Механіко-технологічний факультет (МТФ)

Механіко-технологічний факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями:

 • ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ (спеціалізації: технологія нафтогазового машинобудування та комп’ютеризоване машинобудівне виробництво),
 • ТЕХНОЛОГІЯ І УСТАТКУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАШИН.

Для здійснення навчального процесу факультет добре забезпечений лабораторіями, що мають сучасне навчальне та виробниче обладнання. Підготовка висококваліфікованих фахівців ведеться з допомогою філій кафедр, які функціонують на ВАТ «Промприлад“, ВАТ “Івано-Франківський арматурний завод”, ВАТ “Дрогобицький долотний завод” та інших підприємствах. Тут, крім навчання, студенти проходять практики, виконують реальні курсові та дипломні проекти. Запроваджена комп’ютерна підготовка фахівців на базі сучасних ПЕОМ. Для випускників вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації створені інтегровані навчальні плани, за якими навчання в університеті триває чотири роки

Кафедри:

 • Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки;
 • Кафедра комп’ютеризованого машинобудівного виробництва;
 • Кафедра технології нафтогазового машинобудування;
 • Кафедра зносостійкості і відновлення деталей;

Механічний факультет

У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську (тодішньому Станіславі) був утворений механічний факультет. До складу факультету увійшли кафедри: нафтового обладнання, технології машинобудування, вищої математики і механіки, деталей машин та теорії механізмів і машин, металознавства і конструкційних матеріалів, креслення.
Першим деканом факультету була Яблочкова І.П., канд. техн. наук, доцент кафедри вищої математики і механіки (1964 – 1967 р.р.). Під її керівництвом та при участі молодих випускників Львівської політехніки Сичова Ю.С. і Концура І.Ф. – нині уже професора і доцента, відбулося становлення базової кафедри факультету – нафтогазового обладнання.
Пізніше механічний факультет очолювали:
Решетняк Ю.С. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства (1967–1970 р.р).
Лісняк С.С. — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії (1970 – 1972 р.р.).
Сєдов В.А. — канд. техн. наук, доцент кафедри нафтового обладнання (1972 – 1976 р.р.).
Козак Ф.В. — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри теплотехніки (1976 – 1980 р.р.), сьогодні професор, перший проректор.
Петрина Ю.Д. — канд.техн.наук, доцент, завідувач кафедри деталей машин, (1980 – 1987 р.р.), сьогодні професор, доктор технічних наук, декан механіко-технологічного факультету.
Галущак М.О. — канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики (1987 – 1990 р.р.), сьогодні професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри, проректор з навчально-методичної роботи.
Сичов Ю.С. -. професор кафедри нафтового обладнання, (1990 — 1999 р.р.).
Малько Б.Д. — завідувач кафедри механіки машин, професор, доктор технічних наук (1999 — 2006 р.р.).
Із листопада 2006 р. факультет очолив професор кафедри нафтогазового обладнання Романишин Л.І.

Механічний факультет об’єднує 4 кафедри, із яких дві – нафтогазового обладнання та нафтогазового технологічного транспорту – випускні і дві загальнотехнічні: механіки машин, та теоретичної механіки. Факультет проводить підготовку бакалаврів та спеціалістів і магістрів за двома спеціальностями: “Обладнання нафтових і газових промислів” і “Автомобілі та автомобільне господарство”. Щорічний набір на денну форму навчання складає біля 100 студентів. За час існування факультету підготовлено більше 6000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій галузі України і за кордоном.
Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують 12 докторів наук, професорів, 39 доцентів, кандидатів технічних наук, 17 асистентів. Ними підготовлено і видано 18 підручників і посібників, 34 монографії, опубліковано біля 1000 наукових праць, отримано більше 400 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, прийнята участь у міжнародних конференціях в Польщі, Канаді, Єгипті, Росії.
На кафедрах факультету відкриті аспірантури за 5 спеціальностями, захищено 15 докторських і біля 40 кандидатських дисертацій. Функціонують 2 наукові навчально-виробничі лабораторії, бази практик на підприємствах.

Кафедри:

Факультет нафтогазопроводів (ФНГП)

Використання нафти і газу призвело до прогресивних зрушень у світовій економіці. Ці енергоносії сьогодні забезпечують технічний прогрес у багатьох галузях. Україна з точки зору її географічного розташування займає ви-гідну позицію у Європі, оскільки через її територію проходять основні нафто- та газопроводи, які з’єднують райони видобутку нафти і газу з місцями їх споживання. Газотранспортна система із підземними сховищами газу, магістральні нафто- і нафтопродуктопроводи, морські нафтові термінали є національним багатством і забезпечують економічне зростання країни та є гарантом її суверенітету. Надійне безперебійне постачання вуглеводневої сировини стало важливим завданням як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
Зрозуміло, що вимоги до персоналу, який обслуговує об’єкти нафтогазового комплексу, високі і постійно зростають. Факультет нафтогазопроводів здійснює підготовку кадрів, які працюватимуть на спорудженні та експлуатації магістральних газонафтопроводів, компресорних та насосних станціях, підземних сховищах газу, автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях (АГНКС), автозаправних станціях і нафтобазах, морських терміналах, системах газопостачання населених пунктів, науково-дослідних та проектних інститутах.
Факультет об’єднує п’ять кафедр: транспорту та зберігання нафти і газу, яку очолює д.т.н., професор Середюк М.Д., спорудження та ремонту газона-фтопроводів і газонафтосховищ (д.т.н., професор Грудз В.Я.), зварювання трубопроводів і конструкцій (д.т.н., професор Шлапак Л.С.), нафтогазової гідромеханіки (д.т.н., професор Паневник О.В.), технічної діагностики і моні-торингу (д.т.н., професор Карпаш О.М.).
Кафедри транспорту і зберігання нафти і газу і спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ у рамках багатоступеневої освіти здій-снюють підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Нафтогазова справа», а кафедри зварювання трубопроводів і конструкцій та технічної діагностики і моніторингу – за напрямом підготовки «Зварювання».
Після завершення бакалаврату майбутні спеціалісти можуть обрати декілька спеціалізацій спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища», за якими буде здійснюватися їх подальша підготовка.
По кафедрі транспорту і зберігання нафти і газу:

 • Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз;
 • Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС;
 • Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів.

По кафедрі спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ:

 • Спорудження магістральних газонафтопроводів;
 • Спорудження систем газонафтозабезпечення;
 • Обслуговування, ремонт і реконструкція систем газонафтопостачання;
 • Спорудження та обслуговування наземних об’єктів систем газопостачання.

По кафедрі зварювання трубопроводів і конструкцій:

 • Технологія виробництва зварних конструкцій.

По кафедрі технічної діагностики і моніторингу:

 • Технічна діагностика металоконструкцій.

     Найбільш талановиті студенти після завершення бакалаврату можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфкаційним рівнем (ОКР) магістр.
Студенти факультету мають можливість протягом навчання на третьому та четвертому курсах на контрактних умовах паралельно пройти підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ. Така підготовка здійснюється за бажанням студента та за відповідним станом здоров’я, фізичної підготовки та рівня успішності.
Після завершення навчання за ОКР бакалавр за напрямом підготовки «Нафтогазова справа» є фахівцем підготовленим до роботи у галузях економіки:

 • діяльність трубопровідного транспорту;
 • транспортування сирої нафти і нафтопродуктів трубопроводами;
 • транспортування газу;
 • складське господарство;
 • розподілення та постачання газу;
 • будівництво магістральних трубопроводів, ліній енергозв’язку та енергопостачання;
 • газопровідні роботи.

Він може займати первинні посади :

 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
 • технік з експлуатації нафтопроводів;
 • технік з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Після завершення навчання за ОКР бакалавр за напрямом підготовки «Зварювання» є фахівцем в основному підготовленим до роботи в галузі транс-портування і зберігання нафти і газу, а також у споріднених галузях.
Фахівець може займати первинні посади:

 • технік-технолог (механік);
 • механік цеху.

Під час навчання студенти напряму підготовки «Зварювання» опановують робітничі професії «Газоелектрозварювальник» та «Зварювальник пластмас» другого на наступних розрядів.
Випускники кафедр транспорту і зберігання нафти і газу та спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ після отримання диплома інженера в основному працюють на об»єктах нафтогазової галузі. Основними замовниками фахівців виступають ДП “Укртрансгаз» (УМГ “Прикарпаттрансгаз”, УМГ “Львівтрансгаз”, УМГ “Черкаситрансгаз», УМГ “Київтрансгаз”, УМГ «Донбастрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз»), ВАТ “Укртранснафта” (філії “Придніпровські магістральні нафтопроводи”, “Магістральні нафтопроводи “Дружба”; ВАТ “Інститут транспорту нафти”; ВАТ ІВП “ВНІ-ПІТРАНСГАЗ”;ВАТ Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості ”Укргазпроект”; ЗАТ “Фірма Нафтогазбуд”, ДП АК «Укрнафтогазбуд», ДП «ПрикарпатЗахідТранс», ДП «Укргазбуд», обласні управління з експлуатації газового господарства та ін. У 2008 році жоден випускник бюджетної форми навчання не лишився без направлення на роботу.
Високий і стабільний попит на випускників факультету обумовлений якістю їх підготовки. На факультеті створена сучасна лабораторна база. Унікальною є міжкафедральна лабораторія трубопровідного транспорту нафти і газу площею 900 м2, яка оснащена обладнанням систем газонафтопостачання, машинами і механізмами для спорудження і ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ, пристроями діагностування технічного стану лінійної частини газонафтопроводів, обладнанням насосних і компресорних станцій та ін. Для імітації робочої обстановки в межах робочого місця машиніста газотурбінного агрегату ГТК-10-4 на кафедрі транспорту і зберігання нафти і газу використовується тренажер «Діалог-1″, на факультеті є лабораторії зварювання, спорудження нафтогазопроводів, сучасні унікальні прилади з діагностування обладнання використовуються на кафедрі технічної діагностики і моніторингу.
До послуг студентів факультету два сучасних комп’ютерних класи, що мають вихід у мережу ІNTERNET.
Студенти факультету приймають участь у художній самодіяльності, мають високі спортивні досягнення.
Навчальний процес на факультеті спрямований на якісну підготовку майбутніх спеціалістів. Цьому сприяє забезпеченість студентів навчальною літературою – 92 %, якісний склад викладачів та високі показники інших складових навчального процесу. Викладачі факультету, серед яких два лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки, шість докторів та 24 кандидати технічних наук, виконують важливу науково-дослідну та методичну роботу, постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації та вдосконаленням педагогічної майстерності.
Більшість професорсько-викладацького складу – випускники нашого факультету та університету: професори В. Грудз, М. Середюк, Л. Шлапак, О. Карпаш, О. Паневник, Т. Мартинюк; доценти : Й. Якимів, В. Лісафін, Б. Михалків, М. Возняк, Л. Возняк, М. Мердух, П. Гімер, Я. Грудз, А. Яворський, О.Чернова, Л. Пилипів, О. Сусак, О. Тараєвський.
Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється шляхом підготовки спеціалістів в аспірантурі і докторантурі. На факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем підготовки спеціалістів.
Всі форми навчання забезпечені навчальними планами підготовки бака-лаврів, спеціалістів та магістрів, у тому числі інтегрованими. Всі навчальні дисципліни мають типові і робочі програми.
Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритої європейської зони освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщуватися без перешкод. Тому на факультеті розроблений пакет перезарахування кредитів (ECTS), в якому наведена детальна інформація щодо умов навчання в університеті, змісту освіти з напряму підготовки «Нафтогазова справа» та інша необхідна інформація (з пакетом ECTS можна ознайомитись на сайті університету).
Кафедри факультету проводять значну роботу з перепідготовки спеціалістів в інституті післядипломної освіти.

Кафедри:

 

Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій (ФЕІВТ)

На факультеті електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій навчається понад 400 студентів, працюють 41 викладач.
Підготовка спеціалістів здійснюється за 3 напрямами, які охоплюють практично весь комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних задач нафтогазової та інших галузей держави з питань енергозабезпечення та контролю технологічних процесів і обладнання в нафтогазовидобутку, нафтохімії, енергетиці тощо.
На факультеті працюють досвідчені викладачі, більшість з яких мають вчені ступені і звання, в тому числі – 3 доктори наук. Такий високий науково-педагогічний потенціал факультету, оснащеність навчальних лабораторій сучасним обладнанням та ЕОМ дозволяє суттєво розширити фахову підготовку наших студентів за рахунок спеціалізацій та вивчення ними додаткових дисциплін .
За спеціальностями факультету в університеті підготовлено понад 1000 фахівців, які працюють в усіх галузях народного господарства України та за кордоном, а кожен п’ятий з них реалізував своє фахове покликання в нафто-газовій та нафтогазопереробній промисловості, причому практично у всіх структурах чи підрозділах можна зустріти наших випускників на посадах від інженерів до провідних працівників та керівників усіх рівнів.
Під керівництвом докторів наук, професорів Кісіля І.С., Карпаша О.М. функціонують наукові школи, розробки яких привели до створення нових методів, технічних засобів та технологій, направлених на оптимізацію технологічних процесів у різних галузях, в першу чергу нафтовій, газовій та нафтопереробній промисловості, яка забезпечується високовірогідним їх контролем та управлінням.
На факультеті функціонує аспірантура за напрямками наукової діяльності та працює спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю “Прилади та методи контролю та визначення складу речовин”, видається періодичний науково-технічний журнал “Методи та прилади контролю якості”.

Кафедри:

Факультет автоматизації та комп’ютерних наук (ФАКН)

На факультеті автоматизації та комп’ютерних наук (АКН) навчаються близько 750 студентів, працюють понад 60 викладачів, більшість з яких мають вчені ступені і звання, в тому числі – 5 докторів наук. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою, яка об’єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет. Такий високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку наших студентів.
Під керівництвом докторів наук, професорів Г.Н.Семенцова, Л.М.Заміховського, М.І.Горбійчука, Д.Ф.Тимківа, Я.М.Николайчука, доцентів С.М.Іщерякова, В.І.Шекети функціонують наукові школи, розробки яких привели до створення нових методів, технічних засобів та інформаційних технологій, направлених на оптимізацію технологічних процесів у різних галузях, в першу чергу нафтогазової та нафтопереробної промисловості. Наукові роботи викладачів та студентів факультету неодноразово були представлені на галузевих науково-технічних конференціях. Студенти факультету майже кожного року стають призерами олімпіад з інформатики.
Підготовка фахівців здійснюється за всіма технічними напрямками, які існують в державі по автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіям, комп’ютерних систем та їх програмного забезпечення.