Компьютерные и информационные технологии (КИТ)

Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
бакалавр: бакалавр компьютерной инженерии;
специалист: инженер системный аналитик;
магистр: инженер системный аналитик – исследователь.

Основные направления деятельности специалиста:
- проектирование ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проектирование средств вычислительной техники и систем управления;
- определение правил эксплуатации, оптимальных режимов и экономических аспектов эксплуатации ЭВМ, комплексов, систем и сетей;
- проведение расчетов, связанных с рабочими характеристиками ЭВМ, комплексов, систем и сетей с целью выбора оптимальной структуры и режимов;
- контроль и диагностика средств компьютерной техники, защита информации;
- разработка, наладка и эксплуатация программного обеспечения в разных операционных системах и средах;
- создание программного обеспечения локальных, региональных и международных вычислительных сетей;
- выполнение исследований в разных областях, где применяются компьютеры.

Для приобретения студентами привычек практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современную компьютерную технику, которая обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится на руководящих предприятиях г. Харькова и Украины.

Основные специальные учебные дисциплины: Программирование; Компьютерная электроника и схемотехника; Архитектура компьютеров; Компьютерное моделирование; Системное программирование; Проектирование Web – сайтов; Архитектура глобальных сетей; Компьютерная графика; Компьютерные системы и сети; Основы вычислительного интеллекта; Проектирование баз данных; Микропроцессорные систем и их программирование; Микроконтролеры; Системы автоматизированного проектирования; Защита информации, Тестирование компьютерных систем и сетей; Компьютеризация специализированных сред.

Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено в 1930 році. В навчанні на радіотехнічному факультеті велика увага приділяється проектуванню та розробці сучасних пристроїв і систем радіомовлення та телебачення, наземного та супутникового цифрового радіозв’язку, антенних систем, систем мобільного зв’язку, радіонавігації (GPS), запису та відтворенню сигналів, цифровому обробленню сигналів та зображень, розробці систем захисту інформації, медичних радіоелектронних систем, системам автоматичного проектування, методам та засобам створення мультимедіа. Багато уваги приділяється розробці, впровадженню та використанню сучасної побутової техніки,  методам біомедичних досліджень, технічним засобам діагностики та лікування. Невіддільною складовою частиною підготовки є сучасні комп’ютерні технології. Студенти отримують ґрунтовні знання у сфері інформаційних технологій, мов програмування, систем управління базами даних, а також автоматизованих систем управління та проектування. Це надає можливість студентам легко оволодівати новими програмними продуктами, ефективно використовувати комп’ютерні технології для вирішення професійних завдань.

Навчальний корпус радіотехнічного факультету повністю (у всіх аудиторіях) має WI-FI покриття з вільним доступом до Інтернет.