Факультет медико-біологічного та електронного приладобудування (ФМБЕП)

Факультет медико-біологічного та електронного приладобудування входить до складу Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування (IнРТЗП).

Факультет медико-біологічного та електронного приладобудування (ФМБЕП) готує спеціалістів електронного апаратобудування за трьома спеціальностями та однією спеціалізацією. До складу ФМБЕП входить три кафедри: проектування медико-біологічної апаратури (ПМБА), проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури (ПКТА) та кафедра інтеграції навчання з виробництвом (ІНВ), які мають навчальні та наукові лабораторії, що оснащені сучасним обладнанням.

Факультет радіотехніки та телекомунікацій (ФРТТК)

Факультет радіотехніки та телекомунікацій входить до складу Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування (IнРТЗП).

Факультет радіотехніки та телекомунікацій забезпечує підготовку спеціалістів за трьома спеціальностями та однією спеціалізацією. На радіофакультеті навчають не тільки способам створення радіотехнічної та телекомунікаційної апаратури, а й фундаментальним принципам її побудови та експлуатації. Спеціаліст, який знає принципи, здатний до самостійної освіти та розвитку. Він налаштований на вивчення суміжних професій, зразків нової техніки, тобто крокує в ногу з науково-технічним прогресом.

У структуру ФРТТК входять три кафедри: радіотехніки, яка є випускною для бакалаврського напряму та спеціальності інженерії «радіотехніка«; телекомунікаційних систем і телебачення, яка є випускною для бакалаврського напряму «телекомунікації» та спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Факультет автомобілів, їх ремонту і відновлення (ФАРВ)

Факультет автомобілів, їх ремонту і відновлення входить до складу Інституту машинобудування та транспорту (IнМТ).

На факультеті готують бакалаврів, інженерів, магістрів за спеціальностями та спеціалізаціями:

      Автомобілі та автомобільне господарство; Автомобілі та транспортний менеджмент, за спеціалізацією готуються фахівці з автотранспортного менеджменту в напрямі інженерно-технічного та економічного забезпечення експлуатації автомобілів, організації ефективних вантажних та пасажирських перевезень;
Автомобілі та автомобільний сервіс, спеціалізація спрямована на підготовку фахівців нового типу, які володітимуть знаннями, що базуються на таких дисциплінах, як системотехніка транспорту, комп’ютерна діагностика систем автомобілів, проектування підприємств і систем технологічного устаткування автосервісу, організації, планування та керування автосервісними підприємствами та ін.;
Автомобілі, організація руху та автомобільно-дорожня інспекція, особлива увага надається організації транспортних потоків, їх врегулюванню, визначенню технічного стану автомобілів та відповідність стандартам, технічним та правовим аспектам розслідування та попередження ДТП.
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій;
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій, спеціалізація спрямована на підготовку фахівців для широкої гами підприємств, що можуть розв’язувати питання технічного обслуговування, ремонту, виготовлення металоконструкцій та машин із застосуванням технологій зварювання, зміцнення, нанесення покриттів та іншими засобами інженерії поверхні;
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості технологічних машин, автомобілів і тракторів, спеціалізація спрямована на підготовку фахівців, які орієнтовані на роботу в галузях, що виробляють та експлуатують мобільну техніку, особлива увага надається вивченню та впровадженню новітніх технологічних процесів підвищення довговічності шляхом нанесення захисних та функціональних композиційних покриттів;
Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій авіаційної техніки, особливістю спеціальності є підготовка спеціалістів для авіаційної промисловості, які забезпечують постійну реновацію техніки та її високу надійність через впровадження сучасних технологій які поєднують діагностику матеріалів та конструкцій з методами відновлення;
Технологічне забезпечення ремонтних та зварювальних робіт на базі інформаційно-комп’ютерних технологій, особливістю спеціалізації є поглиблена підготовка з питань комп’ютерних застосувань для розв’язання задач розробки технологічних процесів та керування ними CAD-CAM систем.

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування (ФТАКМ)

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування входить до складу Інституту машинобудування та транспорту (IнМТ).

      Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів для роботи на підприємствах та наукових установах, які працюють в сфері металообробки та машинобудування.
Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті здійснюється в таких основних центрах та лабораторіях кафедр Технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) і Металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва (МРВОАВ):
1 механотроніки;
2 технології машинобудування;
3 металорізальних верстатів та верстатних комплексів;
4 гідравліки та гідропневмоприводу;
5 автоматизації процесів машинобудування;
6 систем управління;
7 промислових контролерів та мікропроцесорної техніки.

Факультет комп’ютерного інтелекту (ФКІ)

Факультет комп’ютерного інтелекту входить до складу Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (IнIТКI).

 •     Кафедра програмного забезпечення (ПЗ)
 •     Кафедра комп’ютерних наук (КН)
 •     Кафедра вищої математики (ВМ)

Факультет комп’ютерних систем і мереж (ФКСМ)

Факультет комп’ютерних систем і мереж входить до складу Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (IнIТКI).

 •     Кафедра обчислювальної техніки (ОТ)
 •     Кафедра захисту інформації (ЗІ)
 •     Кафедра іноземних мов (ІМ)

Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту (ФЕМЕЕМ)

Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту входить до складу Інститут електроенергетики та електромеханіки (IнЕЕЕМ).

Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту (ФЕМЕЕМ) був створений 1 січня 2002 року як факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання та та електропривода (ФКСАЕСЕП). З вересня 2004 по березень 2007 року носив назву Факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, екологічних систем та електропривода (ФКСАЕСЕП). З березеня 2007 року носить теперішню назву.

Факультет включає до своєї структури кафедри:

 • Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ). Кафедра готує фахівців за бакалаврським напрямом «Електромеханіка» та спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (рівень — «спеціаліст», «магістр»).
 • Кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК). Створена в 2010 році.Кафедра готує фахівців за бакалаврським напрямом «Електромеханіка» та спеціальністю — «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» (рівень — «спеціаліст»).
 • Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (ЕСЕЕМ). Створена в 1971 році. Кафедра готує фахівців за напрямом «Електротехніка та електротехнології» та спеціальностями  «Електротехнічні системи електроспоживання» (рівень — «спеціаліст», «магістр») та «Енергетичний менеджмент» (рівень — «спеціаліст», «магістр»).

Факультет електроенергетики (ФЕЕЕ)

Факультет електроенергетики входить до складу Інститут електроенергетики та електромеханіки (IнЕЕЕМ).

Готує фахівців за бакалаврським напрямком «Електротехніка» за чотирма спеціальностями та шістьма спеціалізаціями. До складу факультету входить три кафедри.

Кафедра електричних станцій та систем (ЕСС)   спеціальностей: «Електричні станції» (спеціалізації «Електрообладнання та його експлуатація» і «Комп’ютеризація електроустановок») та «Електричні системи та мережі» (спеціалізації «Експлуатація електричних мереж» і «Диспетчерське управління»).

Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань (ТЕЕВ)  є базовою для підготовки бакалаврів електротехніки. Науковці кафедри займаються дослідженням електромагнітних процесів в нелінійних системах і середовищах, розробкою засобів вимірювань та контролю неелектричних величин.

Факультет будівництва та будівельного менеджменту (ФББМ)

Факультет будівництва та будівельного менеджменту входить до складу Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

 • Кафедра промислового та цивільного будівництва
 • Кафедра містобудування та архітектури
 • Кафедра менеджменту будівництва та охорони праці і безпеки життєдіяльності

Факультет теплоенергетики та газопостачання (ФТЕГП)

Факультет теплоенергетики та газопостачання входить до складу Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання.

 • Кафедра Теплогазопостачання
 • Кафедра Теплоенергетики
 • Кафедра Інженерної та комп’ютерної графіки