Гірничий факультет Інституту гірництва та геології

Гірничий факультет Інституту гірництва та геології ДВНЗ «Донецький Національний Технічний Університет»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ГІРНИЦТВО»

 •     Розробка родовищ корисних копалин;
 •     Охорона праці в гірничому виробництві;
 •     Відкриті гірничі роботи;
 •     Управління гірничими підприємствами;
 •     Страхова експертиза охорони праці у вугільній промисловості;
 •     Комплексна розробка та раціональне використання надр;
 •     Будівництво і реконструкція гірничих підприємств;
 •     Підземне міське будівництво;

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ  «ПЕРЕРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН»

 •     Збагачення корисних копалин.
 •     Відкрита розробка корисних копалин;
 •     Підземна розробка корисних копалин;
 •    Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв;
 •     Шахтне і підземне будівництво;
 •     Маркшейдерська справа;
 •     Буріння свердловин;
 •     Переробка корисних копалин;

Гірничо-геологічний факультет (ГГФ) Інституту гірництва та геології

Горно-геологический факультет один из старейших факультетов ДонНТУ. Его традиции, научная школа формировались с 1931 г. Сегодня ГГФ — это 5 кафедр, на которых работают 12 профессоров, докторов наук, и 31 доцент. Факультет осуществляет подготовку по образовательно-квалификационному уровню бакалавра по следующим направлениям:

 •     Горное дело
 •     Геодезия, картография и землеустройство
 •     Геология

После получения диплома бакалавра желающие могут повысить свой образовательный уровень до специалиста или магистра по специальностям:

 •     бурения скважин
 •     бурение скважин (со специализацией технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых)
 •     маркшейдерское дело
 •     геодезия
 •     землеустройство и кадастр
 •     геоинформационные системы и технологии
 •     геология со специализацией геологическая съемка, поиски и разведка
 •     месторождений полезных ископаемых

Факультет екології та хімічних технологій (ФЕХТ)

Факультет екології та хімічної технології є одним з найстаріших у складі Донецького національного технічного університету. Ще у 1921 році було засновано Донецький гірничий технікум, в якому працював лише один викладач хімії і була невелика хімічна лабораторія. Але вже у 1926 році на базі гірничого технікуму було створено Донецький гірничий інститут, до складу якого входило гірничо-хімічне відділення. У 1928 році було створено вуглехімічний факультет. Влітку 1930 року на базі вуглехімічний факультету огранызовано галузевий Донецький вуглехімічний інститут, до складу якого входила кафедра технології пірогенних вуглехімічних процесів.

Кафедри ФЕХТ:

 •     хімічної технології палива
 •     прикладної екології та охорони навколишнього середовища
 •     природоохоронної діяльності
 •     загальної хімії
 •     фізичної та органічної хімії

Факультет інженерної механіки та машинобудування (ФІММ)

Факультет инженерной механики и машиностроения берет свое начало с момента организации Донецкого горного техникума (ВТУЗа) в 1921 году.  Он начал подготовку инженеров двух специальностей:  горного инженера по эксплуатации и горного инженера-механика. С 1931 года на факультете велась подготовка горных инженеров-электромехаников по механизации горных работ и горных инженеров-электромехаников по горному машиностроению, а с 1933 года эти специальности были объединены в одну – горных инженер электромеханик. К этому моменту факультет обладал следующими лабораториями: насосов; вентиляторов и компрессоров; горных машин; электромашин; горной электротехники и электровозов

Кафедры:

 •     горные машины
 •     горнозаводской транспорт и логистика
 •     энергомеханических систем
 •     машины и аппараты химических производств
 •     механическое оборудование заводов черной металлургии
 •     технология машиностроения
 •     металлорежущие станки и инструменты
 •     сопротивление материалов
 •     основы проектирования машин
 •     начертательной геометрии и инженерной графики
 •     теоретическая механика

Факультет инженерной механики и машиностроения

Кафедры:

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики (ФКІТА)

Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики был создан на основе двух факультетов: «Вычислительной техники» и «Автоматизированных систем управления».

Кафедры факультета :

 •     автоматики и телекоммуникаций
 •     горная электротехника и автоматика им.Р.М. Лейбова
 •     электронной техники
 •     кафедра «Высшая математика» им.В.В. Пака

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА СПЕЦИАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Донецького Національного Технічного Університету (ДонНТУ)

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету є наступником однієї із найстаріших кафедр університету – кафедри військової підготовки, створеної у 1928 році. Факультет створено наказом 1999 році. На той час він мав назву “Факультет спеціальної підготовки” і включав до свого складу дві кафедри: кафедру військової підготовки та кафедру безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.  З 01 вересня 2009 року структура університету була реорганізована: радіотехнічний факультет перейменовано у факультет радіотехніки та спеціальної підготовки.

Кафедри:

 • радіотехніки та захисту інформації
 • безпеки життєдіяльності і цивільної оборони
 • військової підготовки

Факультет комп’ютерних наук і технологій (ФКНТ)

Подготовка специалистов в области разработки и эксплуатации аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем ведется с 1965 года. За это время подготовлено более 5000 магистров и бакалавров, работающих в более чем 70-ти странах мира.

ФКНТ готовит бакалавров, специалистов и магистров по таким специальностям :

Направление подготовки «Экономическая кибернетика»

Направление подготовки «Компьютерные науки«

 • Информационные управляющие системы и технологии (ИУС)
 • Компьютерный эколого-экономический мониторинг (КЭМ)
 • Программирование медиасистем и компьютерный дизайн (ПКД)

Направление подготовки «Компьютерная инженерия«

 • Компьютерные системы медицинской и технической диагностики (КСД)
 • Компьютерные системы и сети (КС)
 • Системное программирование (СП)

Направление подготовки «Программная инженерия«

 • Программное обеспечение автоматизированных систем (ПС)
 • Системное программирование (СП)
 • Программное обеспечение автоматизированных систем (ПС)

Направление подготовки «Компьютерные науки«

 • Информационные и управляющие системы и технологии (ИУСоз)
 • Программирование медиасистем и компьютерный дизайн (ПКДоз)

Направление подготовки «Компьютерная инженерия«

 • Компьютерные системы и сети (КСоз)
 • Направление подготовки «Программная инженерия»
 • Программное обеспечение автоматизированных систем (ПСоз)
 • Программное обеспечение медиасистем и компьютерный дизайн (ПСДоз)

Електротехнічний факультет (ЕТФ)

Електротехнічний факультет, заснований в 1959 році є одним з найбільших факультетів в університеті ДонНТУ.
ЕТФ — це п’ять спеціальностей за напрямками «електротехніка» та «електромеханіка», понад 1000 студентів усіх форм навчання, 4 спеціальних і 2 загальноосвітніх кафедри, більш ніж 100 викладачів

Кафедри:

 • електростанцій
 • електричних систем
 • електропостачання промислових підприємств та міст
 • електроприводу і автоматизації промислових установок
 • електромеханіки і теоретичних основ електротехніки
 • електротехніки

Фізико-металургійний факультет (ФМФ)

Фізико-металургійний факультет заснований в 1924 році і є одним з найбільших в ДонНТУ. За період свого існування для підприємств і організацій металургійної галузі підготовлено понад 10000 фахівців, серед яких є громадяни 15 держав. Сьогодні на факультеті навчається більше тисячі студентів за програмами підготовки магістрів і бакалаврів за напрямами «Металургія», «Інженерне матеріалознавство», «Теплоенергетика».

Кафедри:

 • руднотермічних процесів та маловідходних технологій
 • металургії сталі
 • електрометалургії
 • кольорової металургії та конструкційних матеріалів
 • обробки металів тиском
 • технічної теплофізики
 • фізичного матеріалознавства
 • промислової теплоенергетики
 • фізики

Факультет підтримує тісні зв’язки з промисловими підприємствами України, Росії, Білорусії і Молдови, виконує за їх замовленнями наукові дослідження з залученням до цієї роботи студентів факультету, кращі з яких отримують рекомендації для вступу до аспірантури.