Хімічний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра харчових технологій.
 • Кафедра фізичної та неорганічної хімії.
 • Кафедра аналітичної хімії.
 • Кафедра органічної хімії.
 • Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук.
 • Науково-дослідна лабораторія електроосадження металів.

Освітня діяльність

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на хімічному факультеті здійснюється за трьома напрямами:
– „Хімія” (спеціалізації „фармацевтична хімія”, „аналітична хімія”, „комп’ютерна хімія”);
– „Хімічна технологія та інженерія” (спеціалізація „хімічна технологія високомолекулярних сполук”);
– „Харчова технологія та інженерія” (спеціалізація „технологія харчування”) — підготовка бакалаврів та спеціалістів..
Випускники хімічного факультету мають можливість працювати викладачами у вищих навчальних закладах, науково–дослідних інститутах і лабораторіях, на хімічних, фармацевтичних і харчових підприємствах на посадах завідувачів хімічними і виробничими лабораторіями, інженерів-технологів, інженерів-хіміків, хіміків-аналітиків, начальників змін тощо.
Для студентів, які навчаються за спеціалізацією „Технологія харчування”, створено умови та бази для проходження ознайомчої, навчально-виробничої, інженерно-технологічної та виробничої практик на базових підприємствах та організаціях міста, серед яких – ТПГ „Рейнфорд”, ТОВ „Корпорація „Фанні”, ООО „Сардонікс”, акціонерна компанія „Комбінат Придніпровський”, ОАО „Наталі”, ВАТ „Дніпровський хладокомбінат”, ВАТ „Сніговик” та інші підприємства харчової промисловості та ресторанного бізнесу.
На базі науково-дослідного центру Павлоградського хімічного заводу для студентів, які навчаються за напрямом „Хімічна технологія та інженерія”, створено всі умови для виконання практикумів зі спеціальних дисциплін, проходження виробничої та переддипломної практики. Іншими базовими підприємствами для проходження практики є підприємства „Зірка” та „Імпульс” (м. Шостка), завод ім. Петровського (м. Петровське, Луганська область). Практики, що пов’язані з виконанням наукових досліджень, проводяться на базі Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ). Ці підприємства та організації є потенційними роботодавцями для наших випускників.

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Фізико-технічний факультет

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра проектування і конструкцій літальних апаратів.
 • Кафедра двигунобудування.
 • Кафедра енергетики.
 • Кафедра систем автоматизованого управління.
 • Кафедра радіоелектронної автоматики.
 • Кафедра робототехнічних систем.
 • Кафедра технології виробництва літальних апаратів.
 • Кафедра технічної механіки.
 • Кафедра безпеки життєдіяльності.
 • Кафедра іноземних мов для технічних та природознавчих специальностей.

Освітня діяльність

Фізико-технічний факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за такими напрямами:

 • Авіа та ракетобудування.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Електротехніка та електротехнології.
 • Авіоніка.
 • Радіотехніка.
 • Приладобудування.
 • Системи технічного захисту інформації.
 • Інженерне матеріалознавство.
 • Інженерна механіка.
 • Прикладна механіка.

Студенти факультету, які отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки, можуть продовжити освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальностями:

 • Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Нетрадиційні джерела енергії.
 • Автоматика і управління в технічних системах.
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення.
 • Прилади та системи неруйнівного контролю.
 • Системи технічного захисту інформації.
 • Прикладне матеріалознавство.
 • Металорізальні верстати та системи.
 • Робототехнічні системи та комплекси.

Кращі випускники факультету, які отримали диплом за кваліфікаційним рівнем бакалавр, мають змогу продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальностями:

 • Проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів.
 • Двигуни та енергоустановки літальних апаратів.
 • Нетрадиційні джерела енергії.
 • Автоматика і управління в технічних системах.
 • Прилади та системи неруйнівного контролю.
 • Прикладне матеріалознавство.
 • Металорізальні верстати та системи.
 • Робототехнічні системи та комплекси.

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра електронних засобів телекомунікацій.
 • Кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики.
 • Кафедра електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра автоматизованих систем обробки інформації.
 • Кафедра теоретичної фізики.
 • Кафедра квантової макрофізики.
 • Кафедра радіоелектроніки.
 • Кафедра експериментальної фізики.
 • Кафедра металофізики.
 • Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки.

Освітня діяльність

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем веде навчання за наступними спеціальностями: 8.070101 “Фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070101 “Фізика та основи інформатики” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070102 “Фізика твердого тіла” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070203 “Прикладна фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070201 “Радіофізика та електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091004 “Технології та засоби телекомунікацій” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090801 “Мiкроелектронiка і напiвпровiдниковi прилади” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090804 “Фiзична та бiомедична електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр). Всі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.
Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, ВАТ “Дніпропетровський машинобудівний завод”, ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.
Системна фундаментальна підготовка разом з досвідом використання комп’ютерної техніки дозволяють випускникам факультету знаходити своє місце не тільки у сфері науки та високих технологій, а й у бізнесі та суспільно-політичній діяльності.

Факультет прикладної математики

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
 • Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра математичного моделювання.
 • Кафедра комп`ютерних технологій.

Освітня діяльність

 

Напрями підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Проводиться робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”.
Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр:
програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне забезпечення ЕОМ);
інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж);
інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах. Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників, співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності  конструкцій.

 

Факультет прикладної математики

просп. Карла Маркса, 35, 3 і 4  корпуси ДНУ. Сайти факультету:

Телефон  деканату:  (0562) 745-24-83.

На факультеті навчається 680 студентів за денною формою та 121 студент за заочною; для них функціонують математичний кабінет, 8 комп’ютерних класів, їдальня. Навчальний процес забезпечують 4 кафедри, де працює 8 професорів, 32 доценти, 28 старших викладачів і асистентів, 10 наукових співробітників.

Керівний склад факультету

Декан  факультету – Кісельова Олена Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, професор. Заступник  декана з навчальної роботи – Сорокін  Володимир Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Заступник  декана з наукової роботи – Сегеда Надія Євстахіївна, старший викладач. Заступник  декана з виховної роботи – Сірик  Світлана Федорівна, асистент.

Структурні підрозділи факультету

Кафедра обчислювальної математики та  математичної кібернетики. Завідувач кафедри – Кісельова Олена Михайлівна, доктор фізико-математичних наук,  професор, «Відмінник освіти України», «Заслужений діяч науки і  техніки України». Телефон: 745-14-11.

Навчальний  процес, що проводиться кафедрою, забезпечують 2 професори, 12 доцентів,  кандидатів фізико-математичних наук, 7 старших викладачів, 1 асистент. Основним  напрямом наукових досліджень є дослідження математичних моделей та розробка  програмного забезпечення інтелектуальних систем.

Кафедра математичного забезпечення  електронних обчислювальних машин. Завідувач кафедри – Байбуз Олег Григорович, доктор  технічних наук, професор, “Відмінник освіти України”. Телефон: 744-76-83

Навчальний  процес, що проводиться кафедрою, забезпечують 3 професори, 10 доцентів, 5  старших викладачів, 7 асистентів. Основним  напрямом наукових досліджень є розробка методів, алгоритмів та програмного  забезпечення обробки інформації.

Кафедра математичного моделювання. Завідувач  кафедри – Ламзюк Володимир Дмитрович,  кандидат фізико-математичних наук, доцент, «Відмінник освіти  України», «Заслужений викладач Дніпропетровського університету». Телефон:  744-51-18.

Навчальний  процес забезпечують 2 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти. Основним  напрямом наукових досліджень є математичне моделювання лінійних і нелінійних  явищ у складних системах.

Кафедра комп`ютерних технологій. Завідувач кафедри – Хижа Олександр Леонідович, канд.  фізико-математичних наук, доцент. Телефон:  744-86-38.

Навчальний процес забезпечують 1 професор, 8 доцентів, 6 старших викладачів, 3 асистенти.

Основним напрямом наукових досліджень є використання методів математичного моделювання та розробка програмного забезпечення для оптимізації нелінійних технічних, економічних,екологічних, інформаційних процесів .

При кафедрі створено науково-методичну бібліотеку, укомплектовану англомовною літературою з питань математичного моделювання та комп’ютерних наук.

До складу  факультету входять дві науково-дослідні лабораторії, які є структурними  підрозділами кафедри обчислювальної математики та кібернетики: Надійності та  живучості конструкцій (науковий керівник – професор Ободан Наталія Іллівна). Наукові дослідження  лабораторії проводяться за напрямком “Новітні технології і ресурсозберігаючі  технології в енергетиці, промисловості й агропромисловому комплексі (Механіка)”  за тематикою: живучість тонкостінних систем з ушкодженнями в умовах  термосилових зовнішніх впливів. Оптимізації складних  систем (науковий керівник – професор Кісельова Олена Михайлівна). Напрямком  наукових досліджень лабораторії є проведення фундаментальних математичних  досліджень у галузі оптимізаційних задач прикладного характеру з пріоритетного  напряму розвитку науки і техніки – “Нові комп’ютерні засоби та технології  інформатизації суспільства (Інформатика і кібернетика)”.

Освітня діяльність

Напрями  підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна  інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна  математика;
 • інформатика.

Проводиться  робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”. Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр: програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне  забезпечення ЕОМ); інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне  забезпечення комп’ютерних мереж); інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система  практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у  науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного  забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних  та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах.  Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних  закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників,  співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального  програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри  працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це  комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі  комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.

Студентське життя

Важко не погодитись, що студентські роки – найщасливіший етап в житті людини, адже це не тільки розвиток та пізнання  професійного напрямку, це ще й насичені студентські будні. „Справжній студент – це не той, хто запитує себе, який сьогодні екзамен, а той, хто цікавиться у інших студентів, який екзамен він сьогодні здав!”

Так іронічно шуткують, розповідаючи про себе, студенти, а ще кажуть – „..це той, хто може все – і добре відпочити, і відмінно здати сесію. ”

Студенти факультету прикладної математики дійсно талановиті особистості, які цікавляться, розвиваються та вдосконалюють свої знання в різних сферах життя. Покликання студентської ради – допомогти в самореалізації кожного таланту факультету, зробити життя наших студентів різноманітним та цікавим. Історія студентського самоврядування на факультеті прикладної математики бере початок з 2000 року. Тоді паралельно із створенням ради студентів ДНУ було створено і раду студентів нашого факультету. Перед цією організацією була поставлена мета: зробити життя наших студентів різноманітним та цікавим.Основними напрямами діяльності ради студентів факультету стала:

 

 • організація та проведення культурно-масових заходів на факультеті;
 • активна участь в громадському житті університету і роботі Студентської ради ДНУ;
 • допомога прес-центру факультету у видавництві журналів;
 • допомога кафедрам факультету при проведенні конференцій різних рівнів;
 • співпраця з дитячими будинками (організація концертів,  гуманітарна допомога дітям).

Першим у навчальному році відбувається свято Дня першокурсника. На цьому святі проходить прийом першокурсників до факультетської родини. Новачки презентують себе візитками та участю у цікавих конкурсах. Кожного року тематика свята змінюється. Цього року першокурсники факультету прикладної математики здивували та вразили своїм власним баченням літературних творів видатних письменників світу.

Ми запитали у одного із студентів факультету чому саме він обрав прикладну математику і яку роль відіграє студентське самоврядування в його житті, як студента, то відповідь була такою: „Я завжди хотів вчитися у тому вищому учбовому закладі, де поєднуються необхідна освіта, цікавий контингент та сучасні умови! А коли поєднанню та розвитку цього сприяє ще й студентська рада, то життя студента стає дійсно повноцінним”.

Хімічний факультет

вул. Козакова, 22, 16–й корпус ДНУ. Телефон  деканату: (056) 776-82-48. Web-сайт факультету: cf.dnu.dp.ua

Структурні підрозділи факультету

Кафедра харчових  технологій. Завідувач  кафедри – Мельников Костянтин Олексійович, доктор технічних наук, професор Телефон: (056) 373-12-56. Навчальний процес кафедри забезпечують 8 викладачів: 3 професори, доктори наук; 3 доцентів, кандидатів наук; 2 старші викладачі. Основні  напрямки наукових досліджень кафедри: вдосконалення технологій виробництва та  створення нових харчових продуктів функціонального призначення.

Кафедра фізичної та неорганічної хімії. Завідувач кафедри  – Коробов Віктор Іванович, кандидат  хімічних наук, доцент. Навчальний  процес забезпечують 15 викладачів: 11 доцентів, кандидатів наук; 4 старші викладачі. Основні  напрямки наукових досліджень кафедри: вивчення початкових стадій  електрокристалізації металів, дослідження кінетики і механізмів електродних  процесів у присутності поверхнево-активних речовин; розробка нових  технологічних процесів електроосадження металів; функціональні властивості легованих  цинкових покриттів, біонеорганічна хімія (синтез та дослідження властивостей комплексів d5–d10 металів з біолігандами); електрохімія (дослідження механізму впливу поверхнево-активних речовин на електродні реакції); освіта (розробка методологічних аспектів викладання хімії в школі та ВНЗ.

Кафедра аналітичної хімії. Завідувач  кафедри – Чмиленко Федір Олександрович, доктор  хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік  Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України. Навчальний процес  забезпечують 9 викладачів: 1 професор, доктор наук; 7 доцентів, кандидатів наук; 1 асистент, кандидат наук. Основні  напрямки наукових досліджень: теорія  вимірювально-інформаційного аналітичного сигналу та її практичне використання  для інтенсифікації аналітичного процесу дією ультразвуку, мікрохвильового  випромінювання, плазмою; аналіз  харчових продуктів, об’єктів навколишнього середовища; електрохімічні (полярографія, іонометрія, потенціометрія, високочастотні методи)  і спектроскопічні (спектрофотометрія і сонолюмінесценція) методи аналізу;  аналітична хімія поліелектролітів та їх визначення в складних об’єктах; пробірний аналіз, визначення металів  платинової групи за допомогою нових органічних реагентів, тест-методи, аналіз біомедичних об’єктів.

Кафедра органічної хімії. Завідувач  кафедри – Оковитий Сергій Іванович, доктор  хімічних наук, професор, відмінник освіти України. Навчальний  процес забезпечують 9 викладачів: 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів хімічних наук, доцентів. Основні  напрямки наукових досліджень: дизайн нових біологічно активних гетерополіциклічних  сполук на основі промислово доступної сировини; регіо- і стереоконтрольований  синтез складних каркасних систем гетероциклічної природи; синтез і особливості  хімічної поведінки нових N,N-дизаміщених гемінальних систем; дослідження  механізмів перегрупувань ацилоїнів; вдосконалення неемпіричних  квантово-хімічних методів розрахунку електричних та магнітних властивостей  молекул, комп’ютерне моделювання хімічних процесів.

Кафедра хімії та хімічної технології  високомолекулярних сполук. Завідувач кафедри – Нестерова Олена Юріївна, кандидат  хімічних наук, доцент. Навчальний  процес на кафедрі забезпечують 9 викладачів: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти; 2 старших викладача, 1 асистент. Основні  напрямки наукових досліджень: створення нових високомолекулярних сполук; синтез  і дослідження гетероатомних і гетероциклічних мономерів для полімерів зі  спеціальними властивостями; дослідження динаміки процесів переробки полімерних  матеріалів в дискових і комбінованих екструдерах; розробка перспективних  композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями на основі термо- і  реактопластів; створення полімерних композицій з пониженою горючістю.

Науково-дослідна лабораторія електроосадження  металів. Керівник – Варгалюк Віктор  Федорович, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  України . Основні  напрямки науково-дослідних і прикладних робіт лабораторії: дослідження кінетики  та механізму електроосадження і анодного розчинення металів в присутності  поверхнево-активних речовин, з’ясування ролі ефектів комплексоутворення  реагуючих іонів з поверхнево-активними речовинами в електродних реакціях;  розробка нових прогресивних електролітів для нанесення захисно-декоративних і  функціональних покрить металами та сплавами. Виконання  наукових досліджень забезпечують 5 наукових співробітників.

Освітня діяльність

Підготовка  бакалаврів, спеціалістів та магістрів на хімічному факультеті здійснюється за  трьома напрямами: – „Хімія”  (спеціалізації „фармацевтична хімія”, „аналітична хімія”, „комп’ютерна хімія”); – „Хімічна  технологія та інженерія” (спеціалізація „хімічна технологія високомолекулярних  сполук”); – „Харчова  технологія та інженерія” (спеціалізація „технологія харчування”) — підготовка бакалаврів та спеціалістів.. Випускники  хімічного факультету мають можливість працювати викладачами у вищих навчальних  закладах, науково–дослідних інститутах і лабораторіях, на хімічних,  фармацевтичних і харчових підприємствах на посадах завідувачів хімічними і  виробничими лабораторіями, інженерів-технологів, інженерів-хіміків,  хіміків-аналітиків, начальників змін тощо. Для  студентів, які навчаються за спеціалізацією „Технологія харчування”, створено  умови та бази для проходження ознайомчої, навчально-виробничої,  інженерно-технологічної та виробничої практик на базових підприємствах та  організаціях міста, серед яких – ТПГ „Рейнфорд”, ТОВ „Корпорація „Фанні”, ООО „Сардонікс”,  акціонерна компанія „Комбінат Придніпровський”, ОАО „Наталі”, ВАТ „Дніпровський  хладокомбінат”, ВАТ „Сніговик” та інші підприємства  харчової промисловості та ресторанного бізнесу. На базі  науково-дослідного центру Павлоградського хімічного заводу для студентів, які  навчаються за напрямом „Хімічна технологія та інженерія”, створено всі умови  для виконання практикумів зі спеціальних дисциплін, проходження виробничої та  переддипломної практики. Іншими базовими підприємствами для проходження  практики є підприємства „Зірка” та „Імпульс” (м. Шостка), завод ім.  Петровського (м. Петровське, Луганська область). Практики, що пов’язані з  виконанням наукових досліджень, проводяться на базі Інституту хімії  високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ). Ці підприємства та організації  є потенційними роботодавцями для наших випускників.

Наукова та науково-технічна діяльність

На хімічному  факультеті працюють три наукові школи. Найстарішою є школа „Епоксидів”, яку  засновано у 50-ті роки минулого сторіччя. Засновником школи був заслужений діяч  науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Малиновський Михайло  Сергійович – талановитий вчений та педагог, більшість робіт якого була  пов’язана саме з епоксидами. М.С.Малиновським разом із співробітниками було  отримано ряд фундаментальних результатів у галузі досліджень реакційної  здатності епоксидних сполук, розроблено нові перспективні методи синтезу цих  речовин. Сьогодні справу Малиновського М.С. продовжує його учениця – заслужений  діяч науки та техніки України, доктор хімічних наук, професор Кас’ян Лілія  Іванівна, серед наукових інтересів якої епоксидні сполуки також посідають  першість. За роки існування школи епоксидів науковими керівниками цього  напрямку захищено 4 докторські, понад 40 кандидатських дисертацій, отримано  близько 60 авторських свідоцтв на винаходи, присвячені епоксидам, опубліковано  5 монографій та понад 500 наукових статей. Школу „Електроосадження  і захист металів від корозії” на хімічному факультеті було засновано у 1970 р.  під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН Вищої  школи України, доктора хімічних наук, професора Лошкарьова Юрія Михайловича.  Серед пріоритетних напрямів наукових досліджень школи – дослідження кінетики і  механізмів електродних процесів в присутності поверхнево-активних речовин;  впровадження нових технологій гальваностегії у виробництво; виготовлення анодів  та добавок до електролітів. Сьогодні справу вчителя продовжує заслужений діяч науки  і техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор  Варгалюк Віктор Федорович. За роки існування школи підготовлено 3 доктори та 28  кандидатів наук, опубліковано більше 700 наукових робіт. Наймолодшою  на факультеті є школа „Аналітична хімія малих концентрацій”, яку засновано у  1994 р. ЇЇ засновники – заслужений діяч науки і техніки України, відмінник  освіти України, доктор хімічних наук, професор Чмиленко Федір Олександрович і відмінник  освіти України, доктор хімічних наук, професор Циганок Людмила Павлівна. Серед  пріоритетних напрямків роботи школи – дослідження з теорії  вимірювально-інформаційного аналітичного сигналу та його практичного  використання для інтенсифікації аналітичного процесу фізичною дією;  інтенсифікації пробопідготовки в аналізі харчових продуктів, ґрунтів,  біологічних і медичних об’єктів; розробка та конструювання іон-селективних  електродів; розробка теоретичних основ цілеспрямованого використання  хіміко-аналітичних властивостей гетерополісполук. За роки існування школи  підготовлено 4 доктори та більше 40 кандидатів наук, опубліковано близько 600  наукових статей, 5 монографій, отримано більше 70 патентів, ряд Державних стандартів з  визначення домішок важких металів у харчових продуктах. Дослідження  факультетськими кафедрами проводяться в рамках трьох фундаментальних  держбюджетних тем, у виконанні яких беруть участь близько 20 викладачів і  науковців хімічного факультету. Співробітники підрозділу активно співпрацюють з  вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами Дніпропетровська, Харкова, Києва, Одеси,  Донецька та ін. міст України. Факультет  здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру  та докторантуру за спеціальностями „неорганічна хімія”, „органічна хімія”, „електрохімія”, „аналітична хімія”. Щороку в аспірантурі навчається 5-7 аспірантів.

Студентське життя

Студенти хімічного  факультету щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, а також  Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з „Хімічних наук”. У 2006 р. за  результатами цього конкурсу студенти V курсу Маторіна К.В. і Токар А.В. здобули  дипломи переможців, у 2007 р. – студент IV курсу Жураковський О.А, студентки V  курсу Харіна А.О. та Косіцина О.С., у 2008 р. – студенти Гриньова Г.В., Галімбієвська К.О. та Богдан О.М., у 2009 р. – Козаревич Т.О., Ключник Л.О. та Сергєєва Т.Ю., у 2010 р. – Сергєєва Т.Ю., Шиян В.С. та Пілецька К.О. Традиційно щорік серед  студентів хімічного факультету – ряд іменних стипендіатів (стипендії Президента  України, Верховної Ради України, Міського голови, Вченої Ради ДНУ тощо). За  період 2006-2011 рр. серед студентів хімічного факультету – десять переможців за  стипендіальною програмою „Завтра.UA” благодійної організації „Фонд Віктора Пінчука”. Правильно організоване  дозвілля та відпочинок – запорука не тільки успішного навчання, а й доброго  морального стану студентів. На хімічному факультеті цим принципом керуються всі  – декан, завідувачі кафедр, викладачі, куратори академічних груп, члени студентської  ради факультету. Окрім занять у наукових гуртках студенти відвідують гуртки  художньої самодіяльності (народну студію сучасного вокалу „Мрія”, театр „Маски”,  гурток східного танцю), займаються спортом, як у спортивному комплексі  університету, так і безпосередньо в спортивній залі гуртожитку, створеній за  ініціативою і при безпосередній участі самих студентів. Традиційним стало  проведення щороку на хімічному факультеті конкурсів „Міс та Містер хімічний  факультет”. Кожної весни – святкування „Дня хімічного факультету” – урочистого  заходу, в якому зазвичай беруть участь не тільки викладачі та студенти  хімічного факультету, а й численні його випускники.

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

м. Дніпропетровськ,  вул. Наукова, 9, навчальні корпуси №12, №15. Телефони: (056) 373-12-63, (056)  776-90-92.

Історична довідка

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем  створено 22 березня 2007 р. шляхом з’єднання факультету електроніки,  телекомунікацій та комп’ютерних систем та фізичного факультету Дніпропетровського  національного університету. Сьогодні на факультеті навчається 1300 студентів за денною  формою навчання, 40 студентів за заочною формою навчання, 37 слухачів екстернів.  Навчальний процес забезпечують 154 викладачів, серед яких 36 професорів,  докторів наук, 78 доцентів, кандидатів наук, 40 старших викладачів та  асистентів.

Керівний склад факультету

Декан факультету — Долгов Валерій Михайлович, професор. Заступник декана з навчальної роботи – Пляка Сергій Миколайович, доцент. Заступник декана з наукової роботи – Морозов Валентин Михайлович, доцент. Заступник декана з виховної роботи – Бондаренко Валерій Прокопович, доцент. Заступник декана з міжнародного співробітництва – Морозов Валентин  Михайлович, доцент.

Структурні підрозділи факультету

Кафедра електронних  засобів телекомунікацій. Завідувач кафедри – Корчинський Володимир Михайлович, доктор  технічних наук, професор. Науково-викладацький склад кафедри налічує 13 осіб, у  тому числі: 2 доктори технічних наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів; 5  старших викладачів. Практичну підготовку студентів забезпечують 6  спеціалізованих навчальних лабораторій. Основні напрями наукових досліджень кафедри, у яких  активну участь беруть студенти: оптимізація режимі передавання даних у цифрових  системах фіксованого та мобільного зв’язку за критеріями захисту від перешкод,  розроблення антенних пристроїв для супутникових систем передачі, оброблення  багатовимірних сигналів дистанційного зондування Землі з метою підвищення  їхньої інформативності, створення перспективних апаратних засобів оброблення  телекомунікаційних сигналів на основі біанізотропних матеріалів.

Кафедра прикладної і  комп’ютерної радіофізики. Завідувач кафедри –  Дробахін Олег Олегович, доктор  фізико-математичних наук, професор. На кафедрі працюють 1 доктор і 9 кандидатів наук.  Функціонують 6 навчальних лабораторій: комп’ютерного моделювання, схемотехніки  і сенсорики, вимірювальних комплексів і мікропроцесорної техніки, антен і  мікрохвильової техніки, основ радіолокації і телебачення, практикуму з  хвильових процесів. Наукова лабораторія має унікальні  вимірювально-обчислювальні комплекси, які реалізують принцип  Фур’є-голографії  з використанням  сучасних алгоритмів комп’ютерного спектрального аналізу. Проводиться  дослідження електродинамічних структур зі складною топологією з метою побудови  гігагерцової техніки в нових комп’ютерних системах.

Кафедра електронних  обчислювальних машин. Завідувач  кафедри – Хандецький Володимир Сергійович, доктор технічних наук, професор. На кафедрі працюють 22 викладачі, серед яких 3 професори,  11 доцентів, 4 старших викладачі, 4 асистента. Практичну підготовку студентів забезпечують 3  комп’ютерних класи і 4 спеціалізованих навчальних лабораторії: комп’ютерної  електроніки, комп’ютерної схемотехніки і мікропроцесорних систем, електричних  кіл та комп’ютерних мереж, цифрової вимірювальної техніки. Головні напрямки наукових  досліджень кафедри: створення методів обробки інформації в комп’ютерних  системах і мережах з використанням принципів штучного інтелекту, цифрова  обробка сигналів і зображень з використанням нейронних мереж і алгоритмів  нечіткої логіки, розробка методів та засобів інформаційно-вимірювальної  техніки.

Кафедра  автоматизованих систем обробки інформації. Завідувач кафедри –  Вовк Сергій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. На кафедрі працюють 11 кваліфікованих викладачів, серед  яких 2 професора та 4 доцента. Кафедра проводить наукові дослідження у галузях обробки  інформації та комп’ютерного моделювання систем та об’єктів, алгоритмічного та  програмного забезпечення інформаційних і вбудованих систем, обробки й аналізу  сигналів і зображень, комп’ютерного зору, захисту інформації в комп’ютерних  системах та мережах.

Кафедра теоретичної  фізики. Завідувач кафедри – Орлянський Олег Юрійович,  кандидат фізико-математичних наук, доцент. На кафедрі працюють 10 викладачів, серед яких 2  професори, 7 доцентів. Сьогодні основними напрямками наукової діяльності кафедри  є теорія граві­та­ції та квантова теорія поля. Традиційно проводяться  дослідження з фізики високих енергій по вивченню зв’язаних станів глюонів та  кварків. Кафедра добре відома своїми досягненнями в галузі точних роз­в’язків  рівнянь загальної теорії відносності, розробкою методів їх знаходження та  якісного аналізу, а також побудовою астрофізичних та космологічних конфігурацій  загальної теорії відносності і багатовимірних теорій, у дослідженні класичних  та квантових моделей гравітаційного колапсу.

Кафедра квантової  макрофізики. Завідувач кафедри – Скалозуб Володимир Васильович,      доктор фізико-математичних наук,  професор, заслужений  діяч науки і  техніки України.  На кафедрі працюють 7 професорів, 5 доцентів, 1 асистент.  При кафедрі працює лабораторія Квантової хромоплазми, до складу якої входять 6  наукових співробітників. Виконуються наукові теми Фонду фундаментальних  досліджень Міністерства освіти і науки: “Властивості кварк-глюонної матерії при  високих густинах енергії”, “Ефекти кореляційних ступенів свободи в  нерівноважних процесах”.

Кафедра  радіоелектроніки. Завідувач кафедри – Коваленко Олександр Володимирович,  доктор фізико-математичних наук, професор. Науково-викладацький склад кафедри налічує 5 докторів  наук, професорів; 8 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладачі, 3 викладачі. Головний  напрямок наукової роботи кафедри – електронне матеріалознавство та  наноелектроніка, створення нових напівпровідникових приладів та сенсорів для  біомедичної електроніки та мікроелектроніки. Дослідження оптичних та  електричних властивостей напівпровідникових кристалів, кераміки, склоподібних  напівпровідників, гетероепітаксійних та квантоворозмірних структур.

Кафедра  експериментальної фізики. Завідувач кафедри – Корогод Сергій Михайлович, доктор  біологічних наук, професор. На кафедрі працюють 4 доктори наук, професори; 12  кандидатів наук, доцентів; 4 викладачі, асистенти. Основні напрями наукових досліджень – виявлення  закономірностей структурно-функціональної організації фізико-хімічних процесів  у нейронах на клітинному і субклітинному рівнях; автоматизація наукових  фізичних і біомедичних досліджень, теоретичні дослідження розчинності домішок у  металах, сплавах, інтерметалідах та фулеритах. Навчання ведеться у предметній  аудиторії спеціальних дисциплін, 2 комп’ютерних класів, 6 спеціалізованих  лабораторіях – електрики, магнетизму та оптики; сигнальних процесорів та  розподілених дослідницьких комплексів, біомедичної техніки, біофізики і  автоматизованої функціональної діагностики. Здійснюється підготовка наукових та  науково-педагогічних кадрів через міжнародну аспірантуру з нейронаук. При  кафедрі працює НДЛ біофізики і біоелектроніки, в якій ведуться роботи за  численними міжнародними науковими грантами та за угодою з Міжнародним центром  молекулярної фізіології  НАН України.

Кафедра  металофізики. Завідувач кафедри –   Башев Валерій Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор. На кафедрі працюють 13 викладачів, серед яких 4 професори  та 9 доцентів. Основні наукові напрямки кафедри: дослідження фізичних  закономірностей впливу надшвидкого гартування з рідини і пари на формування  аморфних та нанокристалічних станів у сплавах на основі перехідних і  тугоплавких металів, з поєднанням в них аномально-високих фізико- хімічних  властивостей; високоефективні процеси електролізу для зміцнення поверхонь машин  і механізмів, нові процеси хіміко-термічної обробки; розробка і створення нових  композитних матеріалів з поліпшеними експлуатаційними показниками; розробка сучасних  методик і програм комп’ютерного моделювання фізичних процесів кристалізації і  росту сплавів та застосування їх у фізичному матеріалознавстві стосовно  поверхневих явищ і початкових стадій кристалізації.

Кафедра фізики  твердого тіла та оптоелектроніки. Завідувач кафедри  — професор,  доктор фізико-математичних наук  Трубіцин  Михайло Павлович   На кафедрі працюють 6 професорів та 7 доцентів. Основними напрямками наукової діяльності кафедри фізики  твердого тіла та оптоелектроніки є вирощування і синтез  кристалів активних діелектриків та оптичних  середовищ для потреб функціональної електроніки, фотоніки та оптоінформатики.  Більшість технологічних розробок захищена патентами і містить елементи “ноу-хау”.  На кафедрі проводяться комплексні дослідження властивостей отримуваних  матеріалів методами сучасної спектроскопії.

Наукова та науково-технічна діяльність

Напрями наукових  досліджень кафедр факультету:

 • Електронна  кераміка, склоподібні напівпровідники та неоднорідні матеріали функціональної  електроніки. Дослідження оптичних та електричних явищ у напівпровідниках типу  А2В2;
 • Лазерна та  інфрачервона спектроскопія фазових станів твердих тіл. Фотоелектричні явища у  складних напівпровідникових структурах;
 • Точні  розв’язки рівнянь Ейнштейна в теорії гравітації. Методи комп’ютерної  електродинаміки. Квантові процеси в екстремальних зовнішніх умовах. Звязані  стани глюонів та кварків;
 • Моделювання  біофізичних механізмів електрогенезу та морфогенезу складних нейронів;
 • Комп’ютерні  системи обробки сигналів та зображень на основі штучного інтелекту та штучних  нейронних мереж;
 • Формування  метастабільних і аморфних структур у металах і сплавах;
 • Багаточастотні  мікрохвильові методи вимірювань на основі голографічного підходу;
 • Алгоритмічні  засоби розпізнавання та аналізу відеоінформації;
 • Обробка  даних, здобутих методами медичної спектроскопії, ультразвукової ехоскопії,  реконструктивної томографії, ЯМР-томографії, газорозрядної діагностики, обробки  рентгенівських зображень і т. і.

Науково-дослідні  підрозділи:

 • відділ  динамічної металофізики (кафедра металофізики);
 • лабораторії:  квантової хромоплазми, радіофізичних систем, біофізики та біоелектроніки,  функціональної електроніки, фізики кристалів активних діелектриків, аморфних та  мікрокристалічних матеріалів.

На факультеті здійснюється  підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та  докторантуру за спеціальностями: “Теоретична фізика”, “Радіофізика”, “Оптика,  лазерна фізика”, “Фізика твердого тіла”, “Фізика напівпровідників та  діелектриків”, “Біофізика”, “Прикладна геометрія, інженерна графіка”, “Системи  та процеси керування”, “Інформаційні технології”.

Студентське життя

Студенти  беруть активну участь у спортивних секціях Палацу спорту,  творчих колективах Палацу Студентів. Студентські  спортивні команди факультету щорічно приймають участь в університетських  змаганнях з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, плавання, гирьового спорту  і  в комплексному заліку посідають перші  місця. Активно працює команда “Клубу веселих та кмітливих”. На  факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада.  Щорічно, проводиться “День першокурсника”, “День  факультету”, випускається студентська газета “Рубильник”.