Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій (далі — Інститут) створено наказом Львівської політехніки від 28.05.2010 року. Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету “Львівська політехніка” – у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в).

Кафедри інституту підприємництва та перспективних технологій:

 • Кафедра гуманітарної підготовки
 • Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу
 • Кафедра інформаційних систем та технологій
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра фундаментальної підготовки
 • Кафедра фінансів
 • Кафедра обліку та аудиту

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

Інститут комп’ютерних технологій, ав­томатики та метрології (ІКТА) заснований у 2001 році на базі факультету автоматики.

Напрями підготовки:

 • Комп’ютерна інженерія
 • Системна інженерія
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Приладобудування
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Системи технічного захисту інформації
 • Управління інформаційною безпекою

Кафедри інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології:

 • Захист інформації
 • Безпека інформаційних технологій
 • Електронні обчислювальні машини
 • Комп’ютеризовані системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Інформаційно-вимірювальні технологіїї
 • Прилади точної механіки
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин.

Напрями підготовки, спеціальності

 • Хімічна технологія
 • Хімічна інженерія
 • Харчова технологія та інженерія
 • Фармація
 • Екологія
 • Біотехнологія

Структура інституту хімії та хімічних технологій:

 • Кафедра “Органічної хімії”
 • Кафедра “Хімічної технології силікатів”
 • Кафедра “Хімії і технології неорганічних речовин”
 • Кафедра “Технології органічних продуктів”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки нафти та газу”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки пластмас”
 • Кафедра “Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології”
 • Кафедра “Хімічної інженерії”
 • Кафедра “Техногенно-екологічної безпеки”
 • Кафедрa “Аналітичної хімії”
 • Кафедра “Фізичної та колоїдної хімії”
 • Кафедра «Загальної хімії»

Інститут геодезії (ІГДГ)

Історія інституту починається з 1945 року. За час існування інституту випущено понад 6 тисяч інженерів. Нині у складі інституту шість кафедр: геодезії; картографії та геопросторового моделювання; інженерної геодезії; кадастру територій; фотограмметрії та геоінформатики; вищої геодезії і астрономії.

Інститут веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму підготовки ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ.

На перших двох кафедрах студенти, вивчаючи фундаментальні дисципліни, одержують базову підготовку.

Чотири інші кафедри є випусковими, які готують фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

«Геодезія» (спеціалізації «Інженерна геодезія» та «Космічна геодезія»)
«Землеустрій та кадастр»
«Оцінка землі та нерухомого майна» (Нова)
«Космічний моніторинг землі» (Нова)
«Геоінформаційні системи і технології»
«Фотограмметрія та дистанційне зондування»
«Картографія»
Фахівці з геодезії виконують широке коло завдань, пов’язаних з вирішенням основної проблеми геодезії – вивчення розмірів і форми Землі; створення державних геодезичних мереж та основи для картографічного і топографічного знімань, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проектних та різного роду будівельних робіт тощо.

Відкриття спеціалізації «Космічна геодезія» викликане швидким розвитком методів вирішення різноманітних геодезичних завдань, які ґрунтуються на використанні штучних супутників Землі. Створення методу глобальної позиційної системи (GPS) є визначним досягненням космічної геодезії, яке вносить революційні зміни в геодезичну науку.

Спеціальність «Геоінформаційні системи і технології» (ГІС) пов’язана з проектуванням, розробкою та експлуатацією ГІС засобами і методами геодезії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування, формування баз та банків даних за допомогою досконалих програмних засобів та комп’ютерної техніки.

Фахівці з фотограмметрії мають велике поле діяльності в нашій державі. Їх внесок у фотографування земної поверхні, в складання топографічних планів і карт, у земельний та містобудівний кадастр є дуже вагомим. Стрімкий розвиток комп’ютерних систем і технологій зумовлює їх активне впровадження в усі галузі народного господарства.

У процесі реформування земельних відносин виникла необхідність підготовки фахівців землевпорядкування та кадастру. Спеціалісти цього напряму виконують роботи, пов’язані з роздержавленням та приватизацією земель, інвентаризацією земель, з веденням державного земельного та містобудівного кадастрів, з кадастровим забезпеченням нових видів агроформувань, з реєстрацією землеволодінь. Крім того, вони можуть виконувати на професійному рівні грошову оцінку земель різних категорій, а також грошову експертну оцінку земель несільськогосподарського призначення.

В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів, які відповідають вимогам виробництва. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерного класу і класу машинної графіки та цифрової обробки зображень. В інституті на базі астрономічної обсерваторії головного корпусу університету та на базі геодезичної практики в м.Шацьк Волинської області функціонують постійно діючі супутникові станції GPS, які мають міжнародний статус.

Після навчання в інституті (за будь-якою із вибраних спеціальностей) випускникам пропонується працевлаштування на підприємствах, які належать до сфери управління Укргеодезкартографії, астрономічних та гравіметричних обсерваторіях НАН України, Національного космічного агентства, в обласних, міських та районних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, відомствах та організаціях будівельного профілю тощо.

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)

Розвиток механіки у Львові, який розпочався з моменту заснування у 1844 р. Технічної академії, призвів до створення у 1874 р. в ній школи будови машин. У 1880 р. школу перейменували на відділ будови машин, а в 1920 р. — на механічний відділ (факультет).

Напрями підготовки інституту:

Прикладна механіка (МП)

 • Робототехнічні системи та комплекси

Інженерна механіка (ІМ)

 • Технологія машинобудування
 • Машини і технологія пакування

Машинобудування (МБ)

 • Колісні і гусеничні транспортні засоби
 • Обладнання електронної промисловості
 • Обладнання переробних і харчових виробництв
 • Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
 • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Автомобільний транспорт (АТ)

 • Автомобілі та автомобільне господарство

Зварювання (ЗВ)

 • Технологія та устаткування зварювання
 • Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Транспортні технології (ТТ)

 • Організація і регулювання дорожнього руху
 • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Кафедри інституту інженерної механіки та транспорту:

 • Кафедра «Автомобілебудування»
 • Кафедра «Деталі машин»
 • Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій»
 • Кафедра «Механіки та автоматизації машинобудування»
 • Кафедра «Електронне машинобудування»
 • Кафедра «Технологія машинобудування»
 • Кафедра «Транспортні технології «
 • Кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки»

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)

Інститут утворено в листопаді 2001 року в результаті структурної реорганізації  електроенергетичного, електромеханічного та теплотехнічного факультетів Львівської політехніки.

Структурні підрозділи. Інститут об’єднує дев’ять кафедр та спеціальне конструкторське бюро:

 • Кафедра «Автоматизація теплових і хімічних процесів»
 • Кафедра «Електричні машини і апарати»
 • Кафедра «Електричні системи та мережі»
 • Кафедра «Електричні станції»
 • Кафедра «Електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства»
 • Кафедра «Електропривід і автоматизація промислових установок»
 • Кафедра «Охорона праці»
 • Кафедра «Теоретична та загальна електротехніка»
 • Кафедра «Теплотехніка і теплові електричні станції»
 • Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем

На кафедрах інституту працюють понад 20 докторів наук, професорів та понад 100 доцентів, кандидатів наук. Інститут має понад 25 навчально-наукових лабораторій, використовує навчальну електростанцію університету.
Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування та ін.

Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)

Інститут будівництва та інженерії довкілля створено в 2001 р. на базі інженерно-будівельного факультету — одного з найстаріших у «Львівській політехніці».

Структура Інституту будівництва та інженерії довкілля:

 • Кафедра «Автомобільні шляхи»
 • Кафедра «Будівельне виробництво»
 • Кафедра «Будівельні конструкції та мости»
 • Кафедра «Мости та будівельна механіка»
 • Кафедра «Гідравліка і сантехніка»
 • Кафедра «Теплогазопостачання і вентиляція»
 • Кафедра «Опір матеріалів»

ГНДЛ-88 — обстеження, випробування та реконструкції мостів, конструкцій
будинків та інженерних споруд
РНДЛ-98 — випробувальна лабораторія
будівельних конструкцій (ВЛБК)
ГНДВЛ-105 — дослідження, обстеження,
реконструкції та виробництва будівельних матеріалів,
виробів, конструкцій, будівель та споруд
СЕПРОБуд — орган з сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд»
ГНДЛ-108 — діагностика технічного стану автомобільних доріг, аеродромів і сухопутніх інженерних споруд
ГНДЛ-112 — оптимізація, дослідження,обстеження і проектування конструкцій будівель і споруд

Інститут архітектури

Інститут архітектури Національного університету «Львівська політехніка» готує бакалаврів за напрямками:

 • Архітектура
 • Дизайн
 • Реставрація творів мистецтва

Підготовка магістрів і спеціалістів ведеться за спеціальностями:

 • Архітектура будівель та споруд
 • Реконструкція і реставрація архітектурних комплексів
 • Містобудування
 • Ландшафтна архітектура
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Графічний дизайн
 • Дизайн інтер’єру і обладнання
 • Реставрація творів архітектури та монументального мистецтва

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) утворено в листопаді 2001 р. на базі факультету прикладної математики для об’єднання у межах одного структурного підрозділу кафедр.

Напрями підготовки:

 • Інженерне матеріалознавство (МЗ)
 • Міжнародна інформація (МІ)
 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІФ)
 • Прикладна фізика (ПФ)

Кафедри інституту прикладної математики та фундаментальних наук:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра міжнародна інформація
 • кафедра вищої математики
 • кафедра обчислювальної математики та програмування
 • кафедра загальної фізики
 • кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики
 • кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕТ)

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки організовано в 2001 році на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів, створених відповідно у 1952 та 1964 рр.
Цьому передувала їх спільна праця по підготовці фахівців для прискореного розвитку приладобудівної промисловості країни і, особливо Західних областей України, в післявоєнний період, хоча витоки створення електронних та радіотехнічних спеціальностей сягають 30х-50х років ХХ століття. Тут працювали відомі вчені-професори С. Фризе, Я. Грошковскі, О. Харкевич, К. Карандеєв, Ю. Величко та інші, які заклали підвалини теорії генерування і стабілізації електромагнітних коливань, теорії інформації, теорії кіл та практики прикладних досліджень по створенню пристроїв радіотехніки, телемеханіки та електронної техніки. На базі створеного у 1952р. радіотехнічного факультету відкривалися нові спеціальності, відокремлювалися окремі кафедри і факультети.
Внаслідок структурних змін у Львівській політехніці у 2001р. пройшло об’єднання кафедр електронних і інформаційних технологій та створення інституту на засадах спорідненості і інтегрованості навчальних планів підготовці фахівців в галузях знань, науки і техніки, які займаються вивченням та широким застосуванням електричних сигналів для обміну інформацією між людьми та технічними засобами і системами різноманітного призначення.
Стан розвитку галузей електроніки, радіо та зв’язку характеризує стан суспільства і його швидкий перехід від індустріального до інформаційного. Завдяки сучасним мікроелектронним технологіям радіоелектронні пристрої та системи здатні формувати та пересилати інформацію на великі віддалі з максимально можливою швидкістю та достовірністю, керування складними інформаційними процесами з в исокою надійністю,обробляти великі масиви даних і інше.
Сучасна радіоелектроніка є базою розвитку нових телекомунікаційних систем і мереж, цифрового телебачення, радіомовлення, радіолокації і радіонавігації, мультимедійних засобів, інформаційно-вимірювальної техніки, пристроїв та систем автоматики і контролю, медичної техніки і інших галузей науки і техніки,повязаних з отриманням, пересиланням, відображенням, реєстрацією та використанням інформації.
В інституті ведеться підготовка фахівців за такими напрямами:

«Телекомунікації», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати», «Мікро- та наноелектроніка», « Електронні пристрої та системи», «Оптотехніка».

В інституті існують наступні напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації:

Радіотехніка:

Радіотехніка
*Радіомережі інформаційно-комп’ютерних систем

Радіоелектронні пристрої,системитакомплекси
*Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації
*Медичні радіоелектронні системи і пристрої

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
*Радіоелектронні та комп’ютерні засоби створення мультимедіа
*Кабельне телебачення

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби
*Технічні засоби бізнес-технологій та банківських систем
*Апарати та засоби мікроелектронних інфокомунікаційних систем

*Біотехнічні та медичні апарати і системи

Телекомунікації:

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікаційні системи і мережі

Мікро- та наноелектроніка:

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади
*Моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки
*Напівпровідникові перетворювачі

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедичні електронні системи діагностики, реабілітації і життєзабезпечення
*Матеріали функціональної та біомедичної електроніки

Електронні пристрої та системи:

Електронні прилади та пристрої
*Електронні системи спеціального захисту
*Електронні прилади

Фізична та біомедична електроніка
*Біомедична електроніки

Оптотехніка:
*Лазерна та оптоелектронна техніка