Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ” (ВІТІ)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, створений у 2001 році на базі Київського військового інституту управління і зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України „КПІ”, готує висококваліфікованих фахівців у галузі телекомунікацій та інформатизації.

Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за схемою “ксант — курсант“.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

 • Комп’ютерні науки
 • Телекомунікації
 • Системи технічного захисту інформації

Структурні підрозділи інституту:

 • факультет телекомунікаційних систем та мереж
 • факультет інформаційних технологій в системах управління
 • факультет засобів військового зв’язку
 • факультет військової підготовки

Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» (ІТС)

Створення в лютому 2002 р. навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем у складі НТУУ “КПІ” стало цілком закономірним результатом розвитку кафедри засобів телекомунікацій, історія якої почалася у 1993 році.

По закінченні ІТС випускники отримують кваліфікацію інженера в галузі електроніки і телекомунікацій за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій”, за спеціальністю “Телекомунікаційні системи та мережі» кваліфікацію інженера в галузі телекомунікацій, за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку» кваліфікацію інженера з виробничих процесів в галузі телекомунікацій. Діяльність випускників інституту спрямована на наукові дослідження і практичні розробки апаратно-програмних комплексів новітніх засобів зв`язку та інформаційних технологій.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців Телекомунікації

 • Технології та засоби телекомунікацій
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Інформаційні мережі зв’язку

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • кафедра телекомунiкацiй
 • кафедра телекомунiкацiйних систем
 • кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» (ВПІ)

Видавничо-поліграфічний факультет засновано в 1959 році як один із підрозділів Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова. У 1989 році факультет було включено до складу Київського політехнічного інституту. У 2004 році на базі видавничо-поліграфічного факультету створено Видавничо-поліграфічний інститут.

нститут здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-технологів, системотехнiкiв, механіків, фахівців з менеджменту виробництва, маркетингу ринку друкованої продукції і матеріалів поліграфічного виробництва, редакторів, художникiв-графiкiв – оформлювачів видань і упаковки для видавничо-полiграфiчної та кигорозповсюджувальної галузі України.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Образотворче мистецтво

 • Образотворче та декоративно-прикладне мис­тецтво

Видавнича справа та редагування

 • Видавнича справа та редагування

Менеджмент

 • Менеджмент організацій

Машинобудування

 • Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси

Видавничо-поліграфічна справа

 • Технологія друкованих видань
 • Технологія розробки, виготовлення та оформ­лення пакувань
 • Технологія електронних мультимедійних видань
 • Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
 • Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Реклама і зв’язки з громадськістю

КАФЕДРИ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНОГО ІНСТИТУТУ

 • кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва
 • кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
 • кафедра видавничої справи і редагування
 • кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження
 • кафедра графiки
 • кафедра репрографії

Інститут прикладного системного аналiзу НТУУ «КПІ» (ІПСА)

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ». В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»

Комп’ютерні науки

 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інформатика

 • Соціальна інформатика

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 • кафедра математичних методів системного аналізу
 • кафедра системного проектування

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» (ІЕЕ)

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту є спадкоємцем гірничого факультету та, частково, факультету електроенерготехніки й автоматики. Формування ІЕЕ почалось у 1997 р.

Iнститут готує фахiвцiв для електроенергетичного та паливно-енергетичного комплексiв, будiвництва мiських пiдземних споруд та охорони навколишнього середовища, як i здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичнi комплекси та системи, створювати сучасні системи еко-енергетичного менеджменту, що працюють за сучасними енергозберiгаючими технологiями, пiдземнi об’єкти та комплекси мiст, проводити монiторинг екологiчного стану промислових пiдприємств на основi широкого застосування iнформацiйних i комп’ютерних технологiй.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Електротехніка та електротехнології

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент

Теплотехніка

 • Енергетичний менеджмент

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

Гірництво

 • Розробка родовищ корисних копалин
 • Шахтне і підземне будівництво

Електромеханіка

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

КАФЕДРИ IНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

 • кафедра електропостачання
 • кафедра теплотехніки та енергозбереження
 • кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами
 • кафедра інженерної екології
 • кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
 • кафедра геобудівництва та гiрничих технологiй
 • кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки

Фізико-технічний інститут НТУУ «КПІ» (ФТІ)

Фiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл НТУУ «КПI», засновано у 1995 роцi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна фізика

 • Прикладна фізика

Прикладна математика

 • Інформатика

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Системи технічного захисту інформації

 • Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

КАФЕДРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 • кафедра прикладної фізики
 • кафедра інформаційної безпеки
 • кафедра математичних методів захисту інформації
 • кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ «КПІ» (ММІ)

Механіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний факультет) був організований в 1898 році як складова частина КПІ і називався механічним відділенням.

Інститут готує фахiвцiв машинобудівного комплексу, які здатнi створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi комп’ютерних систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якостi, приймати найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного моделювання та комп’ютерного синтезу.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

Прикладна механіка

 • Динаміка і міцність машин

Інженерна механіка

 • Технологія машинобудування
 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Обладнання для обробки металів тиском
 • Обробка матеріалів за спецтехнологіями
 • Гідравлічні і пневматичні машини

Машинобудування
Специфічні категорії

 • Інтелектуальна власність

КАФЕДРИ МЕХАНIКО-МАШИНОБУДIВНОГО IНСТИТУТУ

 • кафедра динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв
 • кафедра інтегрованих технологій машинобудування
 • кафедра технології машинобудування
 • кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
 • кафедра конструювання верстатів i машин
 • кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
 • кафедра прикладної механіки
 • кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Радiотехнiчний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, які розробляють, створюють, досліджують та експлуатують пристрої та системи передавання, приймання, обробки інформації, в тому числі радіо і мультимедійні мережі та інформаційно-комп’ютерні системи.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на РТФ

Радіотехніка

 • Радіотехніка
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні апарати

 • Виробництво електронних засобів
 • Біотехнічні та медичні апарати і системи
 • Електронна побутова апаратура

КАФЕДРИ РАДIОТЕХНIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра теоретичних основ радіотехніки
 • кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
 • кафедра радіотехнічних пристроїв і систем
 • кафедра радіоконструювання і виробництва радіоелектронної апаратури

Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ» (ТЕФ)

Як самостійний підрозділ ТЕФ народився в 1931 році, але своїм корінням сягає часів славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. Ступіна.

Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп’ютерних технологій в енергетиці, якi здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп’ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ТЕФ

Теплоенергетика

 • Теплоенергетика
 • Теплові електричні станції
 • Теплофізика

Атомна енергетика

 • Атомна енергетика

Енергомашинобудування

 • Котли та реактори

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Комп’ютерні науки

 • Інформаційні технології проектування
 • Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Програмна інженерія

 • Програмне забезпечення автоматизованих систем

КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
 • кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
 • кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
 • кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
 • кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Факультет авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» (ФАКС)

ФАКС, один із наймолодших факультетів НТУУ «КПІ», створено для вирішення потреб України, як суверенної авіаційної та космічної держави згідно рішення Ради університету в травні 1993 року.

Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами (спеціальності “Літаки і вертольоти” та “Системи керування літальними апаратами і комплексами”) готує фахівців з розробки, проектування, дослідження та експлуатації систем керування рухомими об’єктами, конструювання та виробництва ракетно-космічної та авіаційної техніки.
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень (спеціальність “Інформаційно-вимірювальні системи”) готує ІТ-спеціалістів з програмування, комп’ютерної техніки та інформаційних вимірювальних технологій для розробки і експлуатації комп’ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об’єктів.
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (спеціальність “Метрологія та вимірювальна техніка”) готує фахівців для виконання робіт в сфері експериментальної інформатики (вимірювання, контроль, діагностика, випробування).

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФАКС

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Метрологія та вимірювальна техніка

Авіа- та ракетобудування

 • Літаки і вертольоти

Авіоніка

 • Системи керування літальними апаратами і комплексами

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ АВIАЦIЙНИХ I КОСМIЧНИХ СИСТЕМ

 • кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
 • кафедра автоматизації експериментальних дослiджень
 • кафедра інформацiйно-вимiрювальної техніки
 • кафедра теоретичної механіки