Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів (РТС ЛА)

Факультет радіотехнічних систем літальних апаратів

В.М. Ілюшко, декан, д-р техн. наук, професор

 • виробництво електронних засобів;
 • біотехнічні апарати і системи;
 • електронна побутова апаратура;
 • апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • геоінформаційні системи і технології;
 • технологія та засоби телекомунікацій;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • системне програмування зв’язку.

Факультет ракетно-космічної техніки

Факультет ракетно-космічної техніки був заснований в 1980 році, хотя перших спеціалістів по ракетно-космічній техніці Харківський авіаційний інститут почав випускати з 1944 року.
Факультет з 2003 року очолює доктор фізико-математичних наук, професор Ніколаєв Олексій Георгієвич.
В даний час на факультеті навчаються близько 1100 студентів по 9 спеціальностям:

Факультет Системи управління літальних апаратів

Офіційно факультет Систем управління літальних апаратів був заснований 23 березня 1977 року.  Але, основа його була закладена значно раніше рамках створеного в ХАІ ще в 1959 р. нового факультету обладнання та управління літальних апаратів звідкритим назвою радіотехнічний. Бурхливий розвиток авіаційної і особливо космічної техніки зажадав постійного збільшення спеціалізацій та кількості фахівців. На початок 1977 р. на факультеті вже було 14 кафедр з величезним обсягом науково-дослідних робіт і більше 3000 студентів. Тоді й було прийнято рішення про розділення радіотехнічного факультету на факультет систем управління літальних апаратів та радіотехнічних систем літальних апаратів.
З 1998 року факультет очолює доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії навігації і управління рухом, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Кулік Анатолій Степанович.
 • Авіоніка / Системи управління літальними апаратами і комплексами
 • Аеронавігація / Аеронавігаційні системи
 • Системна інженерія / Комп’ютеризовані системи управління і автоматика
 • Комп’ютерні науки / Інформаційні управляючі системи та технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології / Інформаційні вимірювальні системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація / Метрологія та вимірювальна техніка
 • Прикладна математика / Прикладна математика  / Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Інформатика / Соціальна інформатика
 • Автоматика та управління / Комп’ютерно-інтегрованим технологічніпроцеси і виробництва
 • Якість, стандартизація та сертифікація

Факультет авіаційних двигунів

Факультет авіаційних двигунів був заснований в 1930 році.

З 1998 року факультет очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України — Долматов Анатолій Іванович.
В теперішній час на факультеті навчаються близько 1200 студентів по 5 спеціальностям:

Факультет Літакобудування

Факультет Літакобудування був заснований в 1930 році.     даний час на факультеті навчаються близько 1200 студентів з восьми спеціальностей:
 • Динаміка і міцність машин
 • Літаки і вертольоти
 • Обслуговування повітряних суден
 • Технологія виробництва літальних апаратів
 • Автомобільний транспорт
 • Екологія, охорона навколишнього середовища та природокористування
 • Експертиза товарів та послуг
 • Інформаційні технології проектування

Факультет самолетостроения

Факультет самолетостроения был основан в 1930 году. В настоящее время на факультете обучаются около 1200 студентов по семи специальностям:
     ◊ Динамикa и прочность машин
     ◊ Самолеты и вертолеты
     ◊ Технология производства летательных аппаратов
     ◊ Автомобильный транспорт
     ◊ Экология, охрана окружающей среды и природопользование
     ◊ Экспертиза товаров и услуг
     ◊ Информационные технологии проектирования
 Кафедра аэрогидродинамики обеспечивает базовое высшее образование по направлениям «Авиация и космонавтика» и «Компьютерные науки», готовит специалистов по индивидуальным планам по заказу профильных предприятий и организаций.

       В школах г. Харькова и образованном кафедрой филиале ФМШ в г. Полтаве осуществляются агитационная работа и работа по профориентации и набору студентов.
       Кафедра и ее научно-исследовательские лаборатории проводят большую работу по подготовке молодых специалистов в области авиационной и ракетно-космической техники, по выполнению научно-исследовательской работы для промышленности и научно-исследовательских институтов.
       Кафедра поддерживает и развивает научные и творческие связи с национальными и зарубежными учреждениями и заведениями: Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, Днепропетровским национальным университетом, Национальным авиационным университетом (г. Киев), Национальным техническим университетом «КПИ», Национальным техническим университетом «ХПИ», Харьковским национальным университетом им. В.Н. Каразина, Харьковским военным университетом, ЦАГИ (Россия), ИТПМ (Россия), Otto-Von-Guericke-Universitat Magdeburg, Institut fur Fertigungstechnik und Qualitatssicherung (Германия), Zilinska Univerzita (Словакия).
Кафедра проектирования самолетов и вертолетов организована одновременно с созданием Харьковского авиационного института в 1930 г. На протяжении всего периода своей деятельности она была выпускающей по специальностям «Самолетостроение», «Вертолетостроение», «Самолето- и вертолетостроение». В настоящее время кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям «Авиация и космонавтика», «Транспорт», а также специалистов и магистров по специальностям «Самолеты и вертолеты», «Обслуживание воздушных судов», аспирантов и докторантов по специальности «Проектирование, производство и испытания летательных аппаратов».

          За период работы кафедры на её базе созданы: кафедра прочности летательных аппаратов, кафедра конструкции летательных аппаратов, студенческое конструкторское бюро, научно-исследовательский институт проблем физического моделирования режимов полета (НИИ ПФМ), отраслевая научно-исследовательская лаборатория соединений авиационных конструкций повышенного ресурса, проблемная научно-исследовательская лаборатория ресурса авиационных конструкций. Учебный процесс на кафедре организован по следующим циклам: общее устройство самолетов и вертолетов; конструирование элементов и агрегатов самолетов и вертолетов; проектирование систем и силовых установок авиационной техники; интегрированное проектирование самолетов и вертолетов; эксплуатация и обслуживание воздушных судов.
Обучение студентов ведется  по специальностям: „Технология самолето- и вертолетостроения” и «Автомобильный транспорт».
Кафедра имеет богатый опыт подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли, специализирующихся в разработке технологических процессов изготовления объектов аэрокосмической  и автомобильной промышленности, технологической оснастки и пр. На кафедре проводятся глубокие научные исследования по оптимизации энергокинематических процессов формообразования, анализа технико-организационных мероприятий производства и др. Исследования опираются на современные достижения в области транспорта и информационных технологий.
Учебный процесс на кафедре условно сгруппирован по семи циклам:
 • заготовительно-штамповочные работы;
 • механическая и электрофизическая обработка материалов;
 • обработка металлов давлением;
 • сварка;
 • сборочно-монтажные работы;
 • системы автоматизированного проектирования;
 • автомобильный транспорт.

Высокое качество преподавания профессионально ориентированных дисциплин достигается за счет внедрения в учебный процесс наработок научных исследований, как собственных, так и выполненных в сотрудничестве с партнерами из дальнего (Германия, США и др.) и ближнего (Россия и др.) зарубежья. В учебном процессе активно используются новые интерактивные технологии обучения, локальные и глобальные компьютерные сети, прикладное программное обеспечение (SolidWorks, КОМПАС-График, КОМПАС-Штамп, MatLab и других), а также современные лабораторные  стенды с возможностью программной настройки от персонального компьютера.

Кафедра информационных технологий проектирования является одной из  сравнительно молодых кафедр университета ‘ХАИ’. В 2002 году коллектив  кафедры отметил свой 25-летний юбилей. За четверть века  своего развития  кафедра прошла путь от  малочисленной группы энтузиастов  до полностью  сформировавшегося коллектива выпускающей кафедры, обладающей мощной  современной материальной базой, организующий подготовку  бакалавров,  специалистов и магистров по одной из наиболее востребованных в наши дни  ‘компьютерных’ специальностей, ведущей плодотворную учебно-методическую,  научную и воспитательную работу в университете.
Кафедра информационных технологий проектирования  основана 27 апреля 1977 г. Первоначально  кафедра обеспечивала информационную  подготовку всех выпускников  механических факультетов ХАИ и вело  подготовку специализации «Системы  автоматизированного проектирования»  на базе специальностей  самолетостроительного факультета. С 1985 г.  кафедра становится выпускающей и начинает первой в СССР подготовку  специалистов по информационным  технологиям проектирования. В   дальнейшем после внедрения в Украине ступенчатой системы высшего   образования, перечня направлений обучения и специальностей кафедра   получила право на подготовку бакалавров по направлению обучения  «Компьютерные науки» и специалистов, магистров по специальности  «Информационные технологии проектирования».