Факультет інформаційних технологій

Кафедри факультету інформаційних технологій:

Кафедра інформаційних систем та мереж;
Кафедра інформаційних технологій;
Кафедра інфомаційно-комунікаційних технологій;
Кафедра програмування;
Кафедра вищої математики;
Кафедра іноземних мов;
Кафедра фізичного виховання;

Спеціальності:

080401 «Інформаційно-управляючі системи та технології»

Спеціальність «Інформаційно-управляючі системи та технології» – відноситься до базових на Факультеті інформаційних технологій.

Учбові курси спеціальності – це фундаментальні і прикладні дисципліни, що забезпечують можливість вивчення сучасних операційних систем, нових технологій, апаратних засобів, систем розробки додатків, наукових відкриттів в електроніці, кібернетиці, прикладній математиці.

За роки навчання студентам неодноразово надається можливість практичної роботи в державних і приватних організаціях, дослідницьких інститутах, комп’ютерних лабораторіях.

Щорічно проводяться студентські наукові конференції і олімпіади. На кафедрі працює семінар по комп’ютерному моделюванню і системам управління.

080402 «Інформаційні технології проектування»

Людство впродовж всієї історії розвитку створювало штучне середовище існування: намети і замки, брички і літаки, пов’язки на стегнах і скафандри для космонавтів. Об’єкти штучного середовища спочатку формуються в свідомості проектувальника, а потім втілюються в матеріальні вироби. Зростання складності проектних робіт привело до виникнення проектних, конструкторських, технологічних бюро і інститутів.

Системи автоматизованого проектування (САПР) якісно і кількісно змінили технологію проектування. Тривалість сучасних проектів, які виконуються за допомогою САПР, складають лише дні і тижні, а не місяці і роки, яких вимагає ручне проектування.

Вся рутинна робота (виконання розрахунків, пошук інформації, формування звітів, креслень, таблиць) передається комп’ютеру, а виконання творчої роботи – людині.

Сучасні САПР охоплюють не тільки конструювання виробів, а і технологічні процеси їх виготовлення. Досягнення в області штучного інтелекту дають можливість безпосередньо використовувати знання висококваліфікованих конструкторів і давати проектанту оптимальні рекомендації.

Якщо Ви вибрали спеціальність “Інформаційні технології проектування”, то дисципліни проектування, моделювання, штучний інтелект, комп’ютерна обробка графічної інформації, робота з базами даних і комп’ютерними мережами дозволять Вам стати висококласним і сучасним фахівцем в області інформаційних технологій.

091501 «Комп’ютерні системи та мережі»

У наш час комп’ютерні мережі стають все більш важливою умовою успішної роботи не тільки великої корпорації, а і малого підприємства.

Навчання студентів по цій спеціальності орієнтовано як на отримання базових знань в області інформаційних технологій, так і на систематичне введення в комп’ютерні мережі.

У процесі навчання, поряд з вивченням найпопулярніших комунікаційних протоколів розглядається їх відповідність семирівневої моделі ISO/OSI. Вивчаються принципи роботи комунікаційної апаратури різних типів: мостів, комутаторів, маршрутизаторів, мультиплексорів. Студенти вивчають типові структури обчислювальних мереж, а також функціональне призначення основних елементів архітектури мережі – серверів і комутаційних протоколів. Розглядаються порівняльні характеристики найвідоміших мережних операційних систем. Значна увага відводиться принципам міжмережевої взаємодії, а також проблемам мережної безпеки. Учбовий матеріал закріплюється роботою в реальних комп’ютерних мережах.

Випускаюча кафедра даної спеціальності має висококваліфіковані кадри для підготовки фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі.

Ставши фахівцем в області комп’ютерних систем і мереж, Ви гарантовано визначите своє майбутнє у сфері сучасної високооплачуваної роботи.

091504 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

Інститут енергетики та екології

КАФЕДРИ IНСТИТУТУ

 • Кафедра інженерної теплофізики;
 • Кафедра тепло- та масообміну;
 • Кафедра хімії, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;
 • Кафедра технічної термодинаміки;
 • Кафедра електротехніки та електронних пристроїв;
 • Кафедра економіки промисловості, підприємництва та менеджменту;
 • Кафедра графіки;

СПЕЦІАЛЬНОСТІ І НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

 • Екологія та охорона навколишнього середовища;
 • Теплоенергетика;
 • Теплофізика;
 • Газонафтопроводи та газонафтосховища;
 • Електротехніка та електротехнології:
 • Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії;

Загалом випускники-екологи працюють на підприємствах, проектних, науково-дослідних організаціях та в місцевих, регіональних організаціях управління за такими первинними посадами:

 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер із впровадження нової техніки і технології;
 • Інженер з боротьби із аварійними розливами речовин на суші і на морі;
 • Інженер з розрахунків та режимів;
 • Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства;
 • Інженер–проектант;
 • Інженер–дослідник;
 • Молодший науковий співробітник;
 • Старший лаборант;
 • Інженер–лаборант центральної заводської лабораторії;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Викладач середнього спеціального закладу.

Спеціальність 070801 “ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника буття як здоров’я людини – дуже важливі, але далеко не всі проблеми освітнього напряму “ЕКОЛОГІЯ”. Все більше загострення екологічних проблем людства, занепокоєння майбутньою долею всієї цивілізації на Землі зумовлює все більшу актуальність та зростання обсягів підготовки спеціалістів цього напряму. Вперше в СРСР така підготовка була започаткована у Московському хіміко-технологічному інституті ім.Д.І.Мендєлєєва. Навчальний план спеціальності “Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища”, розроблений в “мендєлєєвці”, накопичений там досвід були використані в ОДАХ, коли 1989 року наша академія вперше здійснила набір студентів для навчання за цією спеціальністю. З часом, вже у системі вищої освіти України, спеціальності дали назву “Прикладна екологія”. Сьогодні студенти-екологи навчаються за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” та за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090511 «ТЕПЛОФІЗИКА»

Підготовка теплофізиків почалась у 1963 р. як спеціалістів, в яких тоді виникла гостра потреба для розвитку космічної, авіаційної, військово-промислової, хіміко-технологічної, агропромислової та інших галузей народного господарства, теплових та атомних електростанцій. Задовольняли ці потреби тільки три вищих навчальних заклади СРСР– в Одесі, Москві та Ленінграді. У Ленінграді теплофізики в більшій мірі спеціалізувались у проблемах теплообміну в радіоелектронній апаратурі та її проектування, в Одесі та Москві – в дослідженнях теплофізичних властивостей речовин та новітніх теплоенергетичних процесів і апаратів. Саме в ті роки інженери – теплофізики здобули заслужену популярність як висококваліфіковані спеціалісти широкого профілю, програмісти інженерних задач на електронних обчислювальних машинах і грамотні експериментатори, мало місце інтенсивне міжнародне співробітництво по лінії науково – освітнього відділу ООН – ЮНЕСКО. За роки “перестройки” об’єми науково-дослідних, проектних задач, задач модернізації підприємств суттєво зменшились, відповідно зменшився попит на молодих спеціалістів. Сьогодні розробка новітніх технологій, систем технологічного, екологічного та технічного контролю, баз даних із теплофізичних властивостей нових речовин та систем комп’ютеризованого проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів знову потребує підготовки фахівців популярної спеціальності «Теплофізика». Така підготовка організована сьогодні уже і у Києві, і у Харкові, і у Дніпропетровську, і традиційно продовжується в ОДАХ. В ОДАХ вона проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090504 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Підготовка інженерів з нетрадиційних джерел енергії в ОДАХ почалась у 1996 р. як спеціалістів, в яких виникла гостра потреба для пошуку та проектування нових нетрадиційних джерел енергії, що мають замінити існуючі котельні, теплові та атомні станції. В період 1972-1978 р. світова економіка переживала енергетичну кризу, вихід з якої передові держави світу знайшли в розробці технологій та нового обладнання для ефективного виробництва електричної та теплової енергії без спалювання енергоносіїв. Перш за все, це — використання енергії сонячного випромінювання (солярні системи), енергії, накопиченої в рослинах (біогаз), енергії вітру (вітрові електростанції), малих гідроелектростанцій, енергії термальних вод, води морів, річок, грунту (теплові насоси) та багатьох інших джерел. Накопичений у цьому напрямі досвід, особливо Технологічного інституту в Данії, ліг в основу підготовки фахівців нового типу. Оскільки енергетична галузь все більше загострює екологічні та економічні проблеми всієї земної цивілізації, зростає і необхідність підготовки інженерів з нетрадиційних технологій виробництва енергії в різних галузях економіки – від сільського господарства, комунальних служб малих і великих міст до гігантів металургійної, хімічної, космічної, харчової та інших галузей. Велика кількість таких проблем характерна як м. Одесі, так і Одеському регіону, де вже впроваджено, наприклад, солярні системи опалення приміщень, кондиціювання повітря в санаторіях, кінотеатрах, житлових будинках. В Одеській Державній Академії Холоду підготовка інженерів-теплоенергетиків проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090510 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

Підготовка інженерів-теплоенергетиків в ОДАХ почалась у 1990 р. як спеціалістів, в яких тоді виникла гостра потреба для розвитку всіх галузей народного господарства, що використовують енергію в різних видах і у відносно великій кількості. В період 1972-1978 рр. світова економіка переживала енергетичну кризу, вихід з якої передові держави світу знайшли в розвитку технологій більш ефективного виробництва електричної та теплової енергії поряд з підвищенням ефективності їх використання. Накопичений у цьому напрямі досвід ліг в основу підготовки фахівців нового типу. Перша назва спеціальності “Енергетика теплотехнології”, а з 1996 р. вона дістала сьогоднішню назву – “Теплоенергетика”. Оскільки енергетична галузь все більше загострює екологічні та економічні проблеми всієї земної цивілізації, зростають і об’єми підготовки інженерів-теплоенергетиків для різних галузей економіки – від сільського господарства, комунальних служб малих і великих міст до гігантів металургійної, хімічної, космічної, харчової та інших галузей. Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, саме проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження потребує розширення підготовки фахівців популярної спеціальності «Теплоенергетика». Велика кількість таких проблем характерна як м. Одесі, так і Одеському регіону. В Одеській Державній Академії Холоду підготовка інженерів-теплоенергетиків проводиться за трьома освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Спеціальність 090305 “Газонафтопроводи та газонафтосховища”

Спеціальність “Газонафтопроводи та газонафтосховища” належить до напряму підготовки “Гірництво”. Концепція підготовки таких фахівців в ОДАХ ставить за мету підготовку спеціалістів, що спроможні працювати на підприємствах, фірмах, у проектних та науково-дослідних організаціях з питань розробки проектів та модернізації нафто- і газопроводів, нафто- і газосховищ, систем газопостачання населених пунктів, спорудження магістральних трубопроводів, систем газонафтозабезпечення; спроможні виконувати обслуговування, ремонт та реконструкцію систем газонафтопостачання; проводити еколого-енергетичний аудит та менеджмент газонафтосховищ та газонафтопроводів. Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, впровадження новітніх єнергезберігаючих технологій. Суттєву перспективу має розвиток в Одеському регіоні добутку нафти та газу, зокрема, клатратного метану із шельфу Чорного моря. На цьому тлі виникла необхідність підготовки відповідних фахівців, які будуть спроможними вирішувати питання транспортування, переробки,зберігання нафти і нафтопродуктів,зрідженного газу, створенню регіональної системи єкологічного моніторингу довкілля, організації технологічного контролю за процесами переробки. В південному регіоні, зокрема, у місті Одеса рошташовані такі великі підприємства нафтогазопромислового комплексу України як ВАТ „Лукойл-Одеський нафтопереробний завод”, Одеський припортовий завод, ВАТ „Ексімнафтопродукт”, ВАТ „Синтез-ойл”,нафтопровід „Одеса-Броди”,газопровід „Шебилинка-Ізмаіл”,морський нафтовий термінал „Південний”, перевалочні бази зрідженого газу в Ілльічівському та Ранійському портах, Одеське лінійновиробниче управління магістральних газоповодів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ „Одеснафтопродукт” та ін. Спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: Гідравлічні і газові мережі та газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ, проєктування і єксплуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопроводів,єколого-енергетичний аудит та меджмент газонафтопроводів та газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти та нафтопродуктів, інфраструктура і режими єксплуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ. Підготовка фахівців вказанної спеціальності може бути доповнена посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій та нафтовій промисловості, визначення та розрахунку теплофізичних властивостей речовин та їх сумішей, сучасних методів діагностики та неруйнуючого контролю трубопроводів та обладнання, використання комп’ютерної техніки і спеціального холодильного обладнання в галузі та інше, що забезпечить фахівцями відповідної спеціальності підприємства Східного та Південного регіону України.

Інститут низькотемпературної техніки і технології

Кафедра холодильних машин і установок .
Кафедра компресорів та пневмоагрегатів
Кафедра кондиціонування повітря
Кафедра кріогенної техніки
Кафедра автоматизованих систем управління Х та КМ
Кафедра фізики
Кафедра соціальних наук

Спеціальність «Холодильні машини і установки»

Якість життя сучасного суспільства в значній мірі визначається рівнем розвитку холодильної техніки, яка за останні десятиріччя настільки органічно увійшла до життя сучасної людини, що на перший погляд її присутність не дуже помітна. Ми споживаємо охолоджені і заморожені продукти, швидкозаморожені готові блюда, не замислюючись і часто не уявляючи собі які технічно складні і цікаві з погляду фізики технічні пристрої і технологічні процеси забезпечують збереження первинних якостей харчових продуктів. Ми стежимо по телевізору за змаганнями по фігурному катанню або хокейними поєдинками, захоплюючись майстерністю фігуристів і заряджаючи азартом хокеїстів і, як правило, не думаємо про те, що ці змагання проходять на крижаних майданчиках з штучним льодом, що забезпечує формування крижаного покриву і підтримку необхідних низьких температур могутня холодильна установка Палацу спорту.

Можна згадати ще десятки сфер життя суспільства, в яких холодильна техніка грає ключову роль. Назвемо лише деякі з них –створення банку консервованої крові, електроніка і металургія, хімічна промисловість, морський (річковий) транспорт, космічна і оборонна галузі промисловості. Отже, холодильна техніка – не тільки найважливіша для суспільства 21 століття галузь знань, але і винятково цікава по характеру реалізовуваних в ній фізичних процесів.

Спеціалізація  «Системи і устаткування кондиціонування і життєзабезпечення»

Сьогодні без кондиціонування повітря неможливо представити сучасні кіно-концертні комплекси, палаци спорту, офісні приміщення, транспортні засоби (потяги, літаки, автомобілі), отримання якісних харчових продуктів, що вимагають певної витримки в спеціальних температурно-вологістних режимах (ковбаси, кондитерські вироби і ін.).

Кондиціонування повітря забезпечує умови проведення основних технологічних процесів в таких галузях, як прецизійне машинобудування, виробництво оптичних і електронних приладів, у тому числі комплектуючих персональних комп’ютерів, селекція рослин (фітотрони), тваринних (зоотрони) і багатьох інших.

У процесі навчання студенти проходять практичну підготовку у фірмах м. Одеси, одержуючи навички монтажу, наладки, сервісного обслуговування і проектування кліматичної техніки.

Спеціальність «Кріогенна техніка і технологія»

Кріогенна техніка – наймолодша галузь низькотемпературної техніки. Умовно вона охоплює область температур нижче 120 і до абсолютного нуля. Кріогеника – це численні технології вживання низьких температур. Кріофізіка, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство – ось далеко неповний перелік кріотехнологій. Особливо могутній розвиток одержала кріогенна техніка у зв’язку з промисловим освоєнням надпровідності і вживанням рідкого водню, рідкого кисню, рідкого гелію в ракетній і космічній техніці. Робота енергетичних установок термоядерного синтезу («Токамаки»), прискорювачів елементарних частинок, що дозволяють проникнути в таємниці матерії, кріоелектрогенераторів, швидкісний залізничний транспорт на магнітних подушках – все це приклади сучасного технічного використовування явищ високотемпературної і низькотемпературної надпровідності.

У даний час кріогенна техніка найбільш широко відома як техніка зріджування повітря і розділення його на кисень, азот, аргон, неон, гелій, криптон, ксенон. Сучасна металургія немислима без вживання кисню. Значна частина хімічних виробництв використовує як сировину азот. Вищеперелічені гази є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на великі відстані.

Можна згадати ще безліч сфер життя, в яких грають ключову роль кріогенна техніка і технології на її основі. Отже, кріогенна техніка – не тільки найважливіша галузь знань, але і винятково цікава по характеру реалізовуваних в ній фізичних процесів.

Робота у вищезгаданих областях науки і техніки – ось що чекає випускників кафедри кріогенної техніки, що входить до складу Інституту низькотемпературної техніки і технології ОДАХ. Фахівці, які здатні проектувати та експлуатувати надскладні установки для отримання наднизьких температур, цінуються дуже високо.

Спеціальність «Кріогенна техніка і технологія» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності. Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію, в тому числі особливо чистих газів. Важливою галуззю є скраплення кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки. Підготовка фахівців спеціальності 090507 “Кріогенна техніка і технологія” здійснюється в Одеській державній академії холоду згідно з ліцензією серія АА № 233813 за IV рівнем акредитації та обсягом ліцензованого прийому на денну форму навчання 25 осіб щорічно. Підготовка спеціалістів в галузі кріогенної техніки почалась з 1955 року на базі холодильного факультету ОТИПХП.

Спеціальність «Газотурбінні установки і компресорні станції»

Мета навчання – підготовка інженерів і фахівців для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах зрідженого газу, на підприємствах нафтегазопереработки, компресорних станціях стислого повітря різних виробництв, пристроїв різного призначення з газотурбінним приводом, для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Фахівці по турбінах і компресорних машинах одержують також хорошу підготовку для вирішення питань енерго- і ресурсозберігання, рішення економічних задач і задач менеджменту. Їх підготовка дозволяє очолювати підприємства і їх підрозділи.

Відносно нова спеціальність “Газотурбінні установки і компресорні станції” дозволяє працювати на компресорних станціях, в тому числі на таких важливих для України об’єктах, як газоперекачувальні станції та газосховища. Спеціалісти, які отримали цю спеціальність, можуть працевлаштуватися на суднах з газо- і паротурбінними двигунами.

Спеціальність «Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка»

Наші випускники успішно працюють у всіх областях господарської діяльності України і за рубежем. Це, перш за все, харчова і холодильна промисловість, залізничний, морський і автомобільний транспорт, нафтова і газова промисловість, медицина.

Техніка сьогоднішнього дня все більше використовує машини, що створюють вакуум. Використання вакууму дозволяє одержувати чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випаровування, сушка, сублімація та ін.).

У даний час широко застосовується вакуумна упаковка харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та ін.

На кафедрі «Компресорів і пневмоагрегатів» студенти одержують фундаментальну підготовку по профілюючих дисциплінах спеціальності: поршневі, гвинтові, ротаційні, відцентрові, осьові і спеціальні типи компресорів; пневмоагрегати, вакуумна техніка; монтаж, експлуатація і ремонт устаткування, а також його випробування і дослідження, автоматизоване проектування, зниження техногенного впливу на оточуюче середовище.

Одержані в Інституті низькотемпературної техніки і технології знання дозволяють нашим випускникам легко орієнтуватися в питаннях проектування, монтажу, експлуатації і наладки холодильного, компресорного, кріогенного, вакуумного та іншого устаткування.

Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Сучасні системи автоматизації технологічних процесів побудовані виключно на базі мікропроцесорних пристроїв. Тому сучасне виробництво має велику потребу у спеціалістах, які здатні програмувати і обслуговувати мікропроцесорні системи автоматизації технологічних процесів.