Механіко-технологічний факультет

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теоретичної і прикладної механіки

З часу заснування кафедра теоретичної і прикладної механіки забезпечує фундаментальну інженерну підготовку майбутніх механіків − студентів напряму «Інженерна механіка» спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Технологія та устаткування зварювання», «Автомобільний транспорт». Окрім цього, викладаються 2 дисципліни студентам спеціальностей «Електричні системи та мережі» і «Електронні пристрої та системи».

У теперішній час на кафедрі викладається 8 дисциплін – «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Технічна механіка», «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка», «Обчислювальна механіка» для студентів денної і заочної форми навчання 1-3 курсів, а також «Основи оптимізації» та «Механіка руйнування» для магістрів. Деякий час на кафедрі викладалася дисципліна «Напруження і деформації при зварюванні», яку зараз передано на кафедру зварювання.

Працівники кафедри активно працюють над методичним забезпеченням усіх дисциплін, яке постійно оновлюється у відповідності з новими тенденціями розвитку науки і техніки. Кафедра однією з перших почала впроваджувати використання ЕОМ у навчальному процесі. Зараз викладачі продовжують активно впроваджувати методи навчання з використанням обчислювальної техніки і новітніх ліцензійних програм та технологій: MathCAD, ANSYS, APM WinMachine, Matlab.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки за традицією підтримує тісні зв’язки з Механіко-машинобудівним інститутом НТУУ «КПІ», а також з Інститутом проблем міцності МОНУ ім. Г.С.Писаренка, де викладачі кафедри беруть участь у проведенні наукових семінарів, та з іншими навчальними і науково-дослідницькими установами України.

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри з часу її утворення є науково-дослідницька діяльність. Кафедра успішно виконувала госпрозрахункові науково-дослідні роботи за договорами з підприємствами: Львівський арматурний завод, МВТУ ім. Баумана, Підприємство п/с Г-4213 «Пневмопривод», Інститут механіки металополімерних систем АН БРСР, КПІ, кафедра опору матеріалів, завод «Пневматика», ЛМО ім. К.Маркса,  Житомирський завод хімічних волокон,  ВО «Київторгмаш», ЦНДІ ім. акад. О.М.Крилова, завод «Ніжинсільмаш», Прилуцький завод будівельних машин, Дніпропетровський комбайновий завод, а також із ВНИИМСВ, Чернігівською фабрикою музичних інструментів, Чернігівським молочним заводом та іншими.

Згідно з планами наукових досліджень викладачі кафедри проводять наукові дослідження з проблем динаміки і оптимізації структурно-неоднорідних конструкцій, які працюють при нестаціонарних навантаженнях. Розроблено ефективну методику розрахунків елементів конструкцій з композиційних матеріалів при нестаціонарних силових, кінематичних і теплових збудженнях, а також відповідне програмне забезпечення. У теперішній час виконується розробка методів глобальної оптимізації композитних конструкцій з урахуванням демпфірування коливань та методів багатокритеріальної оптимізації. Результати досліджень складуть новий напрям у проектуванні конструкцій з максимальним демпфіруванням, що є важливим для створення ефективних конструкцій, які працюють при динамічних навантаженнях.

Кафедра зварювального виробництва

Кафедра на сьогодні випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Технологія та устаткування зварювання”. Крім цього на кафедрі постійно діють курси підготовки електрогазозварників. Кафедра забезпечує професійну, фундаментальну і фахову підготовку, а також, виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів спеціальності, планування навчального процесу та ін.

На сьогодні основними напрямками наукової діяльності співробітників кафедри є:

 1. Розробка технологічних процесів обробки та паяння металів в тліючому розряді:

 • дослідження впливу іонної обробки на стан металевих поверхонь та змочування їх припоями
 • розробка технології паяння металевих матеріалів у плазмі тліючого розряду.
 • розробка технології паяння в тліючому розряді виробів з протяжними наскрізними каналами.

2. Дослідження впливу технологічних факторів на міцність з’єднань діелектриків отриманих зварюванням в електростатичному полі:

 • дослідження впливу параметрів режиму зварювання на міцність з’єднання
 • дослідження впливу температури, матеріалу та стану поверхні катоду на напругу перекриття збірки та міцність з’єднань, що зварюється
 • дослідження впливу виду технологічної схеми зварювання послідовності виконання технологічних операцій при зварюванні та параметрів режиму зварювання

3. Розробка засобів активації поверхонь при зварюванні в твердій фазі різнорідних матеріалів:

 • дослідження сублімаційних процесів в стику при зварюванні в твердій фазі різнорідних матеріалів
 • дослідження впливу конденсату міді на якість зварних з?єднань міді з тугоплавкими металами
 • розробка засобів локалізації пластичної деформації в стику при зварюванні міді з тугоплавкими металами
 • дослідження зварюваності Аl та його сплавів через рідкі евтектичні шари
 • дослідження механізму взаємодії евтектичного прошарку з поверхнями, що зварюються

4. Розробка технології отримання тонких евтектичних прошарків системи алюміній-кремній:

 • дослідження впливу попередньої підготовки алюмінію та режимів електрохімічного зварювання на глибину евтектичних прошарків в алюмінії
 • слідження утворення евтектичних прошарків в алюмінієвих фольгах
 • дослідження здатності до зварювання алюмінію з евтектичними прошар-ками з різнорідними металами

5. Дослідження впливу геометричних параметрів на напружений стан метало-скло-кремнієвих вузлів датчиків неелектричних величин:

 • розробка методики визначення напруженого стану метало-скло-кремнієвих вузлів датчиків неелектричних величин;
 • проведення числового експерименту, обробка та аналіз результатів. Виявлення впливу геометрії конструкції на технологічну міцність вузлів датчиків;
 • експериментальні дослідження впливу геометрії конструкції на напружений стан.

Кафедра основ конструювання машин

Кафедра основ конструювання машин Чернігівського державного технологічного університету існує з 1988 року. Мета викладання дисциплін – розвиток інженерного мислення з вивчення, освоєння і вдосконалення сучасних підходів, методів, правил, норм розрахунку і конструювання (проектування) деталей та вузлів машин загального призначення. У результаті навчання студенти знають основні положення теорії деталей машин, вміють виконувати необхідні розрахунки і конструктивні розробки, пов’язані з проектуванням машин, механізмів і їхніх деталей, отримують навички загальних основ інженерних розрахунків і конструювання із застосуванням ПК.

Колектив кафедри основ конструювання машин ЧДТУ веде активну науково-дослідну роботу, вже багато років тісно співпрацює з кафедрою опору матеріалів, динаміки і міцності машин Національного технічного університету України «КПІ», Інститутом механіки метало-полімерних систем Національної академії наук Білорусі (м. Гомель) та багатьма машинобудівними підприємствами України, Росії і Білорусі, у тому числі обласними (Ніжинсільмаш, Прилукбудмаш). Результати робіт впроваджені у виробництво на ряді машинобудівних підприємств України, Росії і Білорусі.

Студенти брали активну участь у госпдоговірних темах як лаборанти, виконували креслення автоматичних прес-форм для литва під тиском полімерних деталей машин на термопласт-автоматах. Однією з форм студентської науки є участь у щорічній науково-технічній конференції та всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри.

Важливою складовою наукової та освітньої діяльності кафедри основ конструювання машин Чернігівського державного технологічного університету є міжнародне співробітництво.

Кафедра машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості
Кафедра готує фахівців машинобудівного комплексу, які здатні впроваджувати передові технологічні процеси та створювати сучасне обладнання галузі.

Кафедра машин та апаратів виробництв хімічних волокон і текстильної промисловості Чернігівського державного технологічного університету підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами України (Київ, Хмельницький, Херсон), Росії (Санкт-Петербург, Москва, Твер), Білорусі (Вітебськ) та однією із провідних зарубіжних фірм Німеччини – «Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der OerliconTextile GmbH & Co.KG», Remscheid.

Кафедра є єдиною в Україні, що готує спеціалістів для виробничо-технологічної, організційно-керівної, проектно-конструкторської, науково-дослідної діяльності в галузі розробки, створення, експлуатації машин й апаратів виробництв хімічних волокон, текстильної промисловості, побутового обслуговування.

Кафедра інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів

Навчаючись за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», студенти отримують ґрунтовні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробки технологічних процесів механічної обробки і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основу підготовки фахівців становить вивчення процесів металообробки, високоточних інтегрованих технологій машинобудування, комп’ютерного проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів.

За напрямком «Автомобільний транспорт» кафедра інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів ЧДТУ готує фахівців з організації та управління транспортними процесами, процесами виготовлення, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Серед професійно орієнтованих предметів слід відзначити наступні: автомобілі, автомобільні двигуни, особливості технічного обслуговування та ремонту автомобілів з електронними системами керування, технічна експлуатація автомобілів, основи САПР автомобілів і двигунів, перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ.

Кафедрою виконуються наукові розробки за двома напрямами: розробка теоретичних основ робочих процесів шліфування зі схрещеними осями інструменту та деталі, ведуться дослідження з механізації й автоматизації сільськогосподарських робіт.

Кафедра співпрацює інтегрованих технологій машинобудування й автомобілів ЧДТУ з Національним технічним університетом України «КПІ», Харківським національним політехнічним університетом «ХПІ», Національним транспортним університетом, Донецькою академією автомобільного транспорту, Донецьким національним технічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та іншими.

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Найкращі з них продовжують навчання в аспірантурі за трьома спеціальностями і докторантурі. Щороку кафедра випускає майже 30 інженерів-механіків широкого профілю. Випускники працюють на посадах директорів заводів і підприємств, головних інженерів, начальників служб, начальників цехів, відділів та дільниць, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-дослідників, інженерів-організаторів виробництва.

Кафедра технології машинобудування

Основними напрямами науково-дослідних робіт викладачів кафедри технології машинобудування Чернігівського державного технологічного університету є: забезпечення якості та продуктивності механоскладальних робіт; оптимізація зв’язків та моделювання виробничих процесів; автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів; підвищення якості механічної обробки на прецизійних верстатах на основі адаптивного керування точністю. За участю викладачів укладено договори про співпрацю та спільну науково-педагогічну діяльність з Гомельським державним технічним університетом ім. П.О.Сухого (Білорусь) та фірмою «Barmag Zweigniederlassung der Saurer GmbH Co. RG», (Remscheid, Німеччина) та інш.

Працівники кафедри технології машинобудування ЧДТУ є авторами багатьох навчальних посібників та монографій: «Технологічний потенціал механоскладального виробництва: основи формування, збагачення, керування»; «Автоматизація виготовлення пружин кручення і розтягування»; «Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів», «Технології механоскладального виробництва».

Випускники спеціальності обіймають керівні посади в різних галузях господарства.

Факультет електронних та інформаційних технологій

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра електричних систем і мереж

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Скоробогатова Валентина Іванівна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких 2 доктори технічних наук, професори; 5 кандидатів технічних наук.

Кафедра «Електричні системи і мережі» забезпечує підготовку фахівців та має постійні замовлення щодо працевлаштування випускників на підприємствах паливо-енергетичного комплексу, службах головного енергетика промислових підприємств різних форм власності, в проектних і науково-дослідних установах.

Більшість випускників нашої кафедри працюють інженерами, провідними спеціалістами та керівниками структурних підрозділів енергопостачальної компанії ВАТ ЕК «Чернігівобленерго» в м. Чернігові та області.

Фахівці, які отримали кваліфікацію інженера-електрика (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), можуть здійснювати проектування, наладку, монтаж та експлуатацію електрообладнання, яке використовується для транспортування електричної енергії від електростанцій до споживачів (комунальні та промислові підприємства, житлові та громадські будівлі).
Окрім вивчення технічних дисциплін (наприклад: електричні системи і мережі, системи електропостачання, енергозбереження, електрична частина станцій та підстанцій, інформаційно-керуючі системи і комплекси, релейний захист та автоматика в електричних мережах) приділяється увага дисциплінам економічної підготовки (наприклад: економіка енергетики, менеджмент та маркетинг на підприємствах електроенергетичної галузі тощо) та інформаційно-комп’ютерним технологіям.
Під час навчання у студентів розвиваються важливі професійні якості: розвинене технічне мислення, швидкість реакції, акуратність, уважність, організаторські та комунікативні здібності.

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи», яка готує науковців. Викладачі та аспіранти кафедри займаються науковою роботою з вирішення актуальних задач, які направлені на:
•          підвищення надійності електропостачання споживачів;
•          енергозбереження;
•          підвищення якості електричної енергії.

Кращі студенти залучаються до наукової роботи, що дозволяє їм виконувати науково-дослідницькі курсові та дипломні проекти (з можливістю подальшого вступу до аспірантури), а також приймають участь у щорічних науково-технічних конференціях університету.

Кафедра ЕСіМ  виконує науково-дослідні роботи за наступними напрямками:
         1. Підвищення ефективності роботи електричних мереж

1.1 Розробка методологічної основи формування структури ЕМ із врахуваннямтопологічного фактору
1.2 Розробка методологічної основи управління потоками реактивної енергії в діючих ЕМ
1.3 Підвищення надійності електричних мереж
1.4 Розробка, виготовлення і дослідження параметрів фільтру для зменшення негативного впливу тиристорного електропривода на ЕМ
1.5 Розробка заходів по зменшенню втрат електроенергії в ЕМ із несинусоїдальним навантаженням

2. Дослідження процесу полімеризації в середовищі коронного розряду

3. Оцінювання поверхневого ефекту в феромагнітних тілах

Кафедра промислової електроніки
Кафедра промислової електроніки імені В.М. Рядського — це підрозділ Чернігівського державного технологічного університету, який призначений для викладання спеціальних дисциплін з напрямку «Електроніка», а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Кафедру створено в 1989 році. Засновник кафедри — Олександр Іванович Денисов — доктор технічних наук, професор, член Директорату Міжнародної асоціації з енергетики (Клiвленд, США), визнаний вчений в галузях енергетичної електроніки та систем точного магнітного запису. Найвагоміший внесок Олександра Івановича в розвиток суспільства — це його учні, серед яких є професори та доценти, доктори та кандидати наук. В iсторiї кафедри — проведення міжнародних науково-технічних конференцій (1987, 1989, 1991 р.р.) з проблем перетворювальної техніки. В роботі цих форумів брали участь таки провідні вчені в галузі як В.А. Лабунцов, А.К. Шидловський, В.С. Руденко, В.I. Сенько. Кафедра має наукові та методичні зв’язки з інститутом електродинаміки НАН України, Національним технічним університетом «КПI», Національним технічним університетом «ХПI», Технічним університетом «МЭИ», іншими установами СНД. Науково-технічні дослідження кафедри спрямовані на розробку джерел живлення та систем автоматичного електроприводу. Наші співробітники є постійними учасниками міжнародних конференцій «Проблеми сучасної електротехніки» та «Силова електроніка та енергоефективнiсть».

Основна наша мета — це підготовка висококваліфікованих спеціалістів за триступеневою формою вищої освіти (бакалавр — спеціаліст — магістр) для роботи в народному господарстві, формування довготривалого попиту на наших випускників в різних підприємствах, установах та організаціях.

Кафедра має міцну матеріальну базу (11 оснащених сучасним обладнанням учбових лабораторій, в тому числі — власні комп`ютерні класи, які підключені до мережі Internet, комп`ютерну бібліотеку). На кафедрі промислової електроніки працює штат висококваліфікованих викладачів та спiвробiтникiв. Все це забезпечує швидку адаптацію змісту навчання до викликів сучасності.

Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем


Робота йде за двома основними напрямами. Перший — це застосування Web-технологій та побудова великих корпоративних програмних систем. Другий напрям — спеціалізовані мікропроцесорні і мікроконтролерні системи та цифрова обробка сигналів. Кожний з цих напрямів поставив задачу підготовки чи модернізації відповідних курсів та лабораторій. До таких курсів слід віднести Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування, Java та C# технології прикладного програмування, Програмування Web-інтерфейсів, Інженерія програмного забезпечення, Системне програмування в Win32, Паралельні та розподілені обчислення, Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах, Цифрова обробка та передача інформації, Теорія сигналів та процесів, Розпізнавання образів, Мікропроцесорні системи автоматики та управління, Великі інтегральні схеми мікропроцесорів та програмованої логіки.

На сьогодні кафедра читає курси лекцій з 65 дисциплін. За винятком гуманітарних та кількох фундаментальних дисциплін вони складають весь навчальний план підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Випускники кафедри працюють на таких підприємствах:

1. Чернігівський НДІ Комп’ютерних технологій.
2. Чернігівське відділення Канадської компанії PortaOne.
3. Підприємство Техно+, м. Чернігів.
4. Група компаній Час ХХІ та SoftIndustry, м. Чернігів.
5. Підприємство Ingress Line, м. Чернігів.
6. Підприємство РегМік, м. Чернігів.
7. Підприємство FastGate Research Co., м. Чернігів.
8. Підприємство AtomPark Software JSC, м. Чернігів.
9. Інтернет-провайдер ТИМ, м. Прилуки.
10. Інтернет-провайдер NeoCom, м. Чернігів. Керівники компанії.

Велика кількість випускників кафедри успішно працює в інших містах України, в першу чергу в м. Київ, та за кордоном в США, Германії, Англії та інших країнах світу.

Ряд  випускників працюють в центральних підрозділах таких компаній як IBM, Microsoft, Intel, General Electric, Aldec та інших.