Інститут математики, економіки і механіки

ІМЕМ було створено 5 травня 1994 р. на базі механіко-математичного факультету ОНУ. В ІМЕМ працюють 24 доктори наук (17 доктори фіз.-мат. наук), 3 доктора економічних наук, 4 доктора психологічних наук) та понад 110 кандидатів наук, доцентів. Навчається в ІМЕМ близько 1500 українських студентів та понад 100 іноземних студентів.

В ІМЕМ ведеться підготовка фахівців за наступними спеціальностями:

Математика (бакалавр, спеціаліст, магістр), денна та заочна форма навчання. Спеціалізація

o   математика
o   математична економіка

Прикладна математика (бакалавр, спеціаліст, магістр), денна та заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст. Спеціалізація:

 • o   інформатика
 • o   економічна кібернетика
 • o   комп’ютерна графіка
 • o   математичне моделювання

Код напряму підготовки «Механіка» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,

Спеціальность «Теоретична та Прикладна Механіка«, денна форма навчання.

Спеціалізації:

 • o   проектування та розробка комп’ютерних програм;
 • o   математичне та комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ;
 • o   комп’ютерна візуалізація механічних рухів тіл та середовищ;
 • o   наукові дослідження у інженерних галузях.

Комп‘ютерні системи і мережі (бакалавр, спеціаліст), денна і заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст. Спеціалізація

o   інформаційні технології
o   криптологія
o   комп’ютерна графіка

Навчальний процес в ІМЕМ здійснюється 16 кафедрами, а саме:
кафедра математичного аналізу;
кафедра диференціальних рівнянь;
кафедра комп‘ютерної алгебри та дискретної математики;
кафедра геометрії і топології;
кафедра вищої математики;
кафедра теоретичної механіки;
кафедра методів математичної фізики;
кафедра оптимального керування і економічної кібернетики;
кафедра обчислювальної математики;
кафедра математичного забезпечення комп‘ютерних систем;
кафедра економічної теорії та історії економічної думки;
кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин;
кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів;
кафедра загальної психології та психології розвитку особистості;
кафедра соціальної і прикладної психології;
кафедра диференціальної і спеціальної психології.

Фізичний факультет

Cайт фізичного факультету http://phys.onu.edu.ua/

Кафедри фізичного факультета

 • Кафедра астрономії
 • Кафедра загальной та хімічной фізики
 • Кафедра астрономії
 • Кафедра загальной та хімічной фізики
 • Кафедра Теоретичной фізики
 • Кафедра Теплофізики
 • Кафедра Теплофізики
 • Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки
 • Кафедра Експериментальної фізики

Фізичний факультет готує:

 • бакалаврів,
 • спеціалістів,
 • магістрів

за двома спеціальностями:

 • фізика,
 • астрономія

на семи відділеннях:

 • менеджменту науки та наукоємких технологій;
 • комп’ютерної фізики;
 • медичної фізики діагностичного та лікувального устаткування;
 • науково-виробничому;
 • педагогічному;
 • фізики зір і космології;
 • космічних геоінформаційних технологій.

Факультет здійснює підготовку за шести спеціалізаціями на наступних кафедрах:

 • Фізика напівпровідників і діелектриків – на кафедрі експериментальної фізики;
 • Хімічна фізика – на кафедрі загальної і хімічної фізики;
 • Теплофізика дисперсних систем і фізика низькотемпературної плазми – на кафедрі теплофізики;
 • Фізики твердого тіла і твердотільної електроніки – на кафедрі твердого тіла і твердотільної електроніки (ФТТ і ТЕ);
 • Теоретичної фізики – на кафедрі теоретичної фізики;
 • Астрофізики – на кафедрі астрономії.

На всіх кафедрах ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Працює дві спеціалізовані Ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей:

 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.05 – оптика і лазерна фізика;
 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
 • 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика;
 • 01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння і вибуху;
 • 04.03.02 – астрофізика і радіоастрономія.