Інститут екологічної безпеки НАУ

Інститут екологічної безпеки створений у 2010 році на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) Національного авіаційного університету у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою.

Інститут має у своєму складі шість кафедр:

 •     кафедра аерокосмічної геодезії
 •     кафедра безпеки життєдіяльності
 •     кафедра біотехнології
 •     кафедра екології
 •     кафедра землевпорядних технологій
 •     кафедра хімії і хімічної технології

Інститут екологічної безпеки здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

 1. Природничі науки, спеціальності:
  Екологія
  Охорона навколишнього середовища
  Збалансоване природокористування
 2. Хімічна технологія та інженерія, спеціальності:
  Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
  Хімічна технологія високомолекулярних сполук»
 3. Біотехнологія, спеціальності:
  Біотехнологія біологічно активних речовин
  Екобіотехнологія
 4.  Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності:
  Землевпорядкування і кадастр
  Геоінформаційні системи і технології

НАУ: Факультет комп’ютерних наук (ФКН)

Факультет комп’ютерних наук створений у 2004 році на базі факультету інформатики Національного авіаційного університету. Факультет у своєму складі має три випускові кафедри: комп’ютерних інформаційних технологій, прикладної інформатики, інженерії програмного забезпечення. Факультет комп’ютерних наук здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами:

 • Комп’ютерні науки – охоплює методи та засоби технологій обробки інформації та інформаційних технологій проектування;
 • Програмна інженерія — охоплює методи, засоби та технології створення і супроводження програмного забезпечення.

НАУ: Аерокосмічний Інститут

В аерокосмічному інститутi готують фахiвцiв з виробництва, експлуатацiї та ремонту лiтакiв i авiацiйних двигунiв. Iнститут готує фахiвцiв усiх освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв для роботи в областi виробництва, технiчного обслуговування та ремонту повiтряних суден i авiадвигунiв, газотурбiнних установок i компресорних станцiй, автоматизацiї та комп’ютерно-iнтегрованих технологiй, енергетичного менеджменту, якостi, стандартизацiї та сертифiкацiї.

В iнститутi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за напрямом “Авiацiя та космонавтика” англiйською мовою з можливістю стажування в Лiонськiй полiтехнiчнiй школi (Францiя) та Дрезденському технiчному унiверситетi (Нiмеччина).

На пiдприємствах компанiї “Укртрансгаз”, заводах “Авiант”, цивiльної авiацiї № 410 та АНТК «Антонов» працюють фiлiї кафедр, де студентам передають свiй досвiд i знання провiднi спецiалiсти. Тут студенти проходять виробничi практики, захищають дипломнi проекти, а пiсля закiнчення унiверситету їм гарантується працевлаштування.

НАУ: Інститут аэропортів

Інститут аеропортів був створений у липні 2010 року на базі Інституту міського господарства.

Науково-педагогічний потенціал інституту здійснює якісну підготовку фахівців за трьома перспективними напрямами, а саме «Будівництво», «Архітектура», «Дизайн» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Форми навчання за всіма напрямами: денна і заочна. За напрямом «Будівництво», «Архітектура» також ведеться викладання англійською мовою. Після закінчення навчання випускники англомовних груп отримують додатково сертифікат, що дає можливість працювати за кордоном.

У сучасному суспільстві невпинно зростає попит на фахівців трьох зазначених напрямів підготовки, добре обізнаних із особливостями практичної діяльності будівельної й оздоблювальної сфер та підготовлених до виконання своїх професійних функцій з урахуванням галузевих особливостей

На сьогодні в аспірантурі Інституту аеропортів здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації за трьома науковими спеціальностями: 05.01.01 Прикладна геометрія; інженерна графіка, 05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми, 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Науковці інституту беруть участь у виконанні державних програм, виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впроваджують результати наукової діяльності у виробництво, розробляють необхідну навчально-методичну літературу. З метою забезпечення розробки актуальної наукової проблематики в структурі Інституту аеропортів функціонують науково-дослідні лабораторії та науково-виробничі центри. Крім того, Інститут аеропортів має широкі наукові та професійні зв’язки з різними профільними установами й організаціями.

 

НАУ: Інститут аеронавігації

Структура інституту

Інститут аеронавігації проводить набор і підготовку фахівців за напрямами:

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»:

Напрям підготовки — 6.070102 «Аеронавігація»
Галузь знань 0509  «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»:
Напрям підготовки — 6.050901 «Радіотехніка»

Напрям підготовки — 6.050903 «Телекомунікації»
Галузь знань 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»Напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка»
До складу Інституту аеронавігації входять кафедри:

- кафедра аеронавігаційних систем (АНС),

- кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК),

- кафедра телекомунікаційних систем (ТКС),

- кафедра авіоніки,

- кафедра авіаційної англійської мови (ААМ),

а також Навчально-науковий центр авіаційних тренажерів (ННЦ АТ) та Навчально-науковий центр засобів аеронавігаційного обслуговування

НАУ: Інститут аерокосмічних систем управління

Інститут аерокосмічних систем управління

Iнститут започатковано в далекому 1952 роцi.

Iнститут готує фахiвцiв усiх освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв для роботи в областi виробництва, технiчної експлуатацiї та ремонту обладнання повiтряних суден, електронної побутової апаратури, бiотехнiчних та медичних апаратiв i систем, радiоелектронних пристроїв, систем та комплексiв, апаратури радiозв’язку, радiомовлення i телебачення, електротехнiчних систем електроспоживання, свiтлотехнiки i джерел свiтла, систем автоматики i управлiння, комп’ютерно-iнтегрованих технологiчних процесiв i виробництв та iнтелектуальної власностi.

В iнститутi працює висококвалiфiкований колектив викладачiв, серед яких 45 докторiв наук, професорiв та 106 кандидатiв наук, доцентiв. У навчальному процесi широко використовуються сучаснi iнформацiйнi технологiї. Iнститут має радiополiгон, обладнаний рiзноманiтною технiкою i приладами, де студенти оволодiвають практичними навичками роботи з радiоелектронним обладнанням, засобами аеронавiгацiї, радiозв’язку та телекомунiкацiї.

Iнститут пiдтримує тiснi зв’язки з науково-виробничими та промисловими пiдприємствами: АНТК “Антонов”, ДАХК “Артем”, НВО “Арсенал”, НВО “Електронмаш”, конструкторськими бюро iм. А. Туполєва та М. Берiєва, Нацiональним космiчним агентством, заводом iм. Петровського, низкою iнститутiв НАН України.

Інститут аерокосмічних систем управління має у своєму складі сім кафедр:

· Електротехніки і світлотехніки, завідувач –д.т.н., професор Васильєв Всеволод Вікторович

· Загальної фізики, завідувач – д.ф-м.н., професор Поліщук Аркадій Петрович

· Систем управління літальних апаратів, завідувач – д.т.н., професор Азарсков Валерій Миколайович

· Авіаційних компютерно-інтегрованих комплексів, завідувач – д.т.н., професор Синєглазов Віктор Михайлович

· Біокібернетики та аерокосмічної медицини, завідувач – д.т.н., професор Кузовик Вячеслав Данилович

· Електродинаміки, завідувач – д.т.н., професор Сібрук Леонід Вікторович

· Радіоелектроніки, завідувач – д.т.н., професор Яновський Фелікс Йосипович

Інститут аерокосмічних систем управління здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

У галузі знань 0502 “Автоматика та управління”

- 6.050201 “Системна інженерія”

- 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології “

У галузі знань 0507 “ Електротехніка та електромеханіка”

- 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”

У галузі знань 0508 “Електроніка”

- 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”

- 6.050802 “Електронні пристрої та системи”

У галузі знань 0509 “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок”

- 6.050902 “Радіоелектронні апарати”

 

НАУ: Механіко-енергетичний факультет (МЕФ)

Механіко-енергетичний факультет (МЕФ) є структурним підрозділом Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету і здійснює підготовку фахівців з сучасних технологій проектування, виробництва, технологічного обслуговування, ремонту та сертифікації газотурбінних установок, компресорів та автоматизованих систем управління авіаційним та трубопровідним транспортом, нафтогазової та електроенергетичної галузей.

До складу механіко-енергетичного факультету входять 5 кафедр:

авіаційних двигунів (АД) »
автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ) »
машинознавства (МАШ)»
механіки (МЕХ) »
теоретичної фізики (ТФ) »

Кафедри механіко-енергетичного факультету є випусковими за спеціальностями:
8.090522 «Газотурбінні установки та компресорні станції»;
8.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті»;
7.000008 «Енергетичний менеджмент»;
7.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація».

НАУ: Факультет літальних апаратів (ФЛА)

Факультет літальних апаратів (ФЛА) входить до складу аерокосмічного інституту, який створений у 2003 році на базі механічного факультету, заснованого в 1933 році. За ці роки змінювались назви інституту, університету та факультету, але механічний факультет, продовжувачем справ якого є ФЛА, незмінно готував фахівців з експлуатації, виробництва та ремонту літальних апаратів і авіадвигунів. За роки існування факультет підготував десятки тисяч інженерів для цивільної авіації. Вони успішно працювали та працюють зараз у всіх регіонах України, держав СНД та далекого зарубіжжя.

До складу факультету літальних апаратів входять 6 кафедр:

аеродинаміки та льотної експлуатації повітряних суден (АДЛЕ) »
гідрогазових систем (ГГС) »
збереження льотної придатності авіаційної техніки (ЗЛПАТ) »
конструкції літальних апаратів (КЛА) »
технологій аеропортів (ТА) »
технологій відновлення авіаційної техніки (ТВАТ) »

Кафедри факультету літальних апаратів є випусковими за спеціальностями:
8.100101 Літаки і вертольоти
8.100103 Технології та технологічне обладнання аеропортів
8.100106 Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
7.100108 Експлуатація літальних апаратів

До складу кафедр факультету входять: навчальний аеродром та навчальний ангар – унікальна споруда під дахом площею 7200 м2 . Тут розташовано 11 типів літальних апаратів: літаки – Ту-154, Ан-24, Як-42, Л-410, Ан-2, АНТ-7; вертольоти – Мі-8, Мі-4, Мі-2; Ка-26. Аеродром та ангарний комплекс на протязі всього року несуть велике навчальне навантаження, обслуговуючи усі факультети університету за навчальними планами. Тут проводяться практичні заняття, виконуються лабораторні роботи, вивчаються спеціальні предмети, проводяться аеродромна, виробнича та інші види практик для студентів. До складу ФЛА входять також унікальна аеродинамічна труба, навчальний полігон авіаційної наземної техніки, навчально-виробничі лабораторії на ремонтному заводі 410.

НАУ: Факультет комп’ютерних систем

Факультет комп’ютерних систем НАУ здійснює підготовку бакалаврів за напрямами:

 • Комп’ютерна інженерія;
 • Видавничо-поліграфічна справа;

Спеціалістів і магістрів за спеціальностями:

 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Системне програмування;
 • Технологія електронних мультимедійних видань.

До складу факультету комп’ютерних систем входять три випускові кафедри:

 •     комп’ютерних систем та мереж
 •     комп’ютеризованих систем управління
 •     комп’ютерних мультимедійних технологій

Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ

Інститут інформаційно-діагностичних систем, як навчальний підрозділ Національного авіаційного університету створено в 2000 р з метою проведення наукових досліджень і підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій та систем захисту інформації.

Навчальний процес в інституті базується на інформаційних технологіях, сучасних методах навчання та результатах наукових досягнень. При підготовці фахівців використовуються прогресивні технології, зокрема, LabView, LabCAD, Electronics WorkBench тощо. Навчальна підготовка студентів проходить на комп’ютеризованих системах з використанням мультимедійних та мережевих технологій, сучасному лабораторному обладнанні. Наприклад, діагностичних системах, сучасному обладнанні CISCO, системах захисту інформації та об’єктів, системах відеоспотереження та іншому.

Кафедри інституту проводять підготовку спеціалістів із інформаційно-вимірювальних технологій, систем технічної діагностики і неруйнівного контролю, сучасної енергетики, фізичних властивостей матеріалів, комп’ютерного моделювання фізичних процесів, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, систем технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою та прикладної математики.