричної та теплової енергії поряд з підвищенням ефективності їх використання. Накопичений у цьому напрямі досвід ліг в основу підготовки фахівців нового типу. Перша назва спеціальності “Енергетика теплотехнології”, а з 1996 р. вона дістала сьогоднішню назву – “Теплоенергетика”. Оскільки енергетична галузь все більше загострює екологічні та економічні проблеми всієї земної цивілізації, зростають і об’єми підготовки інженерів-теплоенергетиків для різних галузей економіки – від сільського господарства, комунальних служб малих і великих міст до гігантів металургійної, хімічної, космічної, харчової та інших галузей. Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, саме проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження потребує розширення підготовки фахівців популярної спеціальності «Теплоенергетика». Велика кількість таких проблем характерна як м. Одесі, так і Одеському регіону. В Одеській Державній Академії Холоду підготовка інженерів-теплоенергетиків проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090305 “Газонафтопроводи та газонафтосховища”

Спеціальність “Газонафтопроводи та газонафтосховища” належить до напряму підготовки “Гірництво”. Концепція підготовки таких фахівців в ОДАХ ставить за мету підготовку спеціалістів, що спроможні працювати на підприємствах, фірмах, у проектних та науково-дослідних організаціях з питань розробки проектів та модернізації нафто- і газопроводів, нафто- і газосховищ, систем газопостачання населених пунктів, спорудження магістральних трубопроводів, систем газонафтозабезпечення; спроможні виконувати обслуговування, ремонт та реконструкцію систем газонафтопостачання; проводити еколого-енергетичний аудит та менеджмент газонафтосховищ та газонафтопроводів. Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, впровадження новітніх єнергезберігаючих технологій. Суттєву перспективу має розвиток в Одеському регіоні добутку нафти та газу, зокрема, клатратного метану із шельфу Чорного моря. На цьому тлі виникла необхідність підготовки відповідних фахівців, які будуть спроможними вирішувати питання транспортування, переробки,зберігання нафти і нафтопродуктів,зрідженного газу, створенню регіональної системи єкологічного моніторингу довкілля, організації технологічного контролю за процесами переробки. В південному регіоні, зокрема, у місті Одеса рошташовані такі великі підприємства нафтогазопромислового комплексу України як ВАТ „Лукойл-Одеський нафтопереробний завод”, Одеський припортовий завод, ВАТ „Ексімнафтопродукт”, ВАТ „Синтез-ойл”,нафтопровід „Одеса-Броди”,газопровід „Шебилинка-Ізмаіл”,морський нафтовий термінал „Південний”, перевалочні бази зрідженого газу в Ілльічівському та Ранійському портах, Одеське лінійновиробниче управління магістральних газоповодів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ „Одеснафтопродукт” та ін. Спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: Гідравлічні і газові мережі та газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ, проєктування і єксплуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопроводів,єколого-енергетичний аудит та меджмент газонафтопроводів та газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти та нафтопродуктів, інфраструктура і режими єксплуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ. Підготовка фахівців вказанної спеціальності може бути доповнена посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій та нафтовій промисловості, визначення та розрахунку теплофізичних властивостей речовин та їх сумішей, сучасних методів діагностики та неруйнуючого контролю трубопроводів та обладнання, використання комп’ютерної техніки і спеціального холодильного обладнання в галузі та інше, що забезпечить фахівцями відповідної спеціальності підприємства Східного та Південного регіону України.