Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

Факультет утворений 2005 року і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра спеціаліста та магістра в галузях знань:
— системні науки та кібернетика;
— інформатика та обчислювальна техніка;
— радіотехніка, радіоелектронні апарати та звязок;
— автоматика та управління;

Кафедри: «Комп‘ютерні та інформаційні системи«, «Електронні апарати«, «Вища математика та інформатика», «Інформаційно-управляючих систем».
Студентів — близько 800, форма навчанняденна.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Інформатика, компютерна інженерія, радіоелектронні апарати, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформатика; комп‘ютерні системи та мережі; виробництво електронних засобів (спеціалізація — електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації); біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура, автоматизація та компютерно-інтегровані технології, комп‘ютерні науки.

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту (ІМіТ)

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту (ІМіТ) здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра в галузях знань: Металургія та матеріалознавство; Машинобудування та матеріалообробка; Транспорт і транспортна інфраструктура.
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ: Інженерне матеріалознавство; інженерна механіка; машинобудування; транспортні технології (за видами транспорту); автомобільний транспорт.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ: Інженерне матеріалознавство; Технологія машинобудування; Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки; Технічна механіка; Кафедра автомобілі та трактори; Кафедра транспортних технологій; Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки; Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання;

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ)

  Інститут здійснює підготовку за 7 спеціальностями:
– напрям «Електромеханіка» – електромеханічні системи автоматизації та електропривод, електромеханічне обладнання енергоємних виробництв, електричні машини та апарати, електричні системи і комплекси транспортних засобів;
– напрям «Електротехніка і електротехнології» – електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент;
– напрям «Системна інженерія» – системи управління і автоматики.
Робота колективу ІЕЕСУ націлена на вирішення таких задач:
– методичне, організаційне, наукове, інформаційне і матеріальне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
– формування професорсько-викладацького складу шляхом підготовки докторів і кандидатів технічних наук через аспірантуру і докторантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
– виконання науково-дослідних робіт у галузі електромеханіки, електротехніки, енергоресурсозбереження, комп’ютеризованих систем управління і автоматики;
– організація і забезпечення високого рівня науково-дослідної роботи студентів;
– підсилення зв’язків і співробітництва з вищими навчальними закладами, підприємствами, науково-дослідними і проектними установами України і зарубіжжя.